Pràctiques Codi:  M6.341    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques esdevé una gran oportunitat des del punt de vista formatiu i de l'impuls de l'ocupabilitat, doncs permet entrar en contacte amb la realitat de l'exercici professional, conèixer de primera mà algunes de les sortides laborals de la titulació i també iniciar o completar la xarxa de contactes, element clau en la construcció de la marca personal.

Les pràctiques també ajuden a conèixer-nos una mica més a nosaltres mateixos: el que ens agrada fer, allò en el que som especialment competents o que cal millorar, en quines àrees som competitius i en quines no tant, i així poder dissenyar, a curt i mig termini, les nostres properes passes, sigui en termes acadèmics o professionals. 

L'assignatura s'articula en un doble escenari: per una part es desenvolupen les 200 hores de pràctiques en una empresa o institució i, per l’altra, es completen a l'aula unes activitats de reflexió sobre els aprenentatges assolits i les funcions i tasques desenvolupades.

La UOC acompanya i ajuda l'estudiantat en tot el procés de cerca de les posicions de pràctiques i posa al seu abast, cada semestre, aquelles posicions que les organitzacions ens fan arribar.  


Amunt

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

 • CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.

 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.

 • CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

 • CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.

 • CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

 • CE6 - Exercir tasques de recerca, assessorament i/o formació, ja sigui a nivell intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Objectius

 • Familiaritzar-se amb un context professional.

 • Aplicar i consolidar els coneixements i competències treballats al llarg del programa de manera integrada.

 • Realitzar una memòria justificada.

 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.

 • Resoldre en els propis textos acadèmics o de recerca dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, sobre la base de l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Amunt

En aquesta matèria es planteja la definició, planificació i desenvolupament d'unes pràctiques que hauran de permetre a l'estudiant posar en joc algunes de les competències del màster, amb l'objectiu general d'acostar-lo al món professional de manera que pugui aplicar a una realitat concreta els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg del màster. Per tant, aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica, no sols els coneixements associats a les competències definides, sinó també reforçar l'adquisició d'aquestes.


Aquesta matèria es desenvolupa a través de pràctiques professionals presencials o no presencials en organitzacions en les quals els estudiants han de realitzar un projecte o conjunt d'activitats proposades per l'organització. Les pràctiques compten, d'una banda, amb la supervisió d'un professor i per l'altre, amb el suport d'un tutor de l'organització on es realitza el projecte que supervisa directament el progrés de l'estudiant. La posició de pràctiques haurà estat validada prèviament pel professor responsable de l'assignatura perquè la pràctica sigui coherent amb el nivell de competències que es treballen en el màster i els continguts adequats al perfil professional al qual aquest va dirigit i als crèdits assignats a l'assignatura.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt