Mètodes en les ciències humanes Codi:  M5.213    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquest curs és familiaritzar l'estudiant amb els principals mètodes d'obtenció i anàlisi de dades de les ciències humanes i socials. Donada l'orientació del màster, ens centrarem en els mètodes qualitatius.

Aquest treball tindrà lloc a través de quatre blocs d'activitat que tenen una lògica sequencial d'un procés de recerca i són els següents:

REPTE / ACTIVITAT 1. Metodologia i Mètodes: Una Introducció
REPTE / ACTIVITAT 2. Mètodes per a la Recollida de les Dades
REPTE / ACTIVITAT 3. Mètodes per a l'Anàlisis de les Dades
REPTE / ACTIVITAT 4. Mètodes i Procés d'Investigació

Cada activitat té un pes del 25% sobre el conjunt de l'assignatura.

Aquesta assigantura només es pot superar mitjançant avaluació continuada.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són que, en acabar el semestre, els estudiants:

1. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualitatius d'obenció de dades.

2. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualititatius d'anàlisi de dades.

3. Estiguin capacitats de discernir a partir de preguntes d'investigació concretes quins són els mètodes d'obtenció i d'anàlisi de dades més adequats per a portar a terme una recerca que doni resposta a la pregunta inicial.

 

Competències bàsiques i generals que els estudiants desenvoluparan al llarg del curs: 

Al llarg d'aquesta assignatura treballarem les següents competències bàsiques i generals de:

- Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida.

- Formular preguntes adequades als objectes estudiats a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

 

Competències transversals: 

- Buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC. 

 

Competències especifiques: 

- Analitzar críticament textos de diferents tipus: imatges, discursos i pràctiques culturals.


 

Amunt

Tots els continguts queden especificats a l'aula detalladament així com en els recursos de l'aula.

 

Amunt

Material Suport
Metodologies qualitatives per a la recerca en gestió cultural PDF
L'entrevista com a pràctica cultural PDF
Visualitat i mirada PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica XML
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica DAISY
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica EPUB 2.0
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica MOBIPOCKET
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica HTML5
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica PDF
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa DAISY
Fonaments de la investigació qualitativa EPUB 2.0
Fonaments de la investigació qualitativa MOBIPOCKET
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa HTML5
Fonaments de la investigació qualitativa PDF
Fonaments de la investigació qualitativa OAI-MPH
Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Audiovisual
El grup de discussió i l'observació participant PDF
Iniciació metodològica PDF
Investigació Artística XML

Amunt

La metodologia de treball del curs varia per cada PAC. S'especifica amb detall i tasques detallades i temporalitzades a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt