Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research Codi:  63.502    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Un dels objectius principals d'aquest curs és obtenir un bon coneixement d'algunes de les tècniques quantitatives més rellevants, els seus avantatges i inconvenients, la seva aplicabilitat segons el tipus de dades i assignatures d'estudi, i la seva complementarietat. Amb aquestes tècniques, farem diferents activitats mitjançant l'ús de diferents paquets estadístics (com el LISREL), discutint possibles relacions de dependència o interdependència entre variables. Espero que sigui útil en la seva activitat de recerca.

Tot i que es tracta d'un curs pràctic, on aplicarem cada tècnica a casos concrets, amb dades reals, també tindràs referències bàsiques tant en format web com en bibliografia recomanada, per entendre els fonaments teòrics de cada tècnica.

Amunt

Aquest curs complementa els coneixements desenvolupats en cursos quantitatius anteriors del Màster en Societat de la Informació i el Coneixement.

Amunt

S1: Bon coneixement de les tècniques quantitatives i qualitatives més rellevants, els seus avantatges i inconvenients, la seva aplicabilitat segons el tipus de dades i subjectes d'estudi i la seva complementarietat.

S2: Capacitat per determinar la viabilitat i fiabilitat, les fortaleses i debilitats dels diferents mètodes i tècniques.

S3: Conscienciació de les possibilitats, oportunitats i qüestions que planteja l'anàlisi empírica d'Internet i altres TIC.

S4: Masterització d'un conjunt estadístic que facilita l'aplicació de tècniques estadístiques, anàlisi de dades i dibuix de conclusions.

Amunt

1. Mètodes de mostreig

1.1. Univers (població) i mostra

1.2. Mètodes de mostreig més utilitzats 

2. Temes en econometria

2.1. Hipòtesis per al model de regressió lineal múltiple

2.2. Malpecificació del model

2.3. Insuficiència de mostres: Multicolinearity & Outliers

2.4. Problemes habituals amb el terme d'error: Heteroscedascity & Autocorrelation

3. Modelització d'equacions estructurals (SEM)

3.1 Introducció al SEM

3.2 Escala i construcció de validació

3.3 Analitzar els resultats: bondat d'ajust

4. Xarxes neuronals (NN)

4.1 Introducció a les xarxes neuronals

4.2 Procés d'optimització de NN

4.3 Formació de l'NN artificial

4.4 Bondat d'ajust de la xarxa

Amunt

Material Suport
Introduction to sampling methods Web
Introduction to sampling methods DAISY
Introduction to sampling methods HTML5
Sampling PDF
Structural equation systems PDF
Topics in econometrics PDF
Unit 2. Econometrics autocorrelation practice PDF
Unit 2. Econometrics functional form practice PDF
Unit 2. Econometrics multicollinearity practice PDF
Unit 3. SEM practice PDF
Unit 4. NN practice PDF

Amunt

Unitat 1: Mètodes de mostreig 

Kalton, G. (1983) Introduction to survey sampling. SAGE.

Thomson, S.K. (2002) Sampling. 2nd edition. Wiley.

Weisberg, H.F., Krosnick, J.A, and Bowen, B.D. (1996) An introduction to survey research, polling, and data analysis. SAGE

Unitat 2: Topics en econometria

Green, W.H. (2003) "Econometric analysis" 5th edition. Prentice-Hall

Johnston, J.; Dinardo, J. (2001) "Econometric Methods" 4th edition. McGraw-Hill.

Maddala, G.S. (2001) "Introduction to econometrics". 3rd edition. John Wiley & Sons Ltd.

Wooldridge, J.M. (2009) "Introductory Econometrics: A Modern Approach". 4th edition. South- Western Cengage Learning.

Unitat 3: Modelització d'Equacions Estructurals (SEM) 

Blunch, N. (2008) "Introduction to structural equation modelling. Using SPSS and AMOS". Ed. Sage publishers.

Dunson, D. et al. (2005) "Bayesian Structural Equation Modelling"Unitat 4: Xarxes neuronals

Berthold, M. R. (2007) "Intelligent Data Analysis", Chap. 8: Neural Networks. 2nd Edition. Ed. Springer

Gurney, K. (2005) "An introduction to neural networks". UCL Press.

Haykin, S. (1998) "Neural Networks: A Comprehensive Foundation". 2nd Edition. Ed. Prentice Hall.

Heaton, J. (2012) "Introduction to the Math of Neural Networks". Ed. Heaton Research.

Heaton, J. (2010) "A Non-Mathematical Introduction to Using Neural Networks".

Amunt

En el marc del projecte de recerca «Wikipedia for higher education» (https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education), desenvolupat per un grup de professors tant de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través d'aquest curs utilitzarem activament la Viquipèdia com a eina d'aprenentatge. Tot i que la Viquipèdia és àmpliament utilitzada pels estudiants, a qualsevol nivell acadèmic, és difícil trobar cursos d'Educació Superior que estiguin dissenyats tenint en compte les grans possibilitats d'aquesta enciclopèdia lliure.

La metodologia d'aprenentatge d'aquest curs es basa en el treball que s'ha de desenvolupar en cada activitat d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua és una estratègia perfecta integrada en el procés d'aprenentatge, concebuda com un mecanisme per aprendre i donar retroalimentació recíproca. Aquest curs és un curs aplicat, i estarem especialment interessats en mostrar com es pot utilitzar cada tècnica per demostrar diferents hipòtesis de recerca.

Hi ha 4 activitats d'avaluació, una per cada part del curs. Per resoldre les preguntes proposades en cada activitat, l'estudiant tindrà els següents recursos d'aprenentatge:

1. Part teòrica

  • Viquipèdia: utilitzarem aquesta enciclopèdia lliure per introduir diferents conceptes teòrics.
  • Materials d'aprenentatge: bàsicament algunes parts dels llibres, o altres materials web. S'utilitzaran per donar als estudiants els fonaments de cada tècnica estadística. Aquests materials introduiran l'estudiant en els conceptes bàsics associats a cada tècnica.

2. Part aplicada

  • Un article de recerca: Es farà un article de recerca on es mostra com s'utilitza la tècnica estadística per demostrar la hipòtesi. La discussió de l'article, a través de les preguntes que s'indiquen en cada conjunt de problemes, serà el centre de cada activitat d'avaluació, i permetrà aprendre els seus beneficis, i també els seus inconvenients.
  • Un paquet estadístic i dades: Atès que aquest curs està orientat a l'aplicació de les tècniques proposades, hem de tenir un paquet estadístic per fer càlculs. Utilitzarem diferents paquets estadístics, depenent de la Unitat. Tots aquests paquets seran versions gratuïtes que podeu descarregar directament des de la web. Les dades que s'utilitzaran en els càlculs permetria completar la discussió de l'article de referència.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Hi ha 4 activitats d'avaluació, una per cada part del curs.

Amunt