Globalització i moviments migratoris Codi:  02.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les migracions són un fenomen clau per a la comprensió de les societats actuals, i un dels que caracteritza amb major contundència la globalització i la generació de processos d'inclusió i exclusió de la ciutadania en els moderns Estats-Nació. En aquesta assignatura ens aproparem des de conceptes i idees claus que ens permetran "pensar" les migracions en el context històric actual. Partirem d'una de les seves grans contradiccions: aquella que potencia l'obertura de l'espai per una banda -per permetre la fluïdesa i la circulació- i la que aixeca, per una altra, separació, restricció i segregació, amb la construcció de murs, tanques, fronteres que posen límits al desplaçament lliure de persones en certes direccions. A partir d'aquest "desvetllament" podrem delimitar una nova geografia, o una contrageografia, de la globalització i observarem com els fluxos en els darrers anys s'han feminitzat i han transformat les relacions de gènere -tant al lloc d'origen com al de destí- amb conseqüències econòmiques, polítiques i legals.


També fixarem l'atenció en les persones protagonistes de processos migratoris, fent visibles les seves trajectòries úniques en els àmbits de la vida quotidiana i tenint en compte els processos identitaris en la seva doble dimensió: la de qui va marxar, la de qui ha arribat.

Amunt

Globalització i moviments migratoris és una assignatura optativa del Grau d'Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS, i forma part de la menció "Globalització i diversitat", que està constituïda per les següents assignatures (24 ECTS).

  • Diàleg interreligiós i educació social
  • Globalització i moviments migratoris
  • Alfabetització digital
  • Exclusions i educació social

Amunt

Aquesta assignatura ofereix eines transversals i coneixements que es poden projectar en diferents contextos professionals de l'educació social: itineraris d'inclusió social, cultura i acció socieducativa, treball amb infància i adolescència, treball comunitari... Els seus continguts seran molt útils per aquells i aquelles estudiants que estiguin especialment interessats en aprofundir en el per a què de la gestió de la diversitat.

Amunt

   És recomanable haver cursat l'assignatura d'Etnografia aplicada a l'educació social.

Amunt

 Aquesta assignatura només s'ofereix el segon semestre (Febrer/ Juliol)

 
 

Amunt

L'assignatura té com a objectiu principal apropar-vos a un marc conceptual i analític útil per a comprendre la diversitat i complexitat dels processos migratoris en el marc de la globalització.

Els altres objectius que es pretenen assolir:
· definir una tipologia de les migracions i els desplaçament al món
· analitzar el fenomen d'una manera dinàmica i contextual
· oferir una dimensió multifocal de les migracions, amb lectures diverses i contrastants
· a partir de casos concrets de col·lectius i històries de vida personals, traçar el viatge entre allò que és
personal a allò que és col·lectiu
· introduir una perspectiva històrica i crítica que permeti contextualitzar la migració en el marc de la
globalització
· oferir elements claus per poder entendre l'impacte dels processos de la globalització i les migracions en els
entorns quotidians de les persones

Les competències a assolir són:
CT7. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat
CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i les pràctiques professionals
CE1. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a la millora de la pràctica
professional

Amunt

Els continguts de l'assignatura Globalització i moviments migratoris estan dividits en tres grans parts:

A la primera part analitzarem alguns dels conceptes claus que caracteritzen les migracions actuals en el context de la globalització. Aprofundirem en les noves geografies (o contrageografies) de la globalització, estretament relacionades amb els nous escenaris urbans: les ciutats globals i les megàpolis -les ciutats hiperdegradades del sud- espais contraposats i, a l'hora, complementaris de les noves relacions econòmiques i els nous desplaçaments.    A més, ens fixarem en una de les grans contradiccions de la globalització: per una banda, l'eliminació de les barreres per a la circulació dels productes i els capitals. Per una altra, la construcció i el reforçament de les fronteres internes i externes que impideixen el desplaçament i reforcen els espais d'exclusió. En aquest context la figura de l'estranger, de l'immigrant esdevé clau per a les noves segregacions socials i econòmiques. En aquest sentit incidirem i reflexionarem al voltant del que s'ha anomenat "la crisi de refugiats més grans a Europa", una crisi que posa en envidència les polítiques migratòries europees.  

A la segona part ens centrarem en el fenomen de la feminització de les migracions. El darrer capitalisme ha suposat la redefinició dels rols de gènere, i les dones i els migrants juguen un paper cabdal en la nova configuració social i econòmica. Rastrejarem els circuits que segueixen les dones a les fronteres, aturant-nos en els àmbits laborals relacionats amb la cura de persones i el treball sexual. Per a aprofundir en l'impacte de les relacions de gènere en els processos individuals de migració, ens aproparem a una biografia concreta a partir de l'elaboració d'un relat de vida.

Per últim, a la tercera part, de l'asignatura reflexionarem sobre globalització, migracions i educació social, per veure quines implicacions té aquest fenomen en la professió, i si podem extreure'n algunes orientacions per a l'acompanyament i la intervenció. 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt