Adquisició i avaluació del llenguatge Codi:  M4.606    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge es centra en analitzar el procés d'adquisició típica del llenguatge oral així com en proporcionar les eines i recursos de l'avaluació del llenguatge oral. L'assignatura proporciona una formació sobre les principals fites i assoliments dels diferents components del llenguatge (fonètica i fonologia, morfologia i sintaxi, lèxic i semàntica, i pragmàtica) en cada moment evolutiu. A més a més, per tal de poder identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge oral, es centra en mostrar diferents procediments, protocols, proves o tests per avaluar el nivell d'adquisició del llenguatge oral i poder determinar si es situa dintre dels paràmetres d'adquisició típica o si presenta algun tipus de retard o trastorn. El repte d'aquesta assignatura és anar cap al 0 % d'infradiagnòstic de les patologies de llenguatge infantil. A aquesta assignatura podreu desenvolupar competències i obtenir recursos que us permetran conèixer i avaluar el llenguatge i, així, saber explorar les diferències individuals del llenguatge dels infants al vostre voltant.

Amunt

Competències

Competències generals

CG1 - Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

CG2 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.

Competències transversals

CT1 - Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Competències específiques

CE7 - Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com les alteracions que es deriven

CE8 - Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.

 

Objectius

- Comprendre el significat dels trastorns del  llenguatge a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge (CG1).

- Analitzar i sintetitzar/Aplicar  el contingut sobre els trastorns del llenguatge a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics (CG1).

- Valorar/Raonar críticament els continguts sobre els trastorns del llenguatge a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge (CG1).

- Identificar / conèixer el paper dels diferents professionals implicats en el tractament dels trastorns del llenguatge (CG2).

- Localitzar/conèixer diferents recursos web i vídeos per a l'avaluació dels trastorns del llenguatge (CT1).

- Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en el trastorns de la parla i la veu / trastorns del  llenguatge (CE7).

- Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns del  llenguatge (CE8).

- Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns del  llenguatge (CE9)

Amunt

L'adquisició del llenguatge

1. Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge.

1.1. Introducció: trets generals de les teories.

1.2. Teoria de l'aprenentatge (conductisme).

1.3. Teoria lingüística (innatisme).

1.4. Teoria cognitiva (constructivisme).

1.5. Teoria de la interacció social (sociointeraccionisme).

1.6. Connexionisme.

2. L'etapa prelingüística.

2.1. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació.

2.1.1. Bases perceptives i motrius generals.

2.1.2. Bases perceptives específicament relacionades amb la parla.

2.1.3. Bases socials del llenguatge i la comunicació.

2.2. Les primeres conductes comunicatives: l'emergència de la

comunicació intencional.  

2.3. La interacció infant-adult: les protoconverses; la parla adreçada

als bebès (motherese).

3. Desenvolupament fonològic.

3.1. Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic.  

3.2. Adquisició fonològica en el període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica.

3.2.1. Els processos de simplificació fonològica.

3.2.2. L'adquisició de repertori fonètic.

4. Desenvolupament lèxic i semàntic.  

4.1. Comprensió i producció dels primers mots.  

4.2. Insight designatiu i «explosió lèxica».  

4.3. Característiques del significat dels primers mots.  

4.4. Diferències individuals en el lèxic i el llenguatge inicial.  

4.5. Adquisicions semàntiques «posteriors».  

5. Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi.  

5.1. Fases en el desenvolupament morfosintàctic.  

5.1.1. La qüestió de la productivitat de les emissions infantils.

5.1.2. Les etapes en el desenvolupament de la morfosintaxi.

5.1.3. Longitud mitjana de l'enunciat (LME o MLU).  

5.2. Les primeres combinacions de mots: la «parla telegràfica».  

5.2.1. Característiques de la parla telegràfica.

5.2.2. Significat relacional: primeres relacions semàntiques.

5.2.3. Models d'anàlisi sintàctica.  

5.3. Cap a l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions.

5.4. La seqüència d'adquisició dels morfemes.

5.5. Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació.

5.6. Combinació d'oracions: les oracions compostes.  

5.7. Explicacions del desenvolupament de la morfologia i la sintaxi: «claus» per a l'aprenentatge.

5.8. Adquisicions sintàctiques «posteriors».

6. Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques.  

6.1. Desenvolupaments semàntics i pragmàtics.  

6.2. El desenvolupament del discurs.  

6.3. Gèneres i modalitats de producció del discurs.

Avaluació del llenguatge oral.

1. Procés d'avaluació.

1.1. Aspectes extralingüístics que s'han de valorar .

2. Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral .

2.1. Els procediments d'avaluació en llenguatge oral .

2.1.1. Tests estandarditzats.

2.1.2. Procediments no estandarditzats.

2.1.3. Escales del desenvolupament.

2.1.4. Observació directa i sistemàtica.

2.2. Les característiques de les proves i tests per a avaluar el llenguatge oral .

2.2.1. L'estandardització.

2.2.2. Característiques psicomètriques.

2.2.3. Limitacions en l'avaluació del llenguatge.

2.3. Els objectius i l'avaluació en llenguatge oral com a producte.

2.3.1. Evolució dels objectius d'avaluació.

2.3.2. Avaluació de la fonètica i la fonologia.

2.3.3. Avaluació de la morfologia.  

2.3.4. Avaluació de la sintaxi.  

2.3.5. Avaluació del lèxic i de la semàntica.  

2.3.6. Avaluació de la pragmàtica.

2.4. L'avaluació del llenguatge centrada en els processos implicats.

2.4.1. Avaluació de la comprensió.

2.4.2. Avaluació de la producció.

Amunt

Material Suport
Adquisició i avaluació del llenguatge PDF
Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
PROESC Audiovisual
PLON-R Audiovisual
Home Audiovisual
PROLEC - R Audiovisual
PEABODY Audiovisual
CEG Audiovisual
CELF-4 Audiovisual
ELI Audiovisual
A-RE-HA Audiovisual
CELF preschool (3 a 6 anys) Audiovisual
El desenvolupament del llenguatge i la comunicació PDF
L'avaluació dinàmica: més enllà de l'avaluació estandarditzada Audiovisual
Com crear activitats d'avaluació del llenguatge en el context de l'aula? Audiovisual
Conceptes clau en la planificació dels processos d'avaluació en logopèdia Web
Bateria Avaluació Clínica dels fonaments del llenguatge-5 o CELF-5 Audiovisual

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben als materials docents que rebreu a casa i que trobareu també a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast les consultores/`professores de l'assignatura. Addicionalment, les professores de l'assignatura plantejaran exemples com mostres de parla, proves, etc. per a donar suport als continguts teòrics. És molt recomanable llegir i atendre a tots els exercicis que s'ofereixen ja que donen una informació molt valuosa sobre la vessant pràctica de la matèria.

A més del material explicat anteriorment, l'alumne té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre consultor/a - estudiant - companys d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre el consultor/a i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC's, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 1. Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que us referiu.
 2.  Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar al màxim. Com més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte.
 3. Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler del consultor/a: És la via de comunicació del consultor/a amb els estudiants, com a medi per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tots els estudiants relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC's, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

 

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb el consultor/a, així com amb la resta de companys de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps el consultor/a donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler del consultor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

AVALUACIÓ CONTINUADA

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades com a pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC's) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del consultor/a, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Descripció de les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i temporalització

 • Per a complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, es tracta de realitzar tres activitats relacionades amb els continguts del temari. En cada una de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase, anomenada pràctica, servirà per aclarir dubtes i preparar aspectes rellevants   del mòdul; mentre que la segona fase, anomenada avaluable per part de l'estudiant, es dedicarà a la realització de la PAC pròpiament dita. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per a poder resoldre correctament, i en el temps establert, la PAC que s'estigui treballant en cada moment.

El pes de la nota de cada activitat queda distribuït amb la següent ponderació: pràctica 1, 5%; PAC 1, 25%; pràctica 2, 5%; PAC 2, 30%; pràctica 3, 5%; PAC 3, 30%.  

 • Per tal de superar l'Avaluació Contínua s'han de presentar les tres PAC proposades. Es permet continuar amb l'avaluació suspenent una de les tres PAC però el suspens ha de ser amb una qualificació de C-, no de D. En aquest cas, l'assignatura quedarà aprovada si la mitja obtinguda entre les tres PAC és una C+ o superior. El suspens d'una de les tres PAC amb una qualificació de D suposarà el suspens de l'avaluació contínua.
 • Per a aprovar l'assignatura (C+, B o A) és obligatori lliurar totes les activitats. Segons la normativa de l'Avaluació Contínua establerta a la UOC, per tal de considerar que s'ha seguit l'AC cal haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les proves d'avaluació contínua. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent a no presentat). És a dir si no s'entreguen totes les activitats, es pot obtenir una qualificació final de D/C- o N. S'obté una N quan les proves de l'AC lliurades representen menys del 50% de l'AC. S'obté una D/C- quan el que s'ha entregat representa un 50% o més de l'AC.

 Al llarg del curs s'aniran proposant les diferents PAC, amb els enunciats, les intruccions, el temps necessari per a la seva realització i el seus criteris   d'avaluació.

 • LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES. Els/les estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D/0.
 • LLIURAMENT D'ACTIVITATS EN BLANC O FORA DE TERMINI. No lliurar una PAC dins del termini sense haver sol·licitat i tenir aprovat un ajornament justificat o lliurar un document en blanc comporta una N. 
 • RECUPERACIÓ DE LES PAC. Totes les PAC de l'assignatura tindran PAC de recuperació excepte la darrera PAC. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha recuperat una PAC ja no se'n podrà recuperar cap més. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació. La PAC de recuperació es farà immediatament després que es publiquin les notes de la PAC que s'ha de recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès. Si s'obté menys qualificació a la PAC de recuperació que a la PAC original que s'ha recuperat, la nota que constarà en aquella PAC és la de la PAC de recuperació.
 • AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS. Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent: 

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

Si un estudiant no lliura dins el termini establert una o més de les PAC de l'assignatura, no podrà aprovar l'assignatura. Dit això, a aquesta assignatura s'aplica un criteri que permet lliurar la PAC fins a 48h. després de la data establerta (per exemple, si la data límit és el 10 de novembre només s'acceptarien les activitats lliurades com a màxim a les 24h del dia 12 de novembre) però amb la penalització que la nota màxima seria una C+. Per tant, en cas d'acceptar aquest criteri que permet poder lliurar les PAC amb 48h. de retràs (amb la penalització d'obtenir un màxim d'una C+), si un estudiant no lliura o lliura més tard d'aquest termini una PAC, ja no podria aprovar l'assignatura.

 • REVISIÓ DE NOTES DE PAC. Es podrà demanar una revisió de la nota de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà enviar un correu al/la professor/a col·laborador/a amb una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Donat que a l'assignatura s'avalua fent ús de les rúbriques, a l'explicació raonada l'alumne ha de proporcionar  exemples concrets del seu treball que considera no han sigut avaluats correctament en relació amb els criteris d'avaluació de l'assignatura que es poden trobar a les rúbriques. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada, no es portarà a terme la revisió. 
 • PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NOTES FINALS DE L'ASSIGNATURA. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat podrà demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. En aquest espai es recolliran totes les dates i els passos a seguir.   

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

El lliurament d'activitats i/o documents per part dels estudiants haurà de fer-se en format Word.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS 

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge és indispensable que els treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual (excepte en el cas que l'activitat sigui de caràcter grupal), i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en una PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

Amunt

L'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge segueix un sistema d'avaluació amb rúbriques a les quals podeu trobar els indicadors d'avaluació diferenciats pels diferents nivells de competència. Les activitats de l'assignatura seran avaluades seguint les indicacions de la PAC i de la seva rúbrica corresponent. Podreu consultar el feedback a les activitats als següents espais:

 • Feedback general de les activitats: al tauler
 • Feedback personalitzat a les activitats: al RAC a través de la rúbrica

Amunt