Where to publish: How to identify leading journals Codi:  65.551    Crèdits:  0
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu és ajudar a identificar les revistes científiques més adequades per publicar una investigació realitzada. Se segueix el model think-check-submit (pensa-revisa-envia), que ajuda als investigadors a identificar revistes i editors de confiança per a la seva recerca. També s'expliquen diversos aspectes que cal tenir en compte abans de publicar i en la cerca de revistes per àmbits temàtics; com ara comprovar que els objectius coincideixin el més exactament possible amb el tema tractat en la investigació, evitar les editorials "depredadores" o fraudulentes, considerar l'impacte bibliomètric però també altres criteris de qualitat més enllà del factor d'impacte, la publicació en revistes en accés obert, etc.

Amunt

Es recomana cursar aquest taller durant el període de recerca, i és de caràcter, optatiu.

Amunt

Disposar d'un excel·lent nivell d'anglès.

Amunt

Aquest taller té una durada de quinze dies (normalment el curs s'inicia en el març).

Amunt

L'objectiu del curs és ajudar a identificar les revistes científiques més adequades per publicar la investigació realitzada.

Amunt

0. Introducció
  • Selecció de revistes: aspectes a tenir en compte
  • Preguntes bàsiques abans de publicar

1. Trobar la revista adequada per publicar-la

2. Assegurar-se que són revistes de CONFIANÇA

2.1. Comprovació de la revista i l’editor
2.2. Enviament: el procés de revisió per parells
2.3. Evitar editorials i conferències depredadores

3. Identificació de revistes amb un FACTOR D'IMPACTE

3.1. Avantatges de publicar en revistes científiques d’alt impacte
3.2. Índexs de qualitat de revistes: Com identificar les revistes líders per factor d’impacte. Journal Citation Report (JCR) de Web of Science i SCImago Journal Rank (SJR) d’Scopus

4. Identificar revistes més enllà del factor d’impacte

4.1. Avaluació de revistes científiques: altres índexs i criteris de qualitat
4.2. Llibres i monografies de recerca

5. Publicació d'accés obert

5.1. Avantatges i estratègies de publicació
5.2. Informació sobre la llicència de drets d'autor
5.3. Identificació de revistes OA

Amunt

Material Suport
Where to publish - How to identify potential journals Web

Amunt

Autoaprenentatge: 
  • Lectura i comprensió dels recursos d'aprenentatge disponibles a l'aula
  • Presentació, seguiment i tutorització: comentaris al taulell/fòrum per explicar algun contingut, preguntar/resoldre dubtes, posar algun exemple o compartir algun recurs
Activitats:
  • Un debat al fòrum
  • Una activitat d'avaluació Continuada (PAC).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

És indispensable superar totes les activitats programades per poder presentar-se a la prova final, anomenada, prova de síntesi.

Amunt

  • Avaluació basada en la nota de la PAC lliurada
  • També es té en compte la participació en el fòrum per fer preguntes, comentaris o contribucions al debat.
  • Avaluació continuada i prova de síntesi.

Amunt