Pràctiques virtuals Codi:  20.337    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La Universitat Oberta de Catalunya basa el seu disseny pedagògic en la virtualitat, i tenint en compte les diferents casuístiques dels nostres estudiants, el Grau d’Arts ofereix l’oportunitat als seus estudiants de cursar les Pràctiques virtuals. Una modalitat de pràctiques en les que els estudiants donen resposta a un repte professional simulat però que està vinculat i plantejat dins d’una institucions real.  

L’assignatura està dissenyada en base a uns materials en format audiovisual. L'eix vertebrador d'aquests vídeos són les entrevistes a professionals en actiu de la institució. Unes entrevistes que generen i donen continguts per tal que l’estudiant pugui entendre la institució, conèixer els diferents projectes així com els professionals en actiu que els duen a terme, així com entende el repte a resoldre.

Les pràctiques es duran a terme a l’aula, on l’estudiant tindrà a ccessible els materials i haurà de realitzar una sèrie d’activitats.

Amunt

Per poder matricular-vos de l'assignatura Pràctiques_Pràctiques virtuals, cal un procés previ de gestió. Aquest procés es realitzarà des del Campus UOC: Inici/Tràmits/ Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/ Sol·licitud de pràctiques/ Sol·licitud de les pràctiques del Grau en Arts, i comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus i que s'informarà mitjançant la tutoria del programa:

- Novembre / Desembre per a l'inici de Febrer

- Maig/Juny per a l'inici de Setembre

Aquests tràmits impliquen:

  • Inscripció i Sol·licitud de l'estudiant a les Pràctiques a la plataforma (des de l'espai Campus UOC: Inici/Tràmits/ Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/ Sol·licitud de pràctiques/ Sol·licitud de les pràctiques del Grau en Arts)
  • Assignació de la pràctica
Un cop realitzades aquestes gestions i si es reuneixen els requisits dhaver superat els 120 crèdits, l'estudiant podrà matricular-se.

 


En funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procés general

 

Qualsevol dubte sobre el procediment de gestió cal posar-se en contacte amb el Servei d'atenció / Pràctiques o amb el tutor del grau:

- Procediment de gestió: tutor del programa o Servei d'atenció UOC/ Pràctiques

- Sobre conveni: Servei d'atenció UOC/ Pràctiques

- Incidències eina pràctiques: tutor del programa o Servei d'atenció UOC/ Pràctiques


Per a dubtes acadèmics: professor aula (professor col·laborador o professor responsable)


Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis del grau, al portal de la UOC.


Amunt

Museo Reina Sofía. Museo en Red, proyecto Artistas en cuarentena. Guía de recursos para las prácticas del grado de Artes PDF
Museo Reina Sofía. Museo en Red, proyecto L’Internationale. Guía de recursos para las prácticas del grado de Artes. PDF
Museo Reina Sofía. Una aproximación a la institución. Guía de recursos para las prácticas del grado de Artes PDF
Museo Reina Sofía. Museo Situado y su Dispositivo Móvil de agitación política. Guía de recursos para las prácticas del grado de Artes PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt