Pràctiques presencials Codi:  M7.221    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de pràctiques forma part del currículum acadèmic del Màster de Gestió Cultural (a partir d'ara MGC). Aquesta assignatura està ubicada en el segon semestre o segon any del MGC i es recomana de cursar el mateix semestre que es cursa el Treball Final de Màster.

Aquesta assignatura té diferents modalitats i una d'elles és l'assignatura que aquí presentem que forma part del Projecte de Pràctiques Presencials del MGC (a partir d'ara PPP). Aquest projecte s'ha iniciat per donar la possibilitat als estudiants E-Learning del MGC de fer pràctiques presencials en institucions culturals del nostre país per així tenir un contacte directe amb institucions i professionals en actiu.

Les pràctiques es faran d'acord amb el que es disposa en aquest Pla Docent. En cas que les condicions sanitàries ho requereixin, se seguirà el protocol d'actuació en cas d'efectes Covid-19 d'acord amb la Direcció General d'Universitats: les pràctiques presencials tindran opció de teletreball en tots els casos, i aquesta s'aplicarà en escenaris de confinament o de restriccions sanitàries que impedeixin o limitin el treball presencial.

Amunt

El PPP es un programa que hem iniciat des dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya per a donar la possibilitat, als nostres estudiants, d'establir un vincle amb el món professional actual. Aquest programa consta de diferents fases, des de l'oferta de les places de pràctiques, passant per la selecció dels estudiants per part de les institucions, fins a la realització de les pràctiques presencialment a la seu de la institució, el seguiment per part del tutor, la realització d'activitats paral.leles a l'aula virtual i seguiment per part de la consultora, finalment l'elaboració d'una memòria per part de l'estudiant.

Aquest programa s'inicia prèviament a la matricula per tant aquells estudiants que s'hagin matriculat en aquesta assignatura han d'haver estat seleccionats prèviament per les institucions col·laboradores.

Amunt

Aquesta assignatura centra la seva atenció en la professionalització dels estudiants donant la possibilitat a aquells alumnes seleccionats d'establir un contacte directe amb els professionals en actiu de les institucions col·laboradores. 

Amunt

Es recomana que els estudiants que cursin aquesta assignatura en la modalitat de pràctiques presencials hagin superat com a mínim 30 crèdits obligatoris del MGC. Això donarà la possibilitat als alumnes d'aplicar aquells coneixements que han anat adquirint al llarg dels dos primers semestres o anys del MGC. 

Amunt

El programa s'inicia amb anterioritat a la matrícula. Per tant, els estudiants que es matriculin en l'assignatura han d'haver estat prèviament seleccionats per una institució col·laboradora. En algunes ocasions, els mateixos estudiants proposen la possibilitat de realitzar pràctiques a institucions o organitzacions culturals que no han col·laborat amb el programa anteriorment. Quan la resposta és afirmativa, se signa un conveni de pràctiques amb aquestes institucions.

Amunt

Objectius

Les pràctiques presencials han de permetre a l'estudiant enfrontar-se a situacions reals de les institucions, empreses i entitats culturals reals.

Això implica els següents objectius:

- Incrementar el grau de coneixement de les institucions i dels seus models de gestió.

- Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució.

- Obtenir un major grau d'interacció entre els estudiants i els directius de la institució.

- Situar als alumnes en un context real de presa de decisions i fomentar el treball en equip per gestionar situacions de canvi.

- Augmentar el treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural.

Competències a assolir

A partir de la realització de les pràctiques presencials, l'alumne haurà d'assolir les següents competències:

Capacitat d'aplicació de mètodes, eines i procediments, adquirits en el MGC, en l'àmbit professional de la gestió de la cultura.

Capacitat d'anàlisi crític de situacions de repte i problemàtiques en el camp de la gestió de la cultura.

Capacitat d'iniciativa per a dur a terme la gestió de projectes, estratègies o activitats proposades pel tutor al llarg de l'estada.

Capacitat de presa de decisions i planificació estratègica en l'àmbit professional de la gestió de la cultura.

Capacitat d'anàlisi per a la resolució de situacions de canvis i/o problemes.

Capacitat de gestionar de forma coherent i sostenible accions culturals.

Capacitat de desenvolupar competències per al treball coordinat en equip amb els professionals de la institució.

 

Per tal d'acomplir aquesta finalitat l'assignatura de pràctiques del Màster de Gestió Cultural es fixa les següents àrees d'actuació:

La descripció i contextualització d'empreses, entitats i institucions culturals exemplars.

La introducció de l'estudiant en una situació real d'institucions culturals contemporànies.

El coneixement del dia a dia de les institucions.

La implicació per part dels estudiants en l'activitat diària de les institucions, a través de projectes, activitats, dissenys o estratègies que les institucions hagin de dur a terme al llarg de l'estada de pràctiques dels estudiants.

Desenvolupar un seguiment de l'estada de pràctiques de l'alumne entre el tutor de la institució i el coordinador de l'assignatura a través de l'aula virtual. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura estan estretament relacionats amb el seguiment de les pràctiques que els alumnes desenvolupin durant aquest semestre a les institucions col·laboradores.

Aquest seguiment constarà de diferents fases i diferents activitats, aquestes estan descrites a l'apartat d'avaluació del Pla Docent.

Els continguts es resumeixen en les següents unitats:

Unitat 0: Contacte i presentació en vídeo

Unitat 1: Fitxa amb el pla de treball i el calendari

Unitat 2: Diari de Camp

Unitat 3: Informe d'autoevaluació

Unitat 4: Memòria de pràctiques

 

 

Amunt

Recursos per a la professionalització en l’àmbit cultural Web

Amunt

Per a cada unitat i activitat els alumnes tindran a disposició a l'aula tota una sèrie de recursos i materials que els permetrà desenvolupar correctament cada una de les activitats. La consultora els indicarà en cada una de les fases del seguiment de les pràctiques. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt