Identitat, consum i vida quotidiana Codi:  02.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s'emmarca des de la perspectiva de la Psicologia social i que ofereix una mirada a l'economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l'actual organització social. En l'assignatura es presenta i analitza el consum com un dels eixos que vertebra la relació entre individu i societat en el moment sociohistòric actual. Per tant, més enllà d'intentar entendre com l'entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, l'objectiu és oferir una mirada psicosocial al consum, entenent aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc.-. I és que la clau de la societat de consum rau en les relacions que s'estableixen i els significats que s'atorguen.

Amunt

És una assignatura optativa, que segueix la línia conceptual d'altres assignatures del grau d'Educació Social, en el qual forma part del bloc temàtic de "Cultura i acció socioeducativa" i de l'itinerari de "Acció socioeducativa en infància i adolescència".

Aquesta assignatura també es relaciona amb d'altres assignatures del Grau de Ciències Socials.Amunt

Al tractar-se d'una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d'entendre el consum com un dels elements de l'actual configuració social, els seus àmbits d'aplicació es multipliquen. Per una banda, es tracta de continguts útils en la pràctica professional al permetre prendre consciència d'alguns dels eixos sobre els que recolzen noves formes de desigualtat, exclusió social i relacions de poder en l'actualitat, i actuar sobre ells des de la intervenció social i educativa, o bé, des de la recerca. En aquest sentit, l'assignatura pot trobar aplicació en qüestions referents a la intervenció comunitària, la intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), l'avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també permet reflexionar sobre els eixos dominants cap als que progressivament tendeix l'educació (el paper de les emocions, etc.), situar-los en el marc de la societat de consum, i entendre les relacions de poder que generen. Per altra banda, també hi poden trobar una aplicació aquelles persones interessades en qüestions educatives i de sostenibilitat ambiental (educació respecte al consum o ètica, entre d'altres).

Amunt

Per tal d'endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum, cal que tingueu present que al llarg dels materials abordarem i treballarem el consum des d'una mirada psicosocial. Una de les aportacions centrals de l'assignatura es situa en el marc de la Psicologia social construccionista, de manera que si heu treballat aquesta perspectiva en alguna assignatura anterior podreu connectar-hi els continguts.

 

Amunt

Competències bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències generals

CG5- Resolució de problemes i de preses de decisions

CG6- Reflexividad i autocrítica entorn del propi treball i a les seves implicacions

CG7- Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat

CG9- Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CG10- Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

Competències específiques

CE2- Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

CE4- Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5- Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE6- Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari

CE8- Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE9- Promoció de processos de dinamització social i cultural

CE10- Mediació en situacions de risc i conflicte

Amunt

El contingut de l'assignatura s'articula al voltant de 5 mòduls textuals de caire teòric, que configuren el material bàsic de l'assignatura. 

1.- Què significa viure en una societat de consum?

 • Consumidor: sobirà o alienat?
 • Necessitats i consum
 • La dimensió simbòlica i material del consum
 • Viure en una societat de consum

2.- De la societat de consum al consum en persona. Bases Psicosocials del consum.

 • Canvi d'escenari: de la societat industrial a la societat del coneixement
 • Canvi d'escenari: de l'individu modern a l'individu postmodern
 • L'art de consumir

 3.- Emocions consum i subjectivitat.

 • El consum com a entitat emocional
 • Consumint emocions
 • La felicitat en el marc de la societat de consum

 4.- Consum i vida quotidiana

 • Amor i consum
 • El consum de tecnologies de la informació i la comunicació
 • Consum, ètica i transformació social
 • Les desigualtats en el consum a través del gènere

5.- El consum i els seus espais

 • La ciutat moderna i la naixent sensibilitat consumidora
 • Els "no-llocs" d'una societat McDisneïtzada
 • El consum en la transformació de l'espai públicAmunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

Com a complement dels mòduls, aquesta assignatura compta també amb una compilació d'altres materials multimèdia, que podran variar en funció del semestre. Seran materials que trobareu a l'espai destinat a cada PAC i que seran importants per a la seva resolució. Tanmateix a la secció "Recursos d'aprenentatge" de l'aula, tindreu a la vostra disposició un recull d'altres fonts d'informació i referències bibliogràfiques que són d'interès general per als continguts de l'assignatura.

Si s'escau, durant el semestre, el professorat també podrà compartir als espais de comunicació altres notícies o publicacions d'actualitat que puguin ser d'interès per debatre i/o comentar en el context d'aquesta assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt