Mètodes de recerca quantitativa Codi:  M1.367    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest curs s'emmarca dins dels següents Màsters Universitaris dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Màrqueting Digital, Responsabilitat Social Corporativa, Direcció i Gestió de Recursos Humans, Turisme Sostenible i TIC, i Anàlisi Econòmica. S'ofereix en català i en castellà. Es tracta d'un curs on s'hi treballen continguts relacionats amb l'estadística i amb l'aplicació que tenen en l'estudi del sharing economy

L'objectiu principal del curs és facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes quantitatius (estadístics) que hi ha susceptibles de ser utilitzats en qualsevol recerca sobre sharing economy, i també proporcionar les pautes metodològiques mínimes per a afrontar una investigació ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles. 

No és l'objectiu de l'assignatura conèixer detalladament cada una de les tècniques quantitatives que s'hi aniran presentant i, en conseqüència, no tindrà un nivell formal elevat, ni matemàticament ni estadísticament. Ben al contrari, es tractarà de disposar, en finalitzar el curs, d'un grup de tècniques a l'abast amb els exemples corresponents d'utilització aplicada i les eines informàtiques que hi corresponguin, per tal que l'estudiant, en el moment d'iniciar una recerca, sàpiga plantejar el problema, desenvolupar-lo en les seves hipòtesis i supòsits teòrics previs, dotar-lo de contingut empíric per mitjà de la localització de les dades estadístiques necessàries i utilitzar la tècnica quantitativa més adequada d'acord amb els objectius de la recerca plantejada.

Amunt

Aquest curs de 4 crèdits s'emmarca dins de l'itinerari de recerca dels Màsters Universitaris dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Segons el programa, l'asignatura és optativa o obligatòria. Es tracta d'un curs on s'hi treballen continguts relacionats amb l'estadística i amb l'aplicació que tenen en l'estudi del sharing economy. Aquesta assignatura es complementa amb l'assignatura de "Mètodes de recerca qualitativa" per tal d'orientar els estudiants cap a la recerca i cap al doctorat. 

Amunt

Aquesta assignatura està orientada a la formació d'estudiants que vulguin desenvolupar treballs de recerca en l'àmbit de l'economia i l'empresa, i que vulguin continuar la seva formació en el tercer cicle amb un doctorat. Els camps professionals en què es projecta són molt diversos, i tenen en comú que són camps en què esdevé fonamental saber analitzar la informació que proporcionen les dades i/o establir relacions entre diferents variables: serveis d'estudis i de planificació, assessors i gestors en l'àmbit fiscal i financer, professionals d'òrgans de l'administració pública de desenvolupament empresarial, agents en organismes internacionals, agents en sector exterior, direcció o gerència d'empreses, docència i recerca.

Amunt

Per tal de cursar i superar aquesta assignatura és recomanable un coneixement bàsic previ de l'estudiant dels fonaments de l'estadística. No obstant això, i malgrat que l'assignatura té un marcat perfil aplicat, es posarà a la disposició dels estudiants el material necessari per tal de garantir que adquireixen els coneixements teòrics suficients, respecte als diferents temes tractats en aquesta matèria, que els permeti assolir els objectius docents proposats.

Amunt

Competències transversals:

1. Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
2. Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.


Competències específiques (comuns a tots els programes):

1. Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit professional de la disciplina.
2. Exercir tasques d'investigació i / o assessorament i / o formació, intern i / o extern, en el camp d'estudi.
3. Assolir la capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.


Resultats d'aprenentatge (generals):

1. Facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes estadístics que hi ha i que són susceptibles de ser utilitzats en qualsevol estudi sobre l'entorn econòmic.
2. Identificar quines tècniques són les més apropiades per a analitzar dades de tall temporal i quines per a dades de tall transversal.
3. Identificar quines tècniques són les més adequades per a estudiar les relacions de dependència o d'interdependència entre variables.
4. Oferir les mínimes pautes metodològiques per a afrontar una anàlisi ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles.
5. Presentar eines informàtiques que permetin treballar d'una manera fluïda les tècniques estudiades.

Amunt

Aquest curs està basat, d'una banda, en el treball sobre diversos casos pràctics i, de l'altra, en l'aplicació de diferents tècniques estadístiques per a l'estudi del sharing economy. Tot aquest treball anirà dirigit cap a l'establiment d'uns fonaments quantitatius per tal de desenvolupar posteriors investigacions. 

Aquest curs té un enfocament eminentment pràctic. L'enfocament intuïtiu de l'assignatura a partir dels casos pràctics (fitxes) permetrà treballar de la mateixa manera, és a dir, intuïtivament, els diferents conceptes estadístics que hi van apareixent. 

Es treballaran diferents tècniques, distingint conceptualment entre les univariants i les multivariants. Aquestes tècniques ens permetran treballar dades tant de tall temporal com de tall transversal, així com explorar possibles relacions de dependència o d'interdependència entre variables. 

De cadascuna de les tècniques, s'analitzaran les principals característiques formals, els requeriments d'informació estadística per al seu ús i les conclusions derivades del seu estudi. Per a aquest anàlisi es facilitarà tot un seguit de referències bibliogràfiques bàsiques, que podreu consultar en el mateix material. 

Tots els càlculs que requerirà el treball amb les diferents tècniques estadístiques es faran amb l'ajut del paquet estadístic R-Commander, aplicat sobre diferents casos pràctics.

El detall dels continguts que es treballaran és el següent:


G-PAC 1:

- Nombres índex

- Mesures de centre i de dispersió

- Representació gràfica

- Inferència estadística

- Contrast d'hipòtesis

- Anàlisi de la variància

G-PAC 2:

- Sèries temporals

- Regressió lineal simple

- Regressió lineal múltiple

- Correlació lineal

G-PAC 3:

- Indicadors sintètics

- Anàlisi factorial

- Anàlisi cluster

- Escales multidimensionals mètriques

- Anàlisi de correspondències

G-PAC 4:

- Taules de contingència

- Anàlisi discriminant

- Regressió logística

- Anàlisi de mesures conjuntes

- Detector automàtic d'interaccions

Amunt

Material Suport
Fitxes d'estadística Web
Fichas de estadística Web
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander PDF
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R i R-Commander PDF
Modelos de regresión y análisis multivariante con R-Commander PDF
Distribuciones de probabilidad e inferencia estadística con R-Commander PDF
Análisis de datos y estadística descriptiva con R y R-Commander PDF

Amunt

Per al treball de l'assignatura es disposarà de diferents recursos i materials docents. En primer lloc, tindrem un article de referència que ens permetrà obrir el primer debat de l'assignatura:

 • Oskam, J. & Boswijk, A. (2016), "Airbnb: the future of networked hospitality business", Journal of Tourism Futures, 2(1), 22­42. DOI: 10.1108/JTF­11­2015­0048

En segon lloc, per a les 4 Proves d'Avaluació Continuada (PACs) del curs, en què es treballaran diferents tècniques estadístiques, es disposarà d'unes fitxes estadístiques que, en general, estaran dividides en dues parts:

- Part teòrica: on s'hi presenten les definicions bàsiques per a comprendre els diferents conceptes estadístics, així com diferents referències bibliogràfiques.

- Part pràctica: on mitjançant l'ús del paquet estadístic R-Commander, s'apliquen els conceptes estadístics a l'estudi de diferents casos pràctics.

Finalment, en tercer lloc, i com a eina de treball del curs, es disposarà del paquet estadístic R-Commander, que utilitzarem per realitzar els càlculs que sigui necessari, tant per reproduir els casos pràctics de les fitxes com per respondre les diferents activitats d'avaluació continuada. Per tal d'orientar els estudiants en l'ús d'aquest programari, es facilitarà, entre d'altres recursos, un manual d'ús. 

Amunt

Bibliografia bàsica

 • Canavos, G. (1992). Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, DL 1992. ISBN: 8448100387.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (1999). Análisis multivariante / traducción: Esme Prentice, Diego Cano revisión técnica y compilación de las lecturas complementarias: Mónica Gómez Suárez. Madrid [etc.] : Prentice Hall, cop. 1999. ISBN: 8483220350
 • Moore, David S. (2004). Estadística aplicada básica / David S. Moore traducción y adaptación de Jordi Comas. Barcelona : Antoni Bosch, DL 2004. ISBN: 8495348047

Bibliografia recomanada

 • Newbold, Paul (1997). Estadística para los negocios y la economía / Paul Newbold. Madrid [etc.] : Prentice Hall, cop. 1997. ISBN: 8489660069
 • Novales Cinca, A. (1997). Estadística y econometría. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 1997. ISBN: 8448107985
 • Pedret Yebra, Ramon (2000). Herramientas para segmentar mercados y posicionar productos : análisis de información cuantitativa en investigación comercial / Ramón Pedret, Laura Sagnier, Francesc Camp. Bilbao : Deusto, 2000. ISBN: 84234177441
 • Teodoro Luque Martínez (2000). Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados / Madrid : Pirámide, cop. 2000. ISBN: 8436814169

Altres fonts d'informació estadística:

¿ IDESCAT: https://www.idescat.cat/
¿ INE: https://ine.es/
¿ EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat

Amunt

L'assignatura planteja una sèrie de reptes que l'estudiant ha de resoldre a través de les activitats d'avaluació plantejades i dels recursos d'aprenentatge posats a la seva disposició. Amb aquests recursos l'estudiant ha de poder desenvolupar el seu procés d'aprenentatge i, per tant, l'assoliment progressiu de les competències associades a l'assignatura. Els principals reptes que es proposen en aquesta assignatura, un per a cada unitat, són:
¿ El preu de les ofertes d'Airbnb a Barcelona
¿ Què determina el preu de les ofertes d'Airbnb?
¿ El sistema de revisions i valoracions d'Airbnb per a crear entorns de confiança
¿ La importància de la localització en l'oferta d'Airbnb

És objectiu del curs aprendre a treballar amb diferents tècniques estadístiques i amb el paquet estadístic R-Commander. Amb la finalitat de desenvolupar un curs eminentment pràctic, aplicarem aquestes tècniques a l'estudi del sharing economy. El treball de l'assignatura està composat per 2 Debats i per 4 Proves d'Avaluació Continuada (PACs). 

Tenint en compte que l'"excusa" per a l'aprenentatge estadístic és configurar un treball d'investigació en aquest camp, seguirem l'esquema d'apartats preestablert (i orientatiu) d'un article científic. A dintre de cada apartat trobareu unes breus explicacions d'allò que seria adequat desenvolupar-hi, amb una descripció orientativa, un comentari i un exemple. 

Per a l'elaboració de l'article d'investigació, prendrem com a referència l'article següent:

 • Oskam, J. & Boswijk, A. (2016), "Airbnb: the future of networked hospitality business", Journal of Tourism Futures, 2(1), 22­42. DOI: 10.1108/JTF­11­2015­0048

La lectura d'aquest article i la participació en el primer debat, ens ajudarà a establir els continguts dels primers apartats.

Seguidament, amb les 4 Proves d'Avaluació Continuada (PACs), en les quals usarem una Bases de Dades que conté informació sobre Airbnb a Barcelona, anirem desenvolupant continguts que podrem situar en el que serà l'apartat central del curs, l'apartat corresponent a l'Anàlisi empírica. Amb aquestes proves es treballaran diferents tècniques estadístiques que permetran "construir" un nou article. Aquestes tècniques s'aniran introduint amb l'ajuda d'unes fitxes estadístiques que, en general, estaran dividides en dues parts: 

 • Part teòrica: s'hi presenten les definicions bàsiques per a comprendre els diferents conceptes estadístics, això com diferents referències bibliogràfiques.
 • Part pràctica: mitjançant l'ús del paquet estadístic R-Commander, s'apliquen els conceptes estadístics a l'estudi de diferents casos pràctics.

Finalment, per a completar el treball de recerca amb les conclusions finals, es desenvoluparà un segon debat on, amb l'aportació de tots, puguem compartir diferents interpretacions i anàlisis d'un mateix objecte d'estudi.

L'avaluació de l'assignatura es basarà en la participació en els 2 debats del curs, així com en la resolució de les qüestions plantejades en les 4 PACs.

L'aula de l'assignatura situa al centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge, i facilita l'organització de la informació i dels recursos necessaris per a dur-la a terme.

A la part superior de l'aula de l'assignatura trobareu, a més del pla docent, les dates clau del semestre, que corresponen a la publicació i lliurament de les diferents activitats d'aprenentatge que desenvolupareu al llarg del semestre. Trobareu a la part central de l'aula, per a cada activitat plantejada, la descripció i enunciat de l'activitat, els objectius i competències que s'hauran d'assolir, i l'accés als recursos necessaris per a la seva resolució.

En el menú vertical de la dreta de l'aula hi ha els enllaços al Registre d'Avaluació Continuada, a les Notes de les diferents activitats d'avaluació i als Recursos d'aprenentatge de l'assignatura.

¿ El Registre d'Avaluació Continuada és l'espai de l'aula on es farà arribar al professor/a l'activitat d'avaluació continuada durant algun dels dies compresos entre la data d'inici i la data final de lliurament de l'activitat. Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és una data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament. Igualment, la publicació de solucions a les aules impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin amb posterioritat a la data límit. El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu en format .doc o .pdf.

¿ A l'espai de Notes es podran consultar les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluables, així com els comentaris (feedback) que el professor/a vulgui fer-li arribar sobre l'activitat a l'estudiant.

En el menú vertical de la dreta trobareu els diferents espais de comunicació de l'aula. A través de les eines per a la comunicació actualment disponibles, la interacció del professor/a amb els estudiants s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler del professor: Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants. La seva consulta esdevé imprescindible per al correcte seguiment del curs ja que durant tot el semestre hi podreu trobar, d'entre altres, les següents informacions:

 • Orientacions per afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Especificació de les activitats a realitzar a fi de seguir l'avaluació continuada, així com els seus requeriments de presentació, dates de lliurament, etc.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.


Fòrum: Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i del professor consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura que els estudiants desitgen compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errors, suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.
 • Indicacions pel correcte seguiment d'alguns desenvolupaments del material.


Debat: En aquest espai es realitzarà la discussió tant de l'article de referència (a l'inici del semestre) com de les principals conclusions a les quals s'hagi arribat amb el treball realitzat en les diferents PACs (al final del semestre).

Planificació

L'estructura de l'aula està orientada a la planificació de l'aprenentatge basat en les Proves d'Avaluació Continuada (PAC). Per cada PAC es donaran les principals dates a tenir en compte:

1. Enviament de l'enunciat
2. Lliurament de respostes
3. Enviament de la solució
4. Qualificacions

Aquesta planificació proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general a cadascun dels blocs i cadascuna de les PAC. I si bé és el propi estudiant qui acabarà marcant el seu particular ritme d'estudi, el que aquí es proposa està pensat perquè es pugui seguir adequadament l'avaluació continuada que s'ha establert per a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC). Es tracta d'una avaluació formativa que es basa en l'acompanyament progressiu del desenvolupament de l'estudiant de forma personalitzada durant el semestre. Cada activitat està estretament vinculada amb les competències que l'estudiant ha d'adquirir i determinats resultats d'aprenentatge que ha evidenciar favorablement al llarg del procés. Per aquest motiu, totes les activitats són importants, ja que contribueixen de forma progressiva a un procés d'aprenentatge dissenyat detingudament.

En el context d'un màster, es considera fonamental la interacció entre estudiant i professor/a per poder garantir el progrés de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge, així com poder preveure i superar qualsevol dificultat que pugui sorgir. La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera essencial. Les solucions enviades fora de termini es consideraran com a no lliurades.

Per tant, el model d'avaluació de l'assignatura és l'AC i totes les activitats d'AC tenen un pes en la nota final.

L'avaluació continuada de l'assignatura es basarà en la participació en els 2 debats del curs, així com en la resolució de les qüestions plantejades en les 4 PACs, que tenen com a objectiu comprovar que els estudiants han assimilat correctament els continguts i reptes de les unitats a què fan referencia. El pes de cada Debat en la nota final d'AC és del 5%, el de la primera PAC un 16%, el de la segona un 22%, el de la tercera un 30%, i el de la quarta un 22%. Les PAC que no es lliurin en els terminis establerts se'ls hi assignarà la qualificació N ("no qualificat"), que a efectes de còmput de la qualificació final d'avaluació continuada comptarà com un zero.

Per tenir nota d'avaluació continuada, l'estudiant ha de lliurar almenys dues de les PAC proposades (en els terminis i formes fixades) i haver participat en almenys un dels dos Debats del curs.

Còpia i plagi a l'avaluació continuada

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o autors i/o d'altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos.

Per evitar incórrer en plagi, podem tenir en compte els suggeriments següents:

 • No s'han d'usar idees d'altre sense conèixer la font
 • No s'ha d'exposar un argument d'altre com si fos propi
 • A l'hora de desenvolupar una idea no s'ha de presentar un pensament aliè com si fos propi
 • Una aportació no pot estar basada en el desenvolupament d'un pensament exacte al d'un altre
 • No s'han d'exposar les pròpies idees exactament de la mateixa manera que ho ha fet algú altre, malgrat que s'identifiqui la font

Tots els exercicis lliurats pels estudiants per a la seva avaluació seran processats per un programari de detecció de plagi i còpia. Els casos de plagi i còpia poden haver estat identificats mitjançant aquest programari, així com també a través de la pròpia correcció i avaluació de l'exercici per part del consultor.

En cas de detectar plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

 • Es suspèn l'activitat lliurada amb una D.
 • En cas de reincidència, l'estudiant suspén l'assignatura (la nota final serà D).
 • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

En cas de detectar còpia o reiteració de plagi, juntament amb les accions comentades, des de l'assessoria jurídica s'iniciarà un procediment disciplinari d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professor responsable de l'assignatura informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa.

Amunt

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC): la nota final de l'assignatura és la nota final de l'AC.
En el cas dels estudiants que hagin suspès l'assignatura amb una qualificació de C-, i que només tinguin una PAC no lliurada o no superada, podran realitzar una Prova addicional dins del període de docència de l'assignatura. Aquesta prova es referirà a tots els continguts de l'assignatura. La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta prova es una C+, que farà mitjana amb la resta de notes obtingudes al llarg del curs. La seva nota substituirà a la prova no lliurada o no superada.

Amunt

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, es facilitaran els enunciats de les proves d'avaluació continuada. Una vegada finalitzat el termini de lliurament, es podrà accedir a la solució a les activitats en forma de respostes tipus, que constituiran una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre que es contrastin les pròpies respostes i que es detectin els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, s'accedirà a la nota de cada prova d'avaluació. El consultor introduirà les qualificacions en el termini que s'especifica al calendari i, si s'escau, indicarà els errors més freqüents, aportacions destacades i aspectes d'interès, entre d'altres, que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades. En el mateix registre d'avaluació continuada (en el globus al costat de la nota) també es proporcionarà feedback personalitzat a tots aquells estudiants que es consideri oportú, tenint en compte el seu procés d'aprenentatge i el seguiment de l'assignatura.

Amunt