Academic Writing Codi:  CR.007    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest curs té com a objectiu desenvolupar habilitats d'escriptura amb finalitats editorials acadèmiques. 

Se centra en l'estructura i el registre de textos, així com en l'organització de tasques i aspectes d'avaluació entre iguals. 

El curs s'estructura al voltant d'una activitat principal en la qual cada estudiant ha d'escriure un article original, capítol de llibre o document de treball destinat a la publicació real en un context acadèmic.

Amunt

Aquest curs és un dels "Cursos de recerca, transferència i emprenedoria" organitzats per l'Escola de Doctorat de la UOC, que consisteixen en una formació en línia orientada a competències. 

No és un curs obligatori en cap dels programes de doctorat de la UOC llevat que s'hagi inclòs en el pla de formació personalitzada de l'estudiant. 

Pels estudiants que no són UOC, es poden reconèixer com a crèdits optatius gratuïts per als estudis de grau. 

Si ets estudiant de doctorat en qualsevol universitat i t'han concedit una beca competitiva, també pots comptar amb la teva formació i, simplement, has de demanar a l'escola de doctorat que aconsegueixi el teu certificat de finalització.

Amunt

Aquest curs proporciona habilitats professionals per als estudiants de doctorat i el professorat universitari que es dediquen a la recerca.

Amunt

Més enllà dels coneixements i habilitats específiques de cada àrea d'especialització acadèmica, els estudiants han de tenir un bon domini de l'anglès equivalent al C1 o C2 del Marc de Referència del Consell d'Europa. 

Els estudiants de nivell B2 seguiran el curs amb dificultats significatives i necessitaran suport addicional de col·legues o professors d'anglès o editors professionals (Els tutors d'aquest curs no poden proporcionar aquest tipus de suport en gramàtica, ortografia o vocabulari).

També es recomana els coneixements previs de l'edició acadèmica en qualsevol idioma.

Amunt

Més enllà dels coneixements i habilitats específiques de cada àrea d'especialització acadèmica, els estudiants han de tenir un bon domini de l'anglès equivalent al C1 o C2 del Marc de Referència del Consell d'Europa. 

Els estudiants de nivell B2 seguiran el curs amb dificultats significatives i necessitaran suport addicional de col·legues o professors d'anglès o editors professionals (Els tutors d'aquest curs no poden proporcionar aquest tipus de suport en gramàtica, ortografia o vocabulari). 

També es recomana el coneixement previ de l'edició acadèmica en qualsevol idioma.

Amunt

Objectius

 • Adquirir una visió general del procés de publicació d'un article en una revista indexada.
 • Enviar un article a una revista indexada al final del període de consulta.

Competències

 • Estructurar continguts d'acord amb les convencions de l'edició acadèmica.
 • Conèixer eines per ajudar a escriure en anglès.
 • Tenir estratègies d'organització per a tasques d'escriptura i avaluació d'iguals.
 • Identificar les revistes acadèmiques adequades per a cada publicació.

Amunt

Aquest curs gira al voltant de l'activitat d'escriure un treball de recerca i cal destacar que els materials que es mostren com a "continguts" no constitueixen el que els estudiants han d'aprendre sinó recursos per donar suport al procés d'escriptura. 

D'aquesta manera, els materials impresos i de vídeo s'estructuren al voltant de les etapes típiques de l'escriptura d'un text d'aquest tipus (encara que les persones poden legítimament tenir altres hàbits o maneres d'organitzar les seves tasques d'escriptura que no són coincidents amb les d'aquest curs).

En qualsevol cas, les qüestions plantejades tant en el material imprès com en el material de vídeo s'organitzen i s'etiqueten de la manera següent:

 • Visió general: un enfocament per publicar
 • "Fer-ho realitat"
 • Aspectes intel·lectuals
 • Mètode
  • Benvinguts a l'escriptura acadèmica
  • Unir-se a la conversa
  • Estructurar l'article
  • Enviar el teu article
  • Revisar i tornar a enviar el teu article.

Amunt

Material Suport
Academic Writing I: Planning a Scientific Paper from Qualitative Data Audiovisual
Academic Writing II: Improving and Revising your Paper Audiovisual
Structuring your article Audiovisual
Joining the conversation Audiovisual
Submitting your article Audiovisual
Welcome to Academic Writing Audiovisual
Academic writing PDF
Revising and resubmitting your article Audiovisual

Amunt

Els materials del curs i les eines de suport es proporcionen normalment a la pestanya "Materials i fonts" de l'aula virtual. No obstant això, en les primeres edicions dels cursos aquests no sempre poden estar disponibles des del primer dia. En aquests casos, sovint s'adjunten als missatges del tutor o a les instruccions específiques d'activitat que es troben al llarg de la cronologia del curs.

Primer trobareu un mòdul, un document imprès titulat "Escriptura acadèmica", que proporciona una introducció global al curs i algunes reflexions generals sobre el procés d'escriptura en un context acadèmic. Recomanem llegir aquest text els primers dies del curs.

També trobaràs cinc vídeos i diversos textos breus en PDF.

Bibliografia i fonts d'informació

Aquest article publicat també s'utilitzarà en algunes activitats a l'aula (també disponible a la pestanya "Materials i fonts":

Frekko, S.E., 2012. Legitimació i classe social en l'ensenyament de la llengua catalana per a adults. 
Revista Internacional d'Educació Bilingüe i Bilingüisme, 50, pàgines 1-13.

Amunt

A més, es recomanen els següents textos i recursos per a una lectura addicional: 

Gestió del temps:

Vankerkam, Laura. 168 hours: you have more time than you think. New York: Penguin, 2010.

Sobre l'escriptura acadèmica:

Belcher, Wendy Laura. Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success. Sage, 2009.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The craft of research. University of Chicago press, 2003.

Cargill, Margaret, and Patrick O'Connor. Writing scientific research articles: Strategy and steps. John Wiley & Sons, 2013.

Greene, Anne E. Writing science in plain English. Chicago and London: University of Chicago Press, 2013.
Hayot, Eric. The elements of academic style: writing for the humanities. New York: Columbia University Press, 2014.

Hofmann, Angelika H. Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations. 2nd Edition. New York: Oxford University Press, 2013.

Murray, Rowena. Writing for academic journals. McGraw-Hill Education (UK), 2013.

Swales, John M., and Christine B. Feak. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. 3rd edition. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2012.


Amunt

El curs es basa en un programa d'activitats setmanals de tipus molt diferents, per exemple, provar formulacions alternatives d'una idea, cerqueu revistes, analitzeu un esborrany o un article publicat o escriviu seccions específiques del document que se suposa que heu d'escriure, i així successivament. 

El que és essencial és aconseguir que cada estudiant s'uneixi a un grup d'escriptura en el qual circulin esborranys i rebi feedback.

A més de cada activitat setmanal, l'obra final principal presentada és la peça real escrita i destinada a la seva publicació. 

Per tenir el curs superat l'estudiant ha de dur a terme degudament les activitats i presentar aquest text final. 

La revisió per parelles del treball d'altres estudiants també és una part substancial del curs. 

No hi ha exàmens ni tasques separades programades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant una avaluació continuada. 

La nota final de l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura. 

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: CA

Opció de superar el curs per Avaluació Continuada

Nota final del curs:

Avaluació Continuada


Amunt

Avaluació continuada

Consulteu la cronologia de l'aula per obtenir instruccions per a cada activitat setmanal.

Avaluació final

 • L'obra final principal presentada és la peça real escrita i destinada a la seva publicació. 
 • Per tenir el curs matriculat, superat, l'estudiant ha de dur a terme degudament les activitats i presentar aquest text final.
 • La revisió per parelles del treball d'altres estudiants també és una part substancial del curs. 
 • No hi ha exàmens ni tasques separades programades.

En aquest curs, l'assignació de qualificacions és:  A, B, C i D (suspès).
  • Es recomana seguir els criteris de participació en activitats a l'aula, processos de revisió d'experts i presentacions de projectes d'article. 
  • Les qualificacions no reflecteixin les capacitats dels estudiants per escriure textos acadèmics; però si amb el seu compromís amb el procés d'aprenentatge.
S'assigna:

A:  a tots els estudiants que acompleixin totes les activitats sol·licitades.

B:  a tots aquells que duguin a terme totes les activitats essencials per a la conducta adient de les tasques col·lectives.

C: a casos excepcionals en què es presenti un esborrany final adequat i s'hagi acordat, prèviament, una participació a l'aula menor.

- Per defecte D no s'assignarà (s'assignarà un no-presentat) llevat que els estudiants ho sol·licitin explícitament.

Amunt

Els companys proporcioneu comentaris sobre les tasques setmanals. 

Les tasques setmanals seran avaluades per l'instructor com a completes/incompletes. 

L'instructor respondrà a preguntes i comentaris a l'aula virtual i proporcionarà feedback individual i una avaluació de l'esborrany de l'article presentat al final del curs. L'instructor no pot ajudar en qüestions de gramàtica, ni d'ortografia, ni amb el vocabulari en anglès.

Amunt