Sosteniblitat i responsabilitat social Codi:  M6.329    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

1. Context

L'assignatura Sostenibilitat i Responsabilitat Social és la primera presa de contacte de l'estudiantat amb el repte del desenvolupament sostenible i amb el món de la responsabilitat en el si de les organitzacions. En pocs anys tots dos termes han passat de ser pràcticament desconeguts a ser presents en el discurs d'empreses, sector públic i tercer sector. En un entorn volàtil, incert, canviant i ambigu com el que vivim són cada vegada més les organitzacions que decideixen anar més enllà del compte de resultats i incorporar les preocupacions de la societat, del canvi climàtic i d'una economia cada vegada més automatitzada i precària. 

2. Descripció

El propòsit d'aquesta assignatura és que l'alumnat comprengui en profunditat els conceptes associats a la responsabilitat social (RS) i al desenvolupament sostenible. Que conegui el seu origen i evolució, així com les seves principals dimensions i agents involucrats. Que sigui capaç d'identificar les tendències i on accedir a les fonts d'informació més actuals. El que es busca és que en acabar aquesta assignatura introductòria l'alumnat pugui moure's amb facilitat i amb compressió total en el món de la responsabilitat social i del desenvolupament sostenible, i començar a aprofundir cap a aquelles àrees que li siguin més afins.

3. Utilitat

Qualsevol persona que tingui la intenció de dedicar-se a aquest sector de manera professional ha de conèixer a fons iniciatives com l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i iniciatives com els 10 Principis del Pacte Mundial, i ser capaç de portar-les al terreny de les organitzacions per a gestionar així el seu compromís i responsabilitat amb la societat, el medi ambient i tots els grups d'interès.

4. Compromí ètic i global

L'aplicació d'una Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) al propi model educatiu de la UOC, juntament amb la implementació dels Principis d'Educació Responsable en Gestió (PRME), permeten al Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (MUSiGRS) transferir els coneixements i les competències necessàries per dur a terme una gestió responsable de les organitzacions. I, alhora, fomentar-ne l'alineació amb els principis del Pacte Mundial i la participació d'aquestes en l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.

En aquesta assignatura es treballa a nivell conceptual, competencial i avaluatiu el compromís ètic i global, a través del qual s'incorpora la consecució de resultats d'aprenentatge vinculats amb la perspectiva de gènere i els ODS següents de l'Agenda 2030:

 • ODS1 - Fi de la pobresa.
 • ODS2 - Fam zero.
 • ODS3 - Salut i benestar.
 • ODS4 - Educació de qualitat.
 • ODS5 - Igualtat de gènere.
 • ODS6 - Aigua neta i sanejament.
 • ODS7 - Energia neta i assequible.
 • ODS8 - Treball decent i creixement econòmic.
 • ODS9 - Indústria, innovació i infraestructura.
 • ODS10 - Reducció de les desigualtats.
 • ODS11 - Ciutats i comunitats sostenibles.
 • ODS12 - Producción i consum responsables.
 • ODS13 - Acció pel clima.
 • ODS14 - Vida submarina.
 • ODS15 - Vida d'ecosistemes terrestres.
 • ODS16 - Pau, justícia i institucions sòlides.
 • ODS17 - Aliances per a assolir els objectius.

Amunt

1. Programa

Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (MUSiGRS).

2. Crèdits

4 ECTS.

3. Tipologia

Obligatòria.

4. Àmbit

El pla d'estudis del MUSiGRS s'estructura en set matèries diferents, quatre de caràcter obligatori i tres de caràcter optatiu. Pel que fa a les tres primeres matèries obligatòries, cadascuna ha estat dissenyada per tractar alguna o algunes de les sis etapes del model de gestió de la responsabilitat social (compromís, avaluació, definició, implementació, mesurament i comunicació), de tal manera que entre les tres matèries es doni resposta a la totalitat de les etapes.

La matèria 1, titulada Compromís i Millora Contínua, es compon de tres assignatures (Sostenibilitat i Responsabilitat Social, Estratègia i Funció Directiva, Organització i Bon Govern) en què es treballa l'etapa de compromís (els líders s'han de comprometre per integrar la sostenibilitat i la responsabilitat social en estratègies i operacions) i la importància de la millora contínua.

5. Transversalitat

Aquesta assignatura no s'imparteix en altres programes, sinó que és exclusiva del MUSiGRS.

Amunt

1. Camps professionals

Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics necessaris per a començar el procés formatiu de professionals capaços de gestionar la responsabilitat social de les organitzacions en les diferents etapes i des de les diferents perspectives, tenint en consideració les cinc dimensions d'impacte i contribuint amb això a la millora contínua, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Tot això amb una orientació tant professional com acadèmica i investigadora.

2. Tasques a desenvolupar

 • Liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i canvi a les organitzacions, mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat i responsabilitat social, i mitjançant un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió d'aquestes.
 • Gestionar de manera estratègica, i prendre decisions eficients i sostenibles, en llocs de responsabilitat d'organitzacions, impulsant processos d'innovació i de millora contínua.
 • Investigar en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social per tal de desenvolupar posteriorment estudis de doctorat i fomentar així l'enfortiment acadèmic de la disciplina.

Amunt

1. Són necessaris coneixements previs?

Sostenibilitat i Responsabilitat Social no requereix de coneixements previs d'altres assignatures.

2. Quins coneixements previs?

No procedeix.

3. Per què aquests coneixements previs?

No procedeix.

Amunt

Cal tenir en consideració les recomanacions de matrícula facilitades per l'equip de tutors i tutores.

Amunt

1. Competències transversals

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

2. Competències específiques

 • CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.

 • CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

 • CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

3. Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Reconèixer la importància que suposa per a les organitzacions la sostenibilitat i la gestió de la responsabilitat social, i quin és el rol dels diferents agents implicats.
 • Identificar i interpretar quins són els principals temes d'actualitat, així com les innovacions i propostes al voltant de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Localitzar quines són les principals fonts d'informació relacionades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

1. Continguts

 • Conceptualització de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Pacte Mundial, Objectius de Desenvolupament Sostenible i Drets Humans.
 • Principals dimensions d'impacte de les organitzacions.
 • Principals agents involucrats en el desenvolupament sostenible.
 • Fonts d'informació, temes actuals i tendències de futur.

2. Introducció als continguts

L'assignatura Sostenibilitat i Responsabilitat Social és la primera presa de contacte de l'estudiantat amb el repte del desenvolupament sostenible i amb el món de la responsabilitat en el si de les organitzacions. En pocs anys tots dos termes han passat de ser pràcticament desconeguts a ser presents en el discurs d'empreses, sector públic i tercer sector. En un entorn volàtil, incert, canviant i ambigu com el que vivim són cada vegada més les organitzacions que decideixen anar més enllà del compte de resultats i incorporar les preocupacions de la societat, del canvi climàtic i d'una economia cada vegada més automatitzada i precària. 

El propòsit d'aquesta assignatura és que l'alumnat comprengui en profunditat els conceptes associats a la responsabilitat social (RS) i al desenvolupament sostenible. Que conegui el seu origen i evolució, així com les seves principals dimensions i agents involucrats. Que sigui capaç d'identificar les tendències i on accedir a les fonts d'informació més actuals. El que es busca és que en acabar aquesta assignatura introductòria l'alumnat pugui moure's amb facilitat i amb compressió total en el món de la responsabilitat social i del desenvolupament sostenible, i començar a aprofundir cap a aquelles àrees que li siguin més afins.

Qualsevol persona que tingui la intenció de dedicar-se a aquest sector de manera professional ha de conèixer a fons iniciatives com l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i iniciatives com els 10 Principis del Pacte Mundial, i ser capaç de portar-les al terreny de les organitzacions per a gestionar així el seu compromís i responsabilitat amb la societat, el medi ambient i tots els grups d'interès.

Amunt

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses XML
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses DAISY
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses EPUB 2.0
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses MOBIPOCKET
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses KARAOKE
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses HTML5
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les empreses PDF
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas XML
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas DAISY
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas EPUB 2.0
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas MOBIPOCKET
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas KARAOKE
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas HTML5
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las empresas PDF

Amunt

1. Tipologia de recursos

En aquesta assignatura hi ha diferents tipologies de recursos d'aprenentatge. En particular, recursos textuals i audiovisuals, així com pàgines web i articles. En qualsevol dels casos es tracta de recursos procedents de diferents fonts, ja sigui d'autoria pròpia del professorat o externa d'altres professionals o investigadors.

2. Orientació dels recursos

Aquests recursos d'aprenentatge tenen un enfocament tant teòric com pràctic. Els recursos teòrics permeten l'assimilació de coneixements i la conceptualització de la temàtica d'estudi, mentre que els recursos pràctics són la base per entendre com aplicar-ho a les organitzacions i com traslladar-ho a l'àmbit professional o de recerca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt