Sociologia Codi:  04.556    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és una introducció a la sociologia, tant als seus conceptes bàsics com a l'aparició i característiques específiques de la mirada pròpia de la sociologia. No vol oferir una visió comprensiva de la disciplina, sinó un punt de partida per obrir les portes a aquesta ciència social i la mirada que proposa de la realitat social, indestriable del procés de modernització i l'interès en la vida quotidiana.

Per fer-ho, farem tres coses:

 1. Ens endinsarem en els principals mecanismes de funcionament d'allò que anomenem societat.
 2. A partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina i les generacions posteriors, reflexionarem sobre el lligam entre la producció sociològica i el context històric en el que apareix.
 3. Clarificarem el tipus de coneixement que proporciona la sociologia, la seva "utilitat" i com es produeix.

Amunt

L'assignatura de sociologia procura no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és (o hauria de ser) la sociologia i, sense renunciar a la centralitat de les aportacions de la disciplina, resta necessàriament oberta a tota mena de connexions amb altres disciplines frontereres com poden ser la història, l'antropologia, la ciència política, la psicologia, l'economia, la geografia, la filosofia i moltes més. De fet, en tant que analitza l'aparició de la disciplina en el marc de la gran transformació social i intel·lectual que anomenem genèricament com a "modernitat", l'assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada no només amb les altres ciències socials sinó també amb la història, la filosofia i l'art moderns.

Amunt

La mirada sociològica és una excel·lent eina d'anàlisi critica del complex món social contemporani, i, com a tal, pot ser molt útil no només en el camp de la recerca social, sinó també del treball social, l'educació, la producció cultural, el periodisme, l'art o les polítiques públiques. De fet, la sociologia pot ser entesa com una forma de coneixement i, alhora, com una forma de pensar (la imaginació sociològica) aplicable al nostre entorn i la nostra identitat.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. Tan sols és recomanable un afany (petit o gran) per descobrir una nova perspectiva. L'assignatura explica la sociologia des d'un nivell inicial i introductori.

Amunt

Com es diu en la introducció dels materials de l'assignatura (i es remarcarà contínuament durant tot el curs), la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida "ordinària" de cada dia. D'aquí que els dos principals objectius siguin, d'una banda, comprendre per què apareix quan apareix i, de l'altra, emfatitzar el caràcter històricament innovador que representa, tant pel seu objecte d'estudi (la nostra vida quotidiana) com per la manera d'abordar-lo.

Treballarem les competències següents: 

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se situa en un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Amunt

A nivell d'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de tres activitats:

REPTE 1: La dialèctica social
Aquest Repte és una introducció a la disciplina sociològica i els seus conceptes centrals. L'objectiu és dotarnos-nos d'una mirada sociològica que ens serveixi, al llarg del semestre, per analitzar la realitat de forma crítica, més enllà de les evidències.

REPTE 2: Modernitat i sociologia
Aquest segon Repte s'endinsa en els profunds canvis de caire polític, social, filosòfic i econòmic que la Modernitat va desencadenar, i que possibilitaren el naixement de les ciències socials. Així mateix, s'aborda el pensament dels fundadors de les ciències socials, com ara Comte, Marx, Durkheim i Weber, els quals van tractar d'analitzar les mutacions que s'estaven esdevenint en el seu moment històric.

REPTE 3: Sociologia, poder i món actual
Finalment, el darrer Repte analitza els fenómens socials contemporanis, per així reflexionar sobre què és i què fa la sociologia. Treballar què és i què fa la sociologia en aquest abordatge d'un tema d'actualitat voldrà dir posar al centre d'atenció la seva relació amb el poder.

Amunt

La paradoxa i la sociologia Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El procés de socialització Audiovisual
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
Sociologia XML
Sociologia DAISY
Sociologia EPUB 2.0
Sociologia MOBIPOCKET
Sociologia KARAOKE
Sociologia HTML5
Sociologia PDF
Normalitat, desviació i poder Audiovisual

Amunt

A l'apartat de Materials i Fonts d'informació trobareu:

 • Els Materials bàsics de l'assignatura, amb el gruix dels materials didàctics dels que ens valdrem, és a dir, els sis mòduls, les lectures i els vídeos. Els materials han estat confeccionats per oferir una introducció als conceptes i evolució bàsics d'aquesta ciència social. En principi, no requereixen una preparació prèvia, ni cap qualificació especial; tan sols estar disposat a comprovar que les coses poden ser realment molt diferents de com són a casa o en el nostre dia a dia, tal com passa quan viatgem.
 • La secció Bibliografia recomanada, on teniu la selecció de lectures que us recomanem per ampliar els continguts de l'assignatura.
 • La secció Fonts d'informació, on hi trobareu una selecció de recursos de diversos tipus, des de lectures a vídeos, blocs, associacions, catàlegs, revistes, dades, etc., que us poden ser útil per ampliar els continguts dels materials obligatoris amb altres fonts sociològiques. A "Altres eines" també hi trobareu enllaços al servei lingüístic de la UOC i als materials "Argumenta", dues bones eines per treballar la competència d'expressió escrita. Sabeu, a més, que teniu accés a la biblioteca de la UOC, una excel·lent eina per cercar no només llibres, sinó també articles actuals de les revistes més importants de sociologia. Useu les bases de dades per cercar amb paraules clau.

Finalment, durant el curs la vostra professora o professor col·laborador us recomanarà la lectura o consulta de material didàctic complementari (llibres, articles, vídeos, pàgines web) a través del Tauler i dels espais de Debat de l'aula. Aquest material s'oferirà amb l'objectiu de contrastar, aclarir, consolidar o ampliar els continguts de l'assignatura, i també d'ajustar el contingut als interessos específics que l'alumnat vagi mostrant. Algun d'aquest material complementari pot ser obligatori, si així ho indica clarament la professora col·laboradora.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt