Ètica i filosofia política Codi:  04.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Ètica i filosofia política se centra al voltant de dues àrees temàtiques que s'impliquen mútuament, l'ètica i la filosofia política. En tots dos blocs es pretén, en primer lloc, oferir un tractament general dels principals temes implicats (vocabulari, qüestions bàsiques, models, etc.) i, en segon lloc, desenvolupar alguns temes específics que són el nucli central de la reflexió ètica i de la filosofia política contemporània.

Tant  l'ètica (individual o social) com la filosofia política tenen una enorme importància en els estudis d'Humanitats perquè totes dues són dimensions bàsiques del que anomenem món humà. En aquest sentit, l'assignatura té una funció propedèutica en la mesura que permet assolir coneixements i competències que tindran un desenvolupament i desplegament (posterior) en altres assignatures.

El camp professional de la filosofia política i de l'ètica és el de les relacions humanes racionals en l'àmbit de la polis vistes des de la perspectiva de la justícia, és a dir, de l'organització de (i de la participació en) la vida social i institucional, així com de la cura i responsabilitat que tots tenim del seu bon funcionament en termes de justícia,  de garantir els drets el dret de les persones i de conèixer i respectar els valors que estan en joc.

No és necessari haver cursat prèviament cap assignatura del grau d'Humanitats, ni és imprescindible cap coneixement específic previ,  però és recomanable tenir nocions generals de filosofia. Són suficients les que poden haver-se adquirit en els estudis secundaris o amb la lectura de manuals molt bàsics de filosofia.

Amunt

Tant  l'ètica individual com l'ètica social tenen una enorme importància en els estudis d'Humanitats. En primer lloc perquè res del que és humà resulta aliè a la valoració moral i, en segon lloc, que tothom en un moment o a altre es veu obligat a argumentar amb categories ètiques. 

En el conjunt del pla d'estudis l'assignatura té una funció propedèutica, en la mesura que permet assolir coneixements que tindran un desplegament posterior.

Amunt

El camp professional de la filosofia política i de l'ètica és el de les relacions humanes racionals en l'àmbit de la polis, vistes des de la perspectiva de la justícia.

Amunt

No són necessaris coneixements previs, però es recomana tenir nocions generals de filosofia.

Amunt

 • Competències específiques de l'assignatura:

   

  CB3: Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi dels alumnes) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus socials, científics o ètics.

  CG2: Actuar de manera ètica i honesta en l'àmbit acadèmic respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.

  CE5: Argumentar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

 • Resultats d'aprenentatge.

  •       Es coneix i s'utilitza amb propietat el vocabulari ètic
  •       Se sap analitzar de forma crítica (i construir arguments racionals en relació a) les afirmacions que sobre qüestions ètiques i morals es fan en els diferents àmbits de relació personal i professional.
  •       Es coneixen i se saben caracteritzar les grans tradicions ètiques occidentals. Se sap identificar la seva presència en la vida social.
  •       Se saben reconèixer en els debats públics els problemes ètics que estan en joc.
  •       S'han adquirit les eines conceptuals bàsiques de l'ètica i la filosofia política i es demostren tenir les capacitats argumentatives i crítiques, que permeten fer front als desacords morals i a l'ambigüitat moral.
  •       Es sap reflexionar críticament sobre el paper de la responsabilitat personal i social tant en els espais privats com públics.
  •       Es coneixen -i se saben reconèixer en els debats públics- els principals temes de la filosofia política que estan presents en el panorama polític actual.
  •       Es coneixen -i se saben reconèixer en els debats públics- les principals corrents de pensament polític que estan presents en el panorama polític actual.

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura es vertebren al voltant de les següents unitats:

Unitat 1. Nocions ètiques bàsiques 
Unitat 2. Els principals models d'ètica 
Unitat 3. Ètica aplicada 
Unitat 4. Filosofia política

Amunt

Filosofia moral PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Webs recomanades: 

 

Encyclopaedia Herder: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/P%C3%A1gina_principal base de dades en obert de materials i continguts de filosofia


Ramon Alcoberro: https://www.alcoberro.info i molt especialment a nivell bàsic https://alcoberro.info/V1/etica1.htm També hi ha materials sobre Relativisme, Rawls, Pogge, Guerra justa, etc

Margarita Boladeras: https://www.bioeticanet.info imprescindible per a la temàtica bioètica

Antoni Defez: https://www.infofilosofia.info/defezweb/ Materials interessants sobre èticca aplicada i la millor aproximació a Wittgenstein en català

RACO (Revistes acadèmiques catalanes amb accès obert): https://www.raco.cat/ Inclou la més àmplia tria de revistes erudites d'Europa disponibles en un sol portal.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt