Iniciació a la programació Codi:  22.440    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està pensada per preparar-se per començar al món de la programació, i conèixer i entendre els conceptes bàsics que ens permetran convertir un problema concret en un petit programa que el resolgui.

Per fer-ho, primer aprendrem a pensar de manera que puguem identificar quin tipus de problemes poden ser resolts mitjançant l'ús d'un ordinador que executi una seqüència de passos pensada per resoldre el problema proposat. És a dir, mitjançant el que es coneix com a pensament computacional, coneixerem els conceptes abstractes que determinen el raonament seguit per poder resoldre problemes a través de programes.

A continuació, farem una revisió dels llenguatges de programació, els quals han evolucionat molt ràpidament des de la popularització dels ordinadors personals i coneixerem també altres elements de context i de vocabulari importants en l'àmbit de la programació, tals com què és un ordinador i quin és el seu funcionament bàsic.

Finalment, veurem com posar-ho en pràctica desenvolupant un petit programa de forma guiada, introduint els diferents conceptes que componen el que es coneix com a programació estructurada. Per a això, usarem el llenguatge de programació Processing, que va ser creat amb l'objectiu de potenciar la creativitat i l'aprenentatge de la programació d'una forma senzilla i al mateix temps vistosa.

Amunt

Aquesta assignatura és de nivell preuniversitari, i està pensada per als estudiants que no han tingut cap contacte previ amb el món de la programació i volen preparar-se abans de cursar posteriorment una assignatura inicial de programació del grau.

Es basa a conèixer i practicar un conjunt de competències fonamentals que es recullen sota el concepte de pensament computacional, com són la capacitat d'abstracció i la descomposició de problemes, entre unes altres, perquè d'aquesta manera, el nostre pensament estigui "entrenat" i millor preparat per començar més endavant una primera assignatura de programació. 

Amunt

En ser un contingut de nivell preuniversitari, no es necessiten coneixements previs de cap tipus, encara que part de la documentació relacionada amb el llenguatge de programació Processing està en anglès i serà necessari poder llegir i entendre textos tècnics en aquesta llengua. És necessari disposar d'un ordinador (no serveix un smartphone o una tablet) i de connexió a Internet.

Aquesta assignatura no es pot cursar si ja s'ha superat qualsevol altra assignatura de programació. Tampoc es pot cursar simultàniament amb qualsevol altra assignatura de programació. En resum, està pensada per fer-la abans de la resta d'assignatures de progamació del grau.

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica i està recomanada per a tots aquells estudiants que mai han programat, no tenen cap noció de programació, ni estan molt acostumats a treballar amb continguts abstractes ni matemàtics i volen preparar-se d'una manera més pausada i senzilla abans cursar la primera assignatura de programació del grau.

Aquesta assignatura no es pot cursar si ja s'ha superat qualsevol altra assignatura de programació. Tampoc es pot cursar simultàniament amb qualsevol altra assignatura de programació. En resum, està pensada per fer-la abans de la resta d'assignatures de progamació del grau.

Amunt

  • Conèixer el context i vocabulari bàsic de l'àmbit de la programació.
  • Aprendre a reconèixer on i com es pot utilitzar la programació d'ordinadors per resoldre problemes específics.
  • Conèixer què és un llenguatge de programació, quins tipus hi ha, quins són els principals i per a quin tipus de problemes s'utilitza cadascun d'ells.
  • Conèixer i millorar les capacitats bàsiques relacionades amb el pensament computacional: abstracció, reconeixement de patrons, descomposició de problemes i algorísmica per entrenar les destreses necessàries a la programació.
  • Aprendre a utilitzar un entorn de programació senzill.
  • Codificar de manera guiada i lúdica un petit projecte de programació en llenguatge Processing, per experimentar com s'utilitzen a la pràctica els conceptes anteriors.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'agrupen en dos blocs:

  • Pensament computacional, o com hem de pensar per resoldre un problema mitjançant l'ús d'un ordinador. A més, els antecedents històrics, per conèixer el context i vocabulari bàsic de l'àmbit de la programació i com són els llenguatges de programació.
  • Projecte de programació guiat pas a pas per crear un primer programa utilitzant el llenguatge Processing i fent volar la nostra creativitat. 

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
El pensament computacional Audiovisual
Instal·lació de Processing Audiovisual
Els llenguatges de programació Audiovisual
Programació en Processing: activitat pràctica Web
Com funciona un ordinador Audiovisual
Introducció a Processing Audiovisual
Pensament computacional Audiovisual
Pensament computacional (resum) Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt