Gestió de la diversitat i la inclusió Codi:  M6.336    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Gestió de la Diversitat i la Inclusió és una assignatura que té com a objectiu principal aprendre els fonaments bàsics de la gestió empresarial de la diversitat i la inclusió des de la perspectiva de la responsabilitat social.

S’estudia des de les normatives internacionals que apliquen a nivell empresarial i els ODS, fins a les eines i estratègies per a la gestió amb èxit i sostenible en la diversitat i la inclusió dins de les organitzacions. També s’estudia com dissenyar, analitzar i formular estratègies inclusives, de diversitat i igualitàries d’una empresa amb èxit des de l’organització, el màrqueting i l’ús de tècniques de generació d’idees com el design thinking, els recursos humans i l’ètica empresarial. S’aborda l’ús de les noves tecnologies com a eina de gestió de la diversitat i la inclusió social a l’empresa. S’assoleixen alhora els coneixements necessaris per a tenir eines per a poder desenvolupar treballs i projectes amb una perspectiva més inclusiva.


Amunt

1. Programa Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (MUSiGRS).

2. Crèdits 4 ECTS.

3. Tipologia voluntària

Amunt

1. Camps professionals Aquesta assignatura aporta els coneixements bàsics necessaris per a començar el procés formatiu de professionals capaços de gestionar la responsabilitat social de les organitzacions en les diferents etapes i des de les diferents perspectives, tenint en consideració les cinc dimensions d'impacte i contribuint amb això a la millora contínua, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Tot això amb una orientació tant professional com acadèmica i investigadora.

2. Tasques a desenvolupar: Liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i canvi a les organitzacions, mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat i responsabilitat social, i mitjançant una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió d'aquestes. Gestionar de manera estratègica, i prendre decisions eficients i sostenibles, en llocs de responsabilitat d'organitzacions, impulsant processos d'innovació i de millora contínua. Investigar en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social per tal de desenvolupar posteriorment estudis de doctorat i fomentar així l'enfortiment acadèmic de la disciplina.

Amunt

No es necessàri coneixements prèvis.

Amunt

No hi ha informació prèvia a la matrícula.

Amunt

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.

CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.

Objectius

 • Comprendre i aprendre la importància i les implicacions de les polítiques de gestió de la diversitat i la inclusió en les organitzacions.

 • Saber aplicar i analitzar mitjançant una anàlisi externa i interna les principals oportunitats en la gestió de la diversitat i inclusió per a l'organització.

 • Entendre els fonaments i els processos de gestió de la diversitat i inclusió dins del context de l'organització.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

 • Fonaments, competències, normatives, certificacions i polítiques europees per a la gestió de la diversitat i la inclusió social.

 • Estratègies i eines de gestió de la diversitat i la inclusió social en l'organització.

 • El paper de la direcció en la promoció de la diversitat i la inclusió. Ètica empresarial.

 • Màrqueting i gestió de la diversitat en la creació de nous productes i serveis inclusius.

 • El paper de les noves tecnologies com a facilitadores de la gestió de la diversitat i la inclusió social.

 • Recursos humans i gestió de la diversitat: la gestió de la diversitat i la inclusió en l'ocupabilitat.

Amunt

Amunt

1. Tipologia de recursos En aquesta assignatura hi ha diferents tipologies de recursos d'aprenentatge. En particular, recursos textuals i audiovisuals, així com pàgines web i articles. En qualsevol dels casos es tracta de recursos procedents de diferents fonts, ja sigui d'autoria pròpia del professorat o externa d'altres professionals o investigadors.

2. Orientació dels recursos Aquests recursos d'aprenentatge tenen un enfocament tant teòric com pràctic. Els recursos teòrics permeten l'assimilació de coneixements i la conceptualització de la temàtica d'estudi, mentre que els recursos pràctics són la base per entendre com aplicar-ho a les organitzacions i com traslladar-ho a l'àmbit professional o de recerca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt