Search for academic information Codi:  65.549    Crèdits:  0
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu és saber fer una cerca informació acadèmica rellevant per aplicar en l'estat de la qüestió d'una temàtica o bé per poder fer la revisió bibliogràfica de la tesi.

Es mostra com trobar informació a la biblioteca de la UOC (ebooks, revistes electròniques, articles peer-review, proceedings,etc) i també a les bases de dades genèriques, bibliomètriques i especialitzades en cadascun dels àmbits temàtics dels doctorats de la UOC.

Amunt

Es recomana cursar aquest taller durant el període de recerca, i és de caràcter, optatiu.

Amunt

Disposar d'un excel·lent nivell d'anglès.

Amunt

Aquest taller té una durada de quinze dies (normalment el curs s'inicia en l’octubre).

Amunt

Objectius

Introduir la documentació científica accessible des de la Biblioteca de la UOC (bases de dades, revistes, etc.) relacionada amb els camps d'especialització dels tres doctorats de la UOC.

Altres objectius

 • Presentar els recursos i serveis bibliotecaris per a doctorats
 • Enviar les fonts d'informació més adequades per a cada àrea específica
 • Presenta les principals característiques de la base de dades: formularis de cerca avançats, descàrregues de referències, eines de personalització, etc.

Amunt

1. Cercar bases de dades

2. Cercar revistes electròniques

3. Bases de dades especialitzades:

 • Educació i TIC (e-learning)
 • Societat de la Informació i el Coneixement
 • Xarxa i Tecnologies de la Informació

4. Cerques avançades de bases de dades

5. Cerca de recursos electrònics

6. ISI i Scopus (tot i que hi ha un seminari que explica com seleccionar eines per publicar)

Amunt

Material Suport
Search for academic information Web

Amunt

Autoaprenentatge: 
 • Lectura i comprensió dels recursos d'aprenentatge disponibles a l'aula
 • Seguiment i tutorització: comentaris al taulell/fòrum per explicar algun contingut, preguntar/resoldre dubtes, posar algun exemple o compartir algun recurs.
Activitats: 
 • Una activitat d'avaluació Continuada (PAC).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

És indispensable superar totes les activitats programades per poder presentar-se a la prova final, anomenada, prova de síntesi.

Amunt

 • Avaluació basada en la nota de la Prova d'Avaluació Continuada lliurada
 • També es té en compte la participació en el fòrum per fer preguntes, comentaris o contribucions al debat
 • Avaluació continuada i prova de síntesi.

Amunt