Treball Final de Màster Codi:  M6.342    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball final de Màster (TFM) és una assignatura de 8 crèdits del pla d'estudis del Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social que l'estudiant deu que cursar per a acabar la titulació i que pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències que ha adquirit al llarg de la titulació així com acreditar que disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn acadèmic o professional. En aquest sentit, el TFM constitueix el punt final del màster i té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa. Per tant, per a desenvolupar el TFM no és necessari aprendre continguts nous, sinó aplicar en un context determinat, el que s'ha après en assignatures prèvies.

L'estudiant és qui proposa prèviament a l'inici de l'assignatura l'àrea en la què vol fer el Treball. En el marc d'aquesta assignatura s'ofereixen 2 àrees: treball de recerca, i treball professionalitzador. En funció de l'àrea triada se li assignarà un/a tutor/al fet que ho guiarà i supervisarà al llarg de la seva realització.


Amunt

Competència general

 • CG1 - Abordar d'una manera innovadora i donar una resposta satisfactòria a les necessitats i les demandes de les organitzacions i la societat, creant, modificant o introduint els elements necessaris per a això.

Competències bàsiques

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 • CT2 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques


 • CE1 - Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.

 • CE2 - Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconeixent i analitzant les seves necessitats i expectatives, així com gestionant les relacions entre totes les parts interessades.

 • CE3 - Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, sota el criteri de la sostenibilitat i la responsabilitat social, aplicant-los en la planificació de les seves estratègies.

 • CE4 - Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions en les diferents àrees funcionals i en els diferents elements de la cadena de valor.

CE5 - Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les seves cinc dimensions: bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.

CE6 - Exercir tasques de recerca, assessorament i/o formació, ja sigui a nivell intern o extern de les organitzacions, en l'àmbit d'actuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.


Objectius

 • Posar en pràctica de manera integrada els coneixements obtinguts al llarg de la formació del Màster.

 • Desenvolupar i realitzar de manera autònoma treballs de recerca o d'aplicació professional.

 • Dissenyar i donar resposta a preguntes de recerca adequades als cànons de les ciències humanes i socials.

 • Dissenyar un marc metodològic de recerca que permeti respondre a les preguntes de recerca de manera rigorosa.

 • Redactar el treball final de Màster de manera clara i seguint els estàndards de qualitat que marquen les disciplines de les ciències humanes i socials.

 • Defensar el treball final de manera estructurada, clara, precisa i convenientment fonamentada.

 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.

 • Resoldre en els propis textos acadèmics o de recerca dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, sobre la base de l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.


Continguts


El treball final de màster té com a objectiu aplicar de manera integrada els coneixements i les competències bàsiques, transversals i específiques que s'han desenvolupat al llarg de la titulació, contribuint a la seva consolidació.


Aquesta matèria és obligatòria per a tots els estudiants, els quals han de culminar el màster amb la redacció d'un treball final original i innovador que integri i sintetitzi les competències treballades al llarg del màster i basat en alguna de les matèries que s'hauran cursat prèviament. En la concepció, desenvolupament i redacció final del treball seran assessorats d'una manera personalitzada tanta en el que a aspectes essencials de metodologia es refereix (aplicats a l'àmbit professional o al tema concret que hagin decidit investigar) com en aspectes específics de contingut. Podrà estar orientat a l'aplicació professional o a la recerca. La temàtica i àmbit concret del TFM es triarà a partir de les orientacions del professorat responsable de l'assignatura, dels professors col·laboradors, dels tutors i les preferències dels estudiants.


Amunt

El treball final de màster té com a objectiu aplicar de manera integrada els coneixements i les competències bàsiques, transversals i específiques que s'han desenvolupat al llarg de la titulació, contribuint a la seva consolidació.


Aquesta matèria és obligatòria per a tots els estudiants, els quals han de culminar el màster amb la redacció d'un treball final original i innovador que integri i sintetitzi les competències treballades al llarg del màster i basat en alguna de les matèries que s'hauran cursat prèviament. En la concepció, desenvolupament i redacció final del treball seran assessorats d'una manera personalitzada tanta en el que a aspectes essencials de metodologia es refereix (aplicats a l'àmbit professional o al tema concret que hagin decidit investigar) com en aspectes específics de contingut. Podrà estar orientat a l'aplicació professional o a la recerca. La temàtica i àmbit concret del TFM es triarà a partir de les orientacions del professorat responsable de l'assignatura, dels professors col·laboradors, dels tutors i les preferències dels estudiants.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt