Teoria de la literatura Codi:  07.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Teoria de la Literatura intenta comprendre el fenomen literari en la seva totalitat, aportant a la interpretació dels discursos literaris una perspectiva multidisciplinària, oberta, compromesa i, molt sovint, polèmica.

Al llarg del segle XX, aquest camp s'ha vist enriquit i eixamplat per les aportacions de la lingüística, l'antropologia, la filosofia, la ciència política, la sociologia o la psicoanàlisi, entre d'altres disciplines de les ciències humanes i socials. Potser més important encara, la teoria literària ha abandonat el paradigma objectivista i cientifista dels seus inicis per assumir plenament i sense complexos una funció crítica i activa en els debats polítics, socials i intel·lectuals del nostre temps.

La nostra assignatura pretén donar una panoràmica selectiva i rigorosa dels principals corrents d'aquesta disciplina en constant evolució, on les controvèrsies i els debats interns conflueixen amb la ferma voluntat de restar amatent a les dinàmiques socials i de projectar-se més enllà del terreny estrictament acadèmic, configurant-se en un camp tan creatiu i divers com la mateixa literatura.

Amunt

La Teoria de la literatura és una assignatura obligatòria del grau en Llengua i Literatura Catalanes i optativa del grau en Humanitats.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

D'una manera més genèrica, les noves perspectives obertes per la teoria de la literatura vers altres àmbits artístics o socials, com el cinema, el còmic, la filosofia o la pintura, amplien significativament les opcions professionals en dotar l'alumne que cursi la matèria d'estratègies analítiques i creatives vàlides, per exemple, per al guionatge televisiu o cinematogràfic, el món de la publicitat o altres, tenint en compte que la teoria de la literatura se centra, en efecte, en l'estudi del discurs.

Amunt

És necessari haver cursat i superat l'assignatura Introducció a l'estudi de la literatura. Tot i que Teoria de la literatura no n'és estrictament la continuació, s'assumeix que heu assimilat els coneixements teòrics fonamentals sobre els gèneres literaris i l'anàlisi formal-estructural dels textos literaris que es treballen en aquella altra assignatura.

Amunt

Competències específiques
2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
2.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura.
10.4. Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.

13. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
13.2. Conèixer els principals marcs teòrics i conceptuals en l'estudi de la subjectivitat.

14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
14.2. Entendre el paper del llenguatge en la producció simbòlica.
14.3. Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.
14.6. Comprendre i analitzar els processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.
14.7. Comprendre i analitzar les maneres en què el cos intervé i és afectat pels processos de dominació i resistència, de reproducció cultural i de creació de significats culturals.

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
15.3. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació, la raça o la classe.
15.4. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia social.

16. Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
16.1. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

Competències transversals
3. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
3.1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

Amunt

Mòdul 1: Del Formalisme rus a l'Estructuralisme francès. La influència de la lingüística en els Estudis Literaris
1. Introducció al Formalisme Rus
2. Lingüística i Poètica
3. Aproximació a l'Estructuralisme francès

Mòdul 2: Teories de la sospita als Estudis Literaris
1. El Marxisme i la dimensió sociològica de la literatura
2. La Psicoanàlisi i l'expressió de l'inconscient
3. El discurs literari i la deconstrucció

Mòdul 3: Teories de la recepció, feminisme i estudis postcolonials
1. Les teories de la lectura: l'hermenèutica, l'estètica de la recepció, el lector model
2. Llegir des del gènere
3. La teoria postcolonial

Amunt

L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura Audiovisual

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula consta del manual de l'assignatura, Teoria de la literatura.

L'estudiantat disposa també d'un dossier de lectures complementàries. Aquest material és a disposició en format digital i es pot descarregar des de la mateixa aula a l'apartat de Recursos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt