Eines de salut digital Codi:  M4.851    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En la societat actual no hi ha cap mena de dubte de les potencialitats de les noves tecnologies per facilitar l'accés a intervencions destinades a millorar la salut.

Les situacions de salut que es poden adreçar són molt diverses i les tecnologies es poden utilitzar tant per millorar un problema de salut com per promocionar la salut i/o prevenir la malaltia. Per exemple, poden servir per a tractar un problema de dolor crònic i per promocionar hàbits de vida saludable.

En aquesta assignatura treballarem perquè conegueu les principals eines que podem utilitzar per millorar la salut.

Amunt

Assignatura que proporciona una primera aproximació a les eines disponibles en salut digital. A partir del seu estudi i, de les assignatures següents del màster, l'estudiant podrà acabar desenvolupant i provant diferents solucions tecnològiques per a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones.

Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre d'altres, destaquem que que el desenvolupament de les competències associades a l'assignatura pot ajudar al treball en:

 • Administracions Públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 • Centres de salut de tipus diversos.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l’assignatura.

Amunt

A l'aula virtual, en l'espai per cada activitat, disposeu de més informació sobre les comepetències i els resultats d'aprenentatge. Llistem a continuació les competències que es treballaran a l'assignatura: 

Competències bàsiques i generals:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7- Que els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG1- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert d'eSalut.
 • CG2- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de forma imaginativa i innovadora   
 • CG3- Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb l'eSalut

Competències transversals: 

 • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari.  
 • CT3 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques:

 • CE1- Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en eSalut que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • CE3- Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aportin més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, promoció i maneig de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • CE5- Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de considerar en el desplegament de qualsevol servei d'eSalud.
 • CE6- Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes en l'àmbit de l'eSalut, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte clínic, econòmic i social.

Amunt

Encara que a l'aula virtual trobareu més detalls, els principals continguts que treballarem són:

Anàlisi dels elements clau per a la selecció de l'eina més apropiada per aconseguir objectius proposats:

 • Població o situació a la qual s'adreça.
 • Estratègies que es pretenen treballar.
 • Funcionalitats i continguts.

Apps per a la intervenció a través de telèfons intel·ligents:

 • Definició, característiques i potencialitats.
 • Les Apps en el dia a dia del professional (aplicacions més freqüents, maneres en que es poden utilitzar, prescripció d'Apps ..).
 • Sensors (wearables, intracorporals ingestibles, implantables ...).

Intervencions en línia:

 • Definició, característiques i potencialitats.
 • Les intervencions en línia en el dia a dia del professional (usos més freqüents, modalitats, ..)

Telelesalut: 

 • Definició, característiques i potencialitats.
 • La telemesalut en el dia a dia del professional (usos més freqüents, modalitats, canvis organitzatius ..)

Realitat virtual i Realitat augmentada:

 • Definició, característiques i potencialitats.
 • La RV en el dia a dia del professional (usos més freqüents, modalitats, aspectes claus per a la seva implementació ...)

Intel·ligència artificial (IA)

 • Eines d'ajuda a la presa de decisions basades en la IA.
 • Mineria de dades.
 • Processament del llenguatge natural.
 • Sistemes intel·ligents com IBM Watson: reptes, barreres i facilitadors

Reptes per al futur:

 • Salut connectada.
 • Introducció de les eines en el sistema sanitari. 
 • L'Internet de les coses.
 • La Gamificació.

Amunt

Material Suport

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de 4 reptes, i les activitats d'avaluació continuada relacionades amb cadascun dels reptes. Per tal de solucionar aquestes activitats, us facilitem una guia de lectura per cada repte que és una primera aproximació al tema.

Si us plau, tingueu en consideració el caràcter merament introductori d'aquestes guies. Tenint això en consideració, us facilitem una llista de recursos de lectura per cada repte que us animem a consultar, però també us fem èmfasi en la necessitat de que cerqueu lectures de forma autònoma.

Amunt

Per tal de facilitar l'adquisició de les competències presentades en aquest pla docent, es treballaran els materials a l'aula virtual tot realitzant activitats pràctiques. S'utilitzaran els següents espais del campus virtual:

Tauler del professor

Serà la via de comunicació oficial del professor col·laborador, com a mitjà per a fer-vos suggeriments o comunicacions generals. Tant si seguiu l'avaluació continuada com si no ho feu, convé que obriu amb freqüència el Tauler del Professor, perquè les aportacions puguin ser d'utilitat per a tots i totes.

Fòrum

És l'espai comunitari de treball i participació, destinat al desenvolupament acadèmic de l'assignatura, on estudiants i professors col·laboradors podran compartir comentaris, experiències, informacions, dubtes i coneixements que puguin ser d'interès per al conjunt de participant de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada és el sistema que s'utilitzarà en aquesta assignatura per valorar l'adquisició de les competències. En concret, es realitzaran un total de quatre proves d'avaluació continuada (PACs) relacionades amb els reptes (essent la darrera un treball grupal). A banda, també es realitzaran activitats de debat i comentari dels treballs dels companys (podreu veure més informació dins de l'aula).

La participació en totes les activitats serà obligatòria pels estudiants que vulguin superar l'assignatura. La nota final de l'assignatura serà la mitja de la nota obtinguda per cada repte.

Totes les activitats seran molt pràctiques, i l'alumne haurà de demostrar que ha adquirit les competències presentades en aquest pla docent.

És molt important que tingueu en consideració les següents normes:

 • Per poder superar l'avaluació continuada es pot no entregar (o suspendre) com a molt una activitat (considerant com a tal, PAC o participació en debat o activitat al fòrum de l'assignatura). Els estudiants que no entreguin o suspenguin més d'una activitat no podran superar l'assignatura.
 • Els alumnes hauran de lliurar les PAC creades amb un editor de text. Si voleu lliurar-les en format pdf ho podeu fer, però s'haurà de lliurar una còpia amb el mateix contingut en el format de qualsevol editor de text.
 • És recomana guardar l'arxiu amb la versió .doc, perquè és l'extensió que menys problemes genera.
 • L'alumne és el responsable del lliurament correcte de la seva PAC o treball. Per això es recomana que un cop lliurat el treball el mateix alumne es descarregui el fitxer per comprovar que és correcte. No s'acceptarà cap PAC més tard del termini per confusions dels alumnes.
 • En el cas de situacions de falta d'originalitat (plagi) en els que es vegin implicats més d'un alumne, la conseqüència (pèrdua de la possibilitat de seguir l'avaluació continuada de l'assignatura o suspens de l'assignatura en el cas dels exàmens o PS) serà aplicada a tots els alumnes implicats.
 • Les PAC tenen un dia d'entrega fixat que podreu consultar al calendari. Els treballs rebuts més tard de les 23:59 hores del dia d'entrega no seran qualificats, perdent la possibilitat l'alumne de seguir l'avaluació continuada. No s'aplicarà cap excepció a aquesta norma en cap cas.
 • Els professors col·laboradors podran canviar les dates fixades en el calendari si estimen que és beneficiós pels alumnes.
 • Si es participa en menys del 50% de les activitats la nota final de l'AC serà no presentat. En cas que es participi en més del 50% la nota final de l'AC serà diferent de NP.

Amunt