Academic Presentations. How to Give an Effective Talk Codi:  CR.005    Crèdits:  2
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Academic Presentations. How to give an effective talk és un curs de recerca centrat en el desenvolupament de les competències comunicatives dels participants, que té com a objectiu la millora de les presentacions orals, especialment en entorns acadèmics i professionals.

Aquest curs proporciona tot un conjunt de recursos per aprendre a planificar i organitzar un discurs acadèmic en anglès. El curs s'imparteix en anglès; però els textos per treballar poden ser també en català o en castellà, en funció del projecte que decideixi l'estudiant. No es tracta d'un curs de gramàtica ni d'ortografia anglesa. El programa es troba estructurat per a proveir l'estudiant de coneixements i tècniques per a la millora de les seves habilitats comunicatives. Es treballa l'argumentació, l'estructura i la presentació retòrica de continguts, la dicció, la gestualitat, el control del temps i el bon ús dels mitjans de suport visual. L'objectiu principal és que els participants adquireixin confiança, facilitat i seguretat per afrontar qualsevol presentació oral.

Amunt

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Aquest curs és part també del programa de formació del Doctorat d'Humanitats i Comunicació.

Amunt

Aquest curs va adreçat a estudiants, investigadors i professorat que ha de fer presentacions acadèmiques. 

Amunt

Aquest curs va dirigit a estudiants que ja tenen un nivell alt d'anglès. L'estudiant ha de ser capaç d'entendre l'anglès oral i escrit, preparar contingut d'una comunicació en anglès i enregistrar petits missatges de vídeo en anglès. Amb tot, l'anglès de l'estudiant no ha de ser perfecte; s'accepta i es recomana que l'estudiant pugui trobar suport extern per tal de millorar la seva correcció lingüística en la presentació final i el document PowerPoint. El curs el poden fer, també, nadius en llengua anglesa, ja que se centra en el disseny i la comunicació més que en l'ús i la gramàtica de l'anglès com a llengua.

A més, l'estudiant ha de pensar en una presentació real que hagi de fer en un futur pròxim: una comunicació prevista per a un congrés?, una presentació per a un concurs de plaça?, una defensa de tesi? .

Cal que els estudiants assegurin que tenen una presentació real en ment per a desenvolupar durant el curs.

Amunt

Objectius

L'objectiu general del curs és aprendre a dissenyar, elaborar i exposar un discurs acadèmic en anglès de manera eficaç.

A partir d'aquest propòsit es despleguen uns objectius específics:
 • Aprendre els conceptes fonamentals vinculats al disseny i producció d'un discurs acadèmic.
 • Aprendre a desenvolupar textos orals coherents i cohesionats, adaptant-los a un registre predeterminat (acadèmic o professional) i a les característiques del futur receptor.
 • Interioritzar estratègies de comunicació per a interactuar amb l'audiència de forma natural.
 • Potenciar el perfil de divulgador dels investigadors.

Competències

El curs s'orienta cap a l'adquisició de competències relacionades amb la comunicació acadèmica, així i tot, els coneixements que s'adquiriran poden ser aplicats en la majoria de contextos professionals.

Competències transversals
 • Capacitat de síntesi i organització d'idees.
 • Capacitat de treballar amb equips multidisciplinaris.
 • Habilitat per a comunicar informació de manera eficaç.
 • Aptituds per al desenvolupament d'una formació contínua autònoma.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la informació al context de referència.
Competències específiques
 • Capacitat de produir textos orals clars, cohesionats i coherents.
 • Domini de l'ús del registre lingüístic en contextos acadèmics i professionals.
 • Control de tècniques de comunicació verbals i no verbals.
 • Capacitat per a reconèixer les necessitats i característiques de l'auditori.
 • Habilitats comunicatives interpersonals: escoltar i dialogar amb l'audiència per a gestionar adequadament les preguntes del públic.
 • Destresa en la utilització de sistemes de suport audiovisuals.

Amunt

1. Com funciona el curs

2. De treball escrit a la conferència

2.1 Diferències entre un text escrit i una presentació oral
2.2 El teu públic

3, Estructuració de la presentació

3.1 General-específic-general
3.2 Inclusió d'evidència al cos de la presentació
3.3 Mantén l'atenció de l'oient

4. Realització de la presentació

4.1 Recolzament visual: PowerPoint
4.2 Segueix l'estil de les presentacions del teu camp
4.3 Aprèn dels exemples

Amunt

Material Suport
How to give an effective talk Audiovisual

Amunt

Manual

Alley, Michael. The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. Springer, 2003. 

Videos
 1. How the course works
 2. From paper to talk
 3. Structuring your talk
 4. Performing your talk 

Sample talks

See Materials/ Fonts d'informació

Amunt

Altres recursos recomanats

Hofmann, Angelika H. Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Jaffe, Clella. Public Speaking: Concepts and Skills for a Diverse Society. Boston: Cengage Learning, 2016.

Osborn, Suzanne; Michael Osborn; Randall Osborn. Public Speaking: Finding Your Voice. Pearson, 2012 (9th edition).

MIT's Undergraduate Research Opportunites Program. Speaking Tips: 

Toastmasters International (association dedicated to public speaking):

Amunt

El curs consta de sessions multimèdia seguides d'un programa per preparar i presentar una comunicació acadèmica. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El curs consta de 4 proves d'avaluació continuada (PACs):

PAC 1 (15%): Introduce your topic (2-4 min video)

L'estudiant visualitza el Vídeo 1. Es pot inspirar en les preguntes proposades per Michael Alley (p68): Que és un tema? Per què és important? Quin context es necessita per entendre el tema? En quin ordre s'hauria de presentar? L'estudiant també proporciona un retorn (2 min) a dos participants.

PAC 2 (15%): What and how. (4-6 min video)

En aquest vídeo l'estudiant explica la seva comunicació i la manera com s'estructurarà. L'estudiant mira els vídeos 2 i 3 abans de completar la PAC. En el vídeo 3 s'estudia la forma de rellotge de sorra d'una presentació i es practica aquest element formal. L'estudiant proporciona un retorn (2 min) a dos altres estudiants.

PAC 3 (15%): Annotated PowerPoint presentation

Es visualitza el video 4. Els estudiants elaboren un esborrany del PowerPoint per a la presentació de cara a la PAC 4. Es planteja un minut per diapositiva. Es convida a l'ús de notes per anotar la presentació. Els estudiants produeixen un retorn a altres dos estudiants.

PAC 4 (35%). Final presentation (15-20 min video)

Els estudiants enregistren la presentació final. També fan un retorn als PowerPoints de dos altres estudiants. Finalment reben un retorn de la professora.

Peer review (20%). Feedback for your classmates (8 2-min videos)

Per a cadascuna de les PAC s'avaluaran els retorns que els estudiants fan a les seves companyes i companys.

L'avaluació Contínuada implica el lliurament del 50% de les PAC com a mínim. Es considera que un estudiant que ha lliurat dos PACS ha optat per l'Avaluació Continuada fins i tot en el cas que no lliuri la resta de les PAC.

Amunt

No hi ha una prova final separada. L'avaluació es produeix al llarg del curs de manera continuada i sobre la base de les 4 PAC. La qualificació final s'obtindrà a partir d'aquestes PAC.

Amunt

Es rebrà retorn per part de les companyes i companys en les PAC 1-4 i per part de la professora en la PAC 4. 

Amunt