La indústria audiovisual Codi:  M7.207    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura té l'objectiu de donar els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, en àrees com la televisió, el cinema i l'anomenat new media, així com aproximar-se als nous paradigmes dels seus processos de creació, producció i distribució.

Per aconseguir aquest objectiu aquesta assignatura atendrà bàsicament dos aspectes; (1) el sector en el marc del context social, polític i cultural actual i (2) la intensa i variable influència que aquest sector ha tingut tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització dels productes que genera . Aquesta intensa relació ha generat grans canvis que no només ha marcat el sector sinó que l'ha relacionat estretament amb altres àmbits de la creació i del mercat contemporani.

Amunt

OBJECTIUS
 • Entendre l'estructura i els processos de treball que actualment formen el sector audiovisual.

 • Identificar l'evolució i els passos que s'estableixen en els processos de producció, distribució i consum de productes audiovisuals.

 • Identificar el nou paradigma del sector audiovisual en el marc de la societat de la informació i el coneixement.

 • Mostrar que ha adquirit els coneixements sobre el context polític i econòmic en què es troba actualment el sector audiovisual.

 • Conèixer els canvis que ha generat el sector a través de les noves actituds dels consumidors.

 • Formular preguntes sobre les oportunitats i les amenaces que experimenta actualment el sector.

 • Reflexionar de manera genèrica sobre les necessitats del consum audiovisual globalitzat.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.
Competències transversals:
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Per aproximar-nos a aquests objectius, aquesta assignatura treballarà en diferents àrees temàtiques:
 • Els processos del sistema del sector audiovisual.

 • Estructures i agents.

 • Mercat, economia i la seva cadena del valor.

 • La indústria audiovisual a l'entorn de les TIC.

 • Creació i producció contemporània.

 • Noves audiències i hàbits de consum.

 • Pantalles, cultura i identitat.

Amunt

La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat XML
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat DAISY
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat EPUB 2.0
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat MOBIPOCKET
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat HTML5
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat PDF

Amunt