Introduction to patents and intellectual property Codi:  CR.002    Crèdits:  2
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest curs és una visió general de la protecció dels drets de propietat intel·lectual i del seu ús pels estudiants de doctorat. Els drets de propietat intel·lectual s’entenen aquí en el seu sentit més ampli, inclosos drets d’autor i drets d’autor, patents i models d’utilitat, marques i drets de disseny, així com secrets comercials.

Amunt

A Introducció a les patents i la protecció de la propietat intel·lectual presentem als estudiants l'ampli ventall de possibilitats disponibles per protegir els resultats de la investigació. Tot i que el curs estava pensat originalment per a estudiants de doctorat industrial, s'ha obert a totes les persones interessades a conèixer les opcions de protecció de la propietat intel·lectual. A més, algunes parts d'aquest curs es creuen amb continguts del programari lliure Msc.

Amunt

Aquest curs té dos objectius principals:

  • Formació d'investigadors, obtenint el coneixement bàsic de les opcions disponibles per protegir el seu treball (investigador).
  • Formació de professionals, que ja desenvolupen productes en departaments d’RD fora de la Universitat, i estan interessats en les opcions de protecció de la propietat intel·lectual.

Amunt

Aquest curs no requereix coneixements previs sobre els temes, tot i que es recomanen alguns coneixements bàsics en gravació de vídeo.

Amunt

També requereix un cert coneixement de l’anglès equivalent al B1 del Marc europeu de referència per a les llengües. Tant el material com la tutoria es lliuraran en anglès.

Amunt

Competències:

Les competències principals del curs consistiran en:

Competències bàsiques:

A) Els estudiants tindran les habilitats d'aprenentatge que els permetran continuar estudiant de manera autònoma o autònoma.


Competències específiques:

B) Visió general del marc legal de protecció i explotació jurídica dels resultats de R + D.

C) Identifiqueu els resultats de R + D + I susceptibles de protecció legal i distingiu entre resultats "intel·lectuals" i "industrials".

D) Protegir els resultats de R + D + I, tant sota la xifra de propietat intel·lectual (royalties / drets d’autor) com sota les xifres de propietat industrial (patents, models, dissenys i marques), juntament amb el seu abast i limitacions.

E) Reconèixer els drets propis, així com els drets d'altres parts implicades en la R + D + I: la universitat, l'empresa i altres col·laboradors.

F) Gestionar els aspectes legals més rellevants dins d’un projecte d’R + D + I.

G) Elaborar i negociar els elements més importants del contracte de transferència o de la llicència d’explotació dels resultats de l’R + D.

H) Decidiu entre l'explotació mitjançant llicències obertes / accés obert o un model més propietari.

Amunt

El curs es dividirà en 7 temes diferents, amb activitats específiques que s’avaluaran durant el curs. Bàsicament, el pla d'estudis serà:

  • Identificació de resultats intel·lectuals / industrials.
  • Presentació general del marc legal de la propietat intel·lectual: royalties.
  • Presentació general del marc legal de les figures de propietat industrial: patents, models, dissenys, marques.
  • Conceptes de coautoria i copropietat, propietat universitària i corporativa.
  • Accés obert: els seus avantatges i obligacions.
  • La transferència de tecnologia, llicències propietàries i gratuïtes d’explotació.
  • Gestió de DPI dins d’un projecte d’R + D + I.

Amunt

Material Suport
Introduction to Intellectual Property Rights Audiovisual

Amunt

Els materials ubicats a l'espai Els recursos de l'aula ajudaran a assolir els objectius del curs.

Els tutors utilitzaran el tauler de missatges, que és la comunicació de l’espai a l’aula, i proporcionaran documents i altra informació per complementar vídeos anteriors i explicatius sobre temes específics.

Amunt

La metodologia docent es basarà en l’avaluació contínua d’un conjunt d’activitats que es proporcionaran al campus virtual. Es tracta d’un curs en línia basat en activitats, que fixeu el ritme i decidiu quan dediqueu el vostre temps al mòdul. Només hi ha terminis específics per lliurar les activitats. Essencialment, us proporcionarà:

- Un conjunt de recursos d'aprenentatge: videoconferències, documents pdf i exemples.

- Instruccions específiques de lliurament per a cada activitat.

Se suposa que l'estudiant visualitza les videoconferències i els recursos i pregunta qualsevol dubte als fòrums del curs. La participació activa al fòrum, fer preguntes, respondre a preguntes d'altres estudiants i publicar opinions en els debats oberts és molt recomanable al curs.

Tindreu tutors acadèmics que respondran a les vostres preguntes als fòrums del fòrum i us guiaran durant el procés d’aprenentatge. Moltes de les activitats realitzades es corregiran i es proporcionaran els comentaris adequats.

La naturalesa d’aquest curs implica la presentació d’una breu presentació oral. Els estudiants haurien de preparar un entorn adequat per gravar-se presentant oralment. La metodologia bàsica del curs és aprendre practicant.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L’estudiant resoldrà quatre activitats d’avaluació contínua (PAC) relacionades amb el curs. En particular:


PAC 1: En aquest PAC us proposem pensar en una idea o invenció de la vostra pròpia entitat productiva / investigadora i presentar-la de manera comprensible als vostres companys. Enregistrareu una presentació i l’enviareu a l’aula virtual.


PAC 2: Lectura d’un document relacionat amb el marc legal de la propietat intel·lectual (si és possible un document oficial que regula el camp, de la Unió Europea). L’activitat podria ser la redacció d’un informe (3 o 4 pàgines) que respongués a preguntes sobre aquest informe.


PAC3: Un exercici pràctic on l'estudiant hauria d'emplenar un formulari per patentar la seva invenció. Podríem utilitzar els formularis nord-americans (https://www.uspto.gov/patent/patents-forms) o europeus (https://www.epo.org/applying/forms-fees.html)


PAC 4: Proporcionarem a l'estudiant el text de diverses llicències (llicència CC, CC-BY, CC-BY-NC, Apache SL, MIT). Els estudiants haurien de subratllar les principals similituds i diferències entre aquestes llicències i escriure un informe amb un resum (tabular) dels principals aspectes tractats a cada llicència.
 

PAC Opcional 1: cerqueu una patent al sistema dels EUA per avaluar la novetat d'una reclamació de patent.

Amunt