Entrepreneurship for researchers Codi:  CR.001    Crèdits:  2
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Segons el diccionari de Cambridge, un empresari és "una persona que crea o organitza una empresa comercial, especialment una que comporta risc". Per tant, la noció d'emprenedoria es refereix al procés de dissenyar un nou negoci que ofereixi un producte o un servei. Fixeu-vos que hi ha quatre conceptes claus darrere d'aquesta idea: (i) la definició del que es pot considerar un procés d'emprenedoria, (ii) la figura de l'emprenedor i la idea de negoci, (iii) el model de negoci més enllà de la idea i en el risc de gestió, i (iv) el desenvolupament del pla de negoci i la captació de finançament.

En un context d'alt desocupació juvenil i de població altament formada obligada a emigrar per trobar bones oportunitats, les competències per crear noves empreses esdevenen cada dia més rellevants. En aquest curs ens centrarem en la formació dels estudiants per saber de quina manera poden crear una empresa introduint-los en el camp de l'emprenedoria.

Al primer capítol, introduirem el marc conceptual. A continuació, passarem a les principals fonts d'idees i al procés creatiu darrere del desenvolupament d'una empresa. El tercer capítol se centra en la creació del model de negoci que introdueix la metodologia lean start up. Finalment, el quart capítol defineix el pla de negoci i les principals fonts de finançament.

L'objectiu del curs és doble: els estudiants haurien d'adquirir els coneixements teòrics relacionats amb l'emprenedoria i aprendre un conjunt mínim de metodologies pràctiques per crear una posada en marxa amb certes probabilitats per assolir l'èxit.

Amunt

A Emprenedoria per a investigacions, presentem als estudiants el tema de l'emprenedoria. Tot i que el curs estava pensat originalment per a estudiants de doctorat industrial, s'ha obert a totes les persones interessades a aprendre a iniciar el seu propi negoci.

Amunt

Aquest curs té dos objectius principals:
 1. Formació d'investigadors, obtenint els coneixements bàsics del procés emprenedor.
 2. Formació de professionals, proporcionant la formació bàsica per desenvolupar un pla de negoci, algunes nocions de com finançar i defensar un projecte d'emprenedoria.

Amunt

Aquest curs no requereix coneixements previs sobre els temes, tot i que es recomanen alguns coneixements bàsics en gravació de vídeo.

Amunt

També requereix un cert coneixement de l'anglès equivalent al B1 del Marc europeu de referència per a les llengües.

Amunt

Competències:

Les competències principals del curs consistiran en:

Competències bàsiques

A) Els estudiants tindran les habilitats d'aprenentatge que els permetran continuar estudiant de manera autònoma o autònoma.

Competències específiques

B) Conèixer i aplicar amb detall el procés de transferència de tecnologia

C) Identifiqueu el producte que es pot transferir a partir d'un resultat de la investigació.

D) Saber com desenvolupar un pla de negoci.

Competències generals

E) Assumir tasques de responsabilitat en la gestió de la informació i el coneixement.

F) Treballar en equips multidisciplinaris.

Amunt

Amunt

El curs es dividirà en 4 temes diferents, amb activitats específiques que s'avaluaran al final de cada mòdul. Bàsicament, el pla d'estudis serà:

1.- Introducció a l'emprenedoria.
 • Emprenedoria: Presentació
 • Presentació i Introducció
 • Emprenedoria: conceptes I
 • Emprenedoria: conceptes II

2.- Finançament públic de projectes de recerca.
 • Emprenedoria: procés creatiu
 • Emprenedoria: l'emprenedor
 • Emprenedoria: idea + equip + finançament

3.- Trobar un model de negoci.
 • Emprenedoria: el model de negoci
 • Emprenedoria: The Lean Startup

4.- El pla de negoci.
 • Emprenedoria: el pla d'empresa
 • Emprenedoria: finançament

Amunt

Material Suport
Entrepreneurship (Vídeo) Audiovisual

Amunt

La metodologia docent es basarà en l'avaluació contínua d'un conjunt d'activitats que es proporcionaran al campus virtual. Es tracta d'un curs en línia basat en activitats, que fixeu el ritme i decidiu quan dediqueu el vostre temps al mòdul. Només hi ha terminis específics per lliurar les activitats. Bàsicament, us proporcionarà:

 • Un conjunt de recursos d'aprenentatge: videoconferències, documents pdf i exemples.
 • Instruccions específiques de lliurament per a cada activitat.

Se suposa que l'estudiant visualitza les videoconferències i els recursos i pregunta qualsevol dubte als fòrums del curs. Al curs es recomana la participació activa al fòrum, fer preguntes, respondre a preguntes d'altres estudiants i publicar opinions en els debats oberts.

Tindreu tutors acadèmics que respondran a les vostres preguntes als fòrums del fòrum i us guiaran durant el procés d'aprenentatge. Moltes de les activitats realitzades es corregiran i es proporcionaran els comentaris adequats.

La naturalesa d'aquest curs implica la presentació d'una breu presentació oral (elevator pitch). Els estudiants haurien de preparar un entorn adequat per enregistrar-se fent presentacions orals. La metodologia bàsica del curs és aprendre practicant.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt