Temes de literatura universal Codi:  07.555    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Temes de literatura universal proposa com a objectiu principal l'adquisició i aplicació dels fonaments teòrics més rellevants de la teoria literària actual centrada en el debat sobre la literatura universal i la literatura mundial. L'alumnat que cursi aquesta matèria coneixerà les fonts i els arguments principals d'aquest debat i al mateix temps reflexionarà de forma crítica sobre conceptes clau en els Estudis Literaris com ara el de tradició, cànon, clàssic o sistema literari.

La teoria servirà per endinsar-nos en l'estudi i comentari de textos de la tradició literària mundial a través d'una selecció de lectures d'obres no europees. Centraran la nostra atenció obres de Salman Rushdie (Els fills de la mitjanit, 1980), Haruki Murakami (Tòquio blues, 1987 o bé L'amant perillosa, 1992), Roberto Bolaño (La pista de hielo, 1993 o bé La estrella distante, 1996) i Svetlana Aleksiévitx (Temps de segona mà. La fi de l´home roig o bé Últims testimonis, 2016).

A través d'aquest cànon de lectures s'il·lustraran les perspectives principals de l'anomenada "literatura mundial" contemporània, que permet una àmplia reflexió sobre diferents modalitats literàries i sobre una qüestió de tant relleu com la constitució literària d'una determinada imatge del món i la relació de la pròpia cultura amb altres cultures.

Amunt

Temes de literatura universal és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau en Llengua i Literatura catalanes i del grau d'Humanitats.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els àmbits editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), gestió cultural (organització de certàmens culturals, producció i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Temes de literatura universal ajuda a fornir els estudiants de molts dels recursos que demana el mercat laboral, com són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines i recursos digitals, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats. A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que ha de ser inherent a l'hàbit i al gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc.; destreses que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

A més, l'ús de les tècniques que proposarem per abordar l'assignatura (consulta a fonts digitals, comentari filològic de textos, recensions, debats virtuals, etc.) ajudaran l'estudiant a disposar d'eines metodològiques per abordar altres matèries.

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures següents: Introducció a l'estudi de la literatura, Teoria de la literatura i/o Literatura comparada.

Amunt

L'assignatura se centra en dues lectures obligatòries, a escollir:
1. Salman Rushdie, Els fills de la mitjanit (1980); o bé Haruki Murakami, Tòquio blues (1987) o L'amant perillosa (1992)
2. Roberto Bolaño, La pista de hielo (1993) o La estrella distante (1996); o bé Svetlana Aleksiévitx, Temps de segona mà. La fi de l´home roig (2015) o Últims testimonis (2016)

Amunt

Objectius:

1. Conèixer les principals fonts i arguments del debat actual sobre la literatura mundial.
2. Comprendre cadascun dels textos proposats a partir d'una anàlisi comparativa, que posa en relació diversos textos literaris i culturals.
3. Identificar alguns models per a contribuir a una lectura transversal de la literatura contemporània a partir de pautes per a fer un exercici pràctic de literatura comparada.
4. Construir una visió crítica sobre alguns dels grans temes que recorren la literatura en la seva transnacionalitat.


Competències:

Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
- Anàlisi crítica de textos literaris representatius d'un període, moviment o autor
- Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
- Conèixer i aplicar les teories i els mètodes d'estudi de la literatura.

Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

Resolució de problemes i formulació de preguntes.
- Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Treball individual i en equip.
- Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
- Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

Unitat 1: Literatura universal, literatura mundial. Goethe i la Weltliteratur. El concepte de tradició literària. Local, mundial, global. El nou espai literari mundial

Unitat 2: Rushdie i les pàtries imaginàries. Exili i dissidència. Representació i món no europeu. Bombai, la invenció d'una ciutat. Europa, la nova província del món

Unitat 3: Murakami, escriptor global? El paper de la cultura i el mercat literari. La traduïbilitat a l'Àsia oriental. Ciutats globals i experiències singulars. L'homologació dels mecanismes narratius

Unitat 4: Bolaño, l'estrella distant. Cosmopolitisme i escriptura. Mèxic, Xile i Catalunya: els desplaçaments literaris. Tradició europea i cànon llatinoamericà. Intertextualitat i gèneres híbrids en la literatura global

Unitat 5: Aleksiévitx, les noves geografies literàries. Els imperis perduts i les noves fronteres. Literatura mundial i geocultura. L'escriptor i les veus dels altres. Melancolia del passat i escriptors del futur

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt