Sistemes i eines de gestió responsable Codi:  M6.307    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura presenta les eines i sistemes de gestió de responsabilitat social que poden desenvolupar els estudiants en el context organitzatiu amb la finalitat de realitzar una gestió sostenible en termes econòmics, socials i mediambientals.

L'assignatura permet en l'exercici professional desenvolupar una estratègia que compatibilitzi els fins que les organitzacions especifiquin en la seva missió i visió, amb la utilització d'instruments de gestió ètics i socialment responsables. Aporta les eines per a integrar els sistemes i aprofitar els avantatges de la seva sinergia.

Amunt

L'assignatura Sistemes i eines de gestió responsables forma part del bloc obligatori de matèries del Màster en RSC.

Amunt

El plantejament dels continguts d'aprenenatge fa possible el seu seguiment sense coneixements previs específics, tot i que les nocions referents a sistemes de gestió i auditories poden afavorir un millor aprofitament de l'assignatura.

Amunt

Competències i objectius

 Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmic

Competències específiques

CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.

CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

CE6 - Exercir tasques de recerca, assessorament i/o formació, ja sigui a nivell intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Objectius

 Coordinar la implementació de diferents sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa, coneixent els procediments, documents i legislació associats.

 • Coordinar l'alineació dels sistemes i eines de gestió responsable amb els de medi ambient i prevenció de riscos laborals.

 • Conèixer les implicacions de la implementació d'aquests sistemes i eines en relació amb els diferents stakeholders, analitzant les responsabilitats en què es pugui incórrer.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

 • Sistemes de gestió de la responsabilitat social.

 • Sistemes de gestió de medi ambient i prevenció de riscos laborals.

 • Integració de sistemes.

 • Auditories, tipus i tècniques.

 • Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal.

Amunt

Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques XML
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques DAISY
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques EPUB 2.0
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques MOBIPOCKET
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques HTML5
Mòdul 5. Auditories: tipus i tècniques PDF
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas XML
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas DAISY
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas EPUB 2.0
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas MOBIPOCKET
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas HTML5
Módulo 5. Auditorias: tipos y técnicas PDF
Sistemes de gestió de la responsabilitat social XML
Sistemes de gestió de la responsabilitat social DAISY
Sistemes de gestió de la responsabilitat social EPUB 2.0
Sistemes de gestió de la responsabilitat social MOBIPOCKET
Sistemes de gestió de la responsabilitat social HTML5
Sistemes de gestió de la responsabilitat social PDF
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal XML
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal DAISY
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal EPUB 2.0
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal MOBIPOCKET
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal HTML5
Responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal PDF
Integració de sistemes XML
Integració de sistemes DAISY
Integració de sistemes EPUB 2.0
Integració de sistemes MOBIPOCKET
Integració de sistemes HTML5
Integració de sistemes PDF
Sistemes de gestió XML
Sistemes de gestió DAISY
Sistemes de gestió EPUB 2.0
Sistemes de gestió MOBIPOCKET
Sistemes de gestió HTML5
Sistemes de gestió PDF
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal XML
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal DAISY
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal EPUB 2.0
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal MOBIPOCKET
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal HTML5
Responsabilitat ambiental civil, administrativa i penal PDF
Integración de sistemas XML
Integración de sistemas DAISY
Integración de sistemas EPUB 2.0
Integración de sistemas MOBIPOCKET
Integración de sistemas HTML5
Integración de sistemas PDF
Sistemas de gestión de la responsabilidad social XML
Sistemas de gestión de la responsabilidad social DAISY
Sistemas de gestión de la responsabilidad social EPUB 2.0
Sistemas de gestión de la responsabilidad social MOBIPOCKET
Sistemas de gestión de la responsabilidad social HTML5
Sistemas de gestión de la responsabilidad social PDF
Sistemas de gestión XML
Sistemas de gestión DAISY
Sistemas de gestión EPUB 2.0
Sistemas de gestión MOBIPOCKET
Sistemas de gestión HTML5
Sistemas de gestión PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt