El sector de les arts plàstiques i visuals Codi:  M7.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les característiques fonamentals del sector de les arts plàstiques i visuals. Per tant aquesta assignatura se centra en les estructures que construeixen el sector així com en les relacions que s'estableixen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les arts plàstiques i visuals actuals.

Per poder donar a l'estudiant una visió global aquesta matèria afronta l'anàlisi del sector des de diferents perspectives, com la creació, la producció, la distribució, la venda i la conservació. En un mercat com l'actual, s'ha considerat important donar una visió global del sector a partir de la seva perspectiva tant local com global, identificant les influències que això suposa així com les oportunitats i amenaces que li brinden les tecnologies de la informació i la comunicació .

Amunt

OBJECTIUS
 • Entendre les arts plàstiques i visuals, la seva evolució i canvi en el context de les indústries culturals contemporànies.
 • Conèixer i comprendre les dinàmiques de la cadena de valor de l'art, així com la interrelació i la complementarietat de cada baula de la cadena.
 • Identificar l'evolució que s'estableix entre els processos de creació de les arts plàstiques i visuals, els agents i els canals.
 • Conèixer i comprendre el funcionament dels diferents elements que configuren el sistema artístic estatal i internacional.
 • Ser capaç de reflexionar de manera argumentada i fonamentada sobre la situació del sector en el context global actual.
 • Conèixer les transformacions en curs ocasionades per les tecnologies digitals en el sistema artístic.

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals
Competències transversals:
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques: 
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural. 

Amunt

Per aproximar aquests objectius, aquesta matèria treballarà els diferents eixos de continguts:
 1. El mo¿n de l'art

 2. Els agents del mo¿n de l'art

 3. Els espais de l'art contemporani

 4. El mercat de l'art

 5. Difusio¿ i recepcio¿ de l'art contemporani

Amunt

Amunt