Mètodes en les ciències humanes Codi:  M5.213    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquesta matèria és familiaritzar l'estudiant amb els principals mètodes d'obtenció i anàlisi de dades de les ciències humanes i socials. Donada l'orientació del màster, ens centrarem en els mètodes qualitatius.

Per tal d'assolir aquest objectiu, l'assignatura s'estructurarà en dues parts: (1) una destinada a reconèixer, obtenir i classificar dades i informacions procedents de diferents fonts necessàries per la realització de la recerca i (2) una altra dedicada a l'anàlisi d'aquestes dades i a la justificació del mètode d'ananàlisi més apropiat. 

Aquest treball tindrà lloc a través de dos blocs: un de col·lectiu (PACs) i un altre d'individual (Pràctiques).

Les PACs (100% de la nota final) s'estructuraran de la següent manera: PAC: 1. La pregunta de recerca: inciem el camí, 2. El mètode d'investigació: aproximació i anàlisi crítica, 3. El model d'anàlisi: com el confeccionem i per a què, 4. Quin serà el mètode més adequat? 

Les PAC seguiran el recorregut des de la problematització d'una temàtica  i la generació d'una pregunta de recerca a partir d'una sèrie de dades proporcionades pel professor (PAC 1), una revisió en l'ús del mètode a través de l la lectura de dues investigacions (PAC 2), l'elaboració individual d'un model d'anàlisi (PAC 3), i la discussió col·lectiva al voltant del mètode d'anàlisi més adequat (PAC 4).

Aquesta assignatura només té AC, no hi ha examen.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són que, en acabar el semestre, els estudiants:

1. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualitatius d'obenció de dades.

2. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualititatius d'anàlisi de dades.

3. Estiguin capacitats de discernir a partir de preguntes d'investigació concretes quins són els mètodes d'obtenció i d'anàlisi de dades més adequats per a portar a terme una recerca que doni resposta a la pregunta inicial.

 

Competències bàsiques i generals que els estudiants desenvoluparan al llarg del curs: 

Al llarg d'aquesta assignatura treballarem les següents competències bàsiques i generals de:

- Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida.

- Formular preguntes adequades als objectes estudiats a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

 

Competències transversals: 

- Buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC. 

 

Competències especifiques: 

- Analitzar críticament textos de diferents tipus: imatges, discursos i pràctiques culturals.


 

Amunt

1. Continguts per a l'elaboració de les PAC

- Identificació de les dades. Què són dades i què és susceptible de ser-ho?

- L'elaboració de la pregunta de recerca

- L'elaboració d'un marc teòric

- El model analític

- La investigació documental: l'arxiu, el document textual.

- El document visual

- L'entrevista: estructurada, semi-estructurada i narrativa

- Els estudis de cas

- L'ètica i la responsabilitat de l'investigador.

 

2. Continguts per a l'elaboració de les Pràctiques

- Textos sobre metodologia en humanitats i sobre l'aproximació al document visual i textual.

 

Amunt

Material Suport
Metodologies qualitatives per a la recerca en gestió cultural PDF
L'entrevista coma pràctica cultural PDF
Visualitat i mirada PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa DAISY
Fonaments de la investigació qualitativa EPUB 2.0
Fonaments de la investigació qualitativa MOBIPOCKET
Fonaments de la investigació qualitativa KARAOKE
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa HTML5
Fonaments de la investigació qualitativa PDF
Fonaments de la investigació qualitativa OAI-MPH
Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Audiovisual
El grup de discussió i l'observació participant PDF
Iniciació metodològica PDF
Investigació Artística XML

Amunt

Aquesta assignatura ofereix a l'alumnat l'aprenentatge de les competències bàsiques dels mètodes qualitatius en ciències humanes. Què és una dada en Humanitats? Com abordar-la? Què n'hem d'extreure, de les dades? Com generar dades? Com i en quin moment hem de plantejar una pregunta de recerca? Quins són els mètodes d'investigació en l'àmbit de les Humanitats? De quines maneres podem aproximar-nos a la seva anàlisi?

Són algunes de les preguntes que, grosso modo, formen part el treball d'aquesta assignatura, i tenen com a finalitat donar a conèixer, prenent diferents disciplines com a objecte d'estudi, un ventall de mètodes i de formes d'aproximació que ofereixen les Humanitats i les Arts en un sentit ampli.

Per consegüent, l'objectiu de la PAC 1 serà comprendre les primeres qüestions que s'han de tenir en compte per a emprendre qualsevol investigació en ciències humanes y plantear una pregunta de investigación. A la PAC 2 treballarem al voltant de dos estudis fets (un textual i un altre visual), a partir dels quals hem d'analitzar si la pregunta i el mètode són adients per al seu desenvolupament. A la PAC 3, confeccionarem de manera individual un model d'anàlisi de la pregunta de recerca plantejada a la PAC 1. Finalment, a la PAC 4 haurem de veure si la pregunta i el mètode proposats són els adequats. Haurem de comentar de manera justificada la feina dels companys.

Per al bon desenvolupament de cada PAC, més enllà del seguiment que us oferirà el professor col·laborador de l'assignatura, s'indicarà, en cada cas, quins són els materials orientadors necessaris per a cada activitat, així com el material bibliogràfic que les acompanyen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt