Anàlisi multivariant Codi:  M0.165    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Anàlisi Multivariante és un conjunt de mètodes estadístics i matemàtics per analitzar, descriure i interpretar les observacions multidimensionales, és a dir, el material estadístic que prové de l'observació de més d'una variable. A causa de les nombroses aplicacions que té en la pràctica totalitat de les ciències experimentals, l'Anàlisi Multivariante ha tingut un desenvolupament creixent en els últims anys i la seva utilització s'ha convertit si fa no fa en imprescindible. Les espectaculars possibilitats que actualment ofereix la informàtica, tant en programari com en maquinari, han influït de forma decisiva en aquest desenvolupament.

El nombre actual de mètodes d'Anàlisis Multivariante és massa elevat per poder-los tractar dins dels límits d'una assignatura. Per tant s'han seleccionat aquells més consolidats i de major aplicació.

 

Amunt

Totes les ciències experimentals.

Amunt

Encara que farem un repàs d'alguns temes, és convenient que l'alumnat revisi el càlcul matricial, la geometria lineal i les principals distribucions i contrastos univariants.

Amunt

Pel que fa a coneixements:

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'alumnat es familiaritzi amb algunes de les tècniques més comuns de l'anàlisi multivariant. Bàsicament, tindrem en compte tres grans blocs de tècniques:

1) tècniques de representació i de reducció de la dimensió,
2) inferència multivariant,
3) tècniques de classificació: anàlisi de conglomerats i anàlisi discriminant.

L'assignatura té un plantejament aplicat. Essencialment s'espera que l'alumnat aprengui:
- Quines són les tècniques oportunes per a cada situació (saber "què es pot fer").
- Quines són les restriccions que s'apliquen en cada cas, és a dir, quan es pot aplicar i quan no es pot aplicar una tècnica determinada (saber "si es pot fer").
- Com s'ha d'aplicar cada tècnica (saber "com s'ha de fer").

Donada l'orientació pràctica de l'assignatura, es concedirà molta importància a la utilització de l'ordinador mitjançant el programari adequat per aplicar tècniques ja implementades o per programar alguns algoritmes senzills. En concret utilitzarem el llenguatge estadístic R i els seus paquets en aquest camp.

Un altre objectiu és generalitzar alguns conceptes, que segurament l'alumnat ja coneix en el cas univariant o uniparamètric, en una formulació més general. Això fa que sigui molt recomanable tenir un bon bagatge de coneixements de Inferència Estadística, com la proporcionada per l'assignatura del mateix nom, així com d'Àlgebra Matricial, que es revisarà a l'inici de l'assignatura.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a l'anàlisi multivariant.

 • Descripció de dades multivariants
  • La matriu de dades: objectes i variables. Anàlisi univariant.
  • Mesures de centralització.
  • La matriu de variàncies i covariàncies.
  • Mesures globals de variabilitat.
  • Distàncies.
 • Anàlisi gràfica i dades atípiques.
  • Representacions gràfiques. Histogrames. Diagrames de dispersió.
  • Diagrames de caixes múltiples i altres gràfics multidimensionals.
  • Dades atípiques. Els seus efectes. Identificació.
 • Elements d'àlgebra matricial i càlcul matricial.
  • Càlcul matricial.
  • Diagonalització.
  • Descomposició en valors singulars.
 • Aplicació: Estudi exploratori d'una base de dades.
 • Aplicació: Anàlisi de correspondències múltiple: càlcul matricial.

Mòdul 2. Anàlisi de components principals.

 • Plantejament del problema. Objectius.
 • Càlcul de les components.
 • Propietats de les components.
 • Representació gràfica dels objectes.
 • Interpretació de les components.
 • Elecció de l'nombre de components.
 • Utilització de les components principals en regressió.
 • Aplicació: Detecció d'efectes "batch" en dades de microarrays

Mòdul 3. Anàlisi de proximitats (multidimensional scaling)

 • Definició, propietats i relacions entre similituds i dissimilituds.
 • Distàncies per a variables binàries, categòriques, ordinals i mixtes.
 • Distàncies euclidianes.
 • Anàlisi de coordenades principals.
 • Introducció al MDS no mètric.

Mòdul 4. Anàlisi de correspondències.

 • Plantejament del problema.
 • El llenguatge: perfils, masses, centroide, distància chi-quadrat.
 • Projecció de les files.
 • Projecció de les columnes.
 • Tipus de representació simultània.

Mòdul 5. Estadística matemàtica multivariant.

 • Vectors aleatoris i distribucions multivariants.
 • Funció de distribució i funció de densitat. Funcions marginals i condicionades.
 • Vector d'esperances, matriu de covariàncies i matriu de correlacions.
 • La distribució multinomial. (opcional)
 • La distribució normal multivariant.
 • Estimació i inferència estadística multivariant.
  • Estimacions de màxima versemblança.
  • Distribucions per a la inferència en poblacions normals multivariants.
 • Contrast d'hipòtesis sobre la mitjana en una i dues poblacions normals.
 • Contrast d'hipòtesis en k poblacions normals: MANOVA d'un factor.
 • Contrastos sobre l'homogeneïtat de la variabilitat.
 • Proves de normalitat multivariant
 • Transformacions normalitzants. (opcional)
 • Aplicació: Comparació multivariant de dues poblacions.

Mòdul 6. Anàlisi de conglomerats (cluster analysis)

 • Objectius.
 • Anàlisi jeràrquic de conglomerats. Dendogrames.
 • Mètodes no jeràrquics: k-mitjanes i PAM.
 • Nombre de classes. La silueta.
 • Aplicació: Anàlisi i visualització de patrons d'expressió gènica

Mòdul 7. Anàlisi discriminant

 • Entre dues poblacions. Cas normal: discriminador lineal i quadràtic.
 • Cas multinomial. El criteri de la dispersió: el discriminador de Fisher.
 • Criteri de la mínima distància.
 • Taules de classificació. Validació creuada. Probabilitats a posteriori.
 • Un mètode de classificació no paramètric: k-nearest neighbors.
 • Regressió logística.
 • Aplicació: Classificació molecular amb dades de microarrays.

Amunt

Material Suport
Análisis multivariante: introducción Audiovisual
Anàlisi multivariant: introducció Audiovisual
Inferencia multivariante Audiovisual
Inferència multivariant Audiovisual
Análisis de componentes principales Audiovisual
Anàlisi de components principals Audiovisual
Análisis de proximidades Audiovisual
Anàlisi de proximitats Audiovisual
Análisis de correspondencias Audiovisual
Anàlisi de correspondències Audiovisual
Análisis de conglomerados Audiovisual
Anàlisi de conglomerats Audiovisual
Análisis discriminante Audiovisual
Anàlisi discriminant Audiovisual
Teoría del análisis de correspondencias Audiovisual
Teoria de l'anàlisi de correspondències Audiovisual
Teoría del análisis de correspondencia: ejemplo Audiovisual
Teoria de l'anàlisi de correspondències: exemple Audiovisual
Inferencia en poblaciones normales multivariantes. Contraste de dos medias Audiovisual
Inferència en poblacions normals multivariants. MANOVA Audiovisual
Inferencia en poblaciones normales multivariantes. MANOVA Audiovisual
Inferència en poblacions normals multivariants. Comparació de variàncies i testos de normalitat Audiovisual
Inferencia en poblaciones normales multivariantes. Comparación de varianzas y test de normalidad Audiovisual
Inferència en poblacions normals multivariants. Contrast de dues mitjanes Audiovisual

Amunt

L'equip docent aportarà un vídeo de presentació de cada mòdul.

A més de la bibliografia, entre els recursos de cada mòdul hi ha tutorials específics en format PDF, scripts amb instruccions de R i vídeos.

Cada mòdul tindrà un bon conjunt d'exercicis, alguns opcionals i amb diferents nivells de dificultat.

Els marcats amb (*) seran opcionals.

Els marcats amb (**), a més d'opcionals, són de major dificultat.

Amunt

Bibliografia bàsica

MANLY, B. F. J. Multivariate Statistical Methods: A Primer.  Fourth Edition. Londres: Chapman and Hall, 2016.

EVERITT, B.; HOTHORN, T. An introduction to applied multivariate analysis with R. Springer, 2011.

PEÑA, D. Análisis de datos multivariantes. Madrid. McGraw Hill. 2002

Bibliografia complementària

CUADRAS, C.M. Métodos de análisis multivariante. Barcelona: EUB, 1996.

CUADRAS, C.M. Nuevos Métodos de Análisis Multivariante. Barcelona: CMC Editions, 2018 (PDF)

EVERITT, B. S. An R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis. Londres: Springer-Verlag, 2005.

MARDIA, K. V.; KENT, J. T.; BIBBY, J. M. Multivariate Analysis. Londres: Academic Press, 1979.

GREENACRE, M. J. La práctica del análisis de correspondencias. 2008 (PDFs en https://www.fbbva.es/microsite/multivariate-statistics/practica.html)

GREENACRE, M. J. Correspondence analysis in practice. 3rd Edition. Londres: Chapman-Hall, 2016.

JOHSON, R. A.; WICHEM, D. W. Applied Multivariate Statistical Methods. London: Prentice Hall, 2002.

Amunt

Abans de començar cada tema es subministrarà una guia d'estudi, on s'han d'assenyalar els materials de lectura corresponents a el tema. Els materials de lectura poden consistir en capítols o apartats de l'material docent aportat, bé en llibres o bé en tutorials, manuals o articles que es proporcionen en format PDF o per hiperenllaços.

La lectura d'el material didàctic seguint les orientacions de la guia conforma la primera activitat de cada bloc i que haurà de realitzar l'alumnat de forma individual. Amb això es pretén que l'estudiant es familiaritzi amb el contingut de la matèria així com amb el material en si mateix, el qual es transformarà en material de consulta per a l'estudiant durant el desenvolupament de la lliçó. Lògicament, aquesta activitat s'ha de desenvolupar en els primers dies de l'bloc, per poder abordar posteriorment els exercicis, els possibles debats i les PAC.

La segona activitat serà resoldre els exercicis:

 • Exercicis teòrics (pocs).
 • Exercicis aplicats (els més): Exercicis amb dades i resultats numèrics i gràfics i la seva interpretació.

A més, és possible que s'introdueixin alguns debats sobre els conceptes i les seves propietats o sobre aspectes de la implementació pràctica d'alguns mètodes. Aquests debats han de ser el fòrum on es manifeste la comprensió dels aspectes centrals del tema o les dificultats que aquest comporta. També es poden introduir conceptes complementaris.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per superar aquesta assignatura l'estudiant deu:

 • Realitzar els exercicis obligatoris i opcionals proposats en cada mòdul. Aquesta activitat no tindrà una avaluació particular, encara que pot ajudar en la qualificació final.
 • Participar al foro i als debats associats a cada tema, si es proposen, tot seguint les orientacions del consultor i que serviran per complementar la nota de cada PAC.
 • Realitzar i lliurar en el dia fixat cadascuna de les PAC proposades al final dels blocs temàtics.
 • En la qualificació final cadascuna de les PAC tindrà el mateix pes.

Es valorarà especialment:

 • La compressió i relació dels conceptes treballats.
 • La resolució dels exercicis proposats en cada mòdul.
 • Capacitat de presentació i redacció dels conceptes i anàlisis contingudes en les PAC.
 • Domini de l'argumentació on-line com a mecanisme de confrontació i creació de coneixement, demostrada a través de la participació en el fòrum i en els debats.

Les solucions dels exercicis es poden discutir en el fòrum. Les solucions definitives de cada estudiant es poden compartir després de la publicació de la solució del conjunt dels exercicis de cada tema per part del professorat.

Les solucions de les PAC específiques es faran públiques al mateix temps que les notes obtingudes. D'aquesta manera l'alumnat podrà contrastar les seves respostes amb les solucions correctes i així modificar idees errònies o incidir en l'estudi dels punts més fluixos.

La planificació proposada es desenvolupa al llarg de catorze setmanes (5 crèdits) en les quals l'alumnat ha d'ajustar-se per a un adequat seguiment de l'assignatura. Dins d'aquestes catorze setmanes es fixaran les dates de lliurament dels exercicis que poden variar lleugerament en funció del ritme del curs.

Per aprovar l'assignatura, els alumnes amb una qualificació de D o N en la PAC1 hauran de realitzar i superar una prova addicional. En aquesta prova addicional la nota màxima serà un 5. Els alumnes amb una qualificació C- en la PAC1 també podran realitzar aquesta prova per millor la nota final. La prova addicional s'entregarà a la mateixa data que la PAC2. La PAC2 no tindrà recuperació.

Una qualificació de D o N a la PAC2 implica no aprobar l'assignatura. 

Amunt

Aquesta assignatura no té avaluació final.

Amunt