Introducció a l'estudi de la literatura Codi:  07.559    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura orienta la reflexió a l'entorn del fenomen literari des d'una perspectiva abstracta i al marge de la circumstància històrica de les obres comentades; tot i que això justifica la seva naturalesa teòrica, els continguts del curs tenen, tanmateix, un marcat caràcter instrumental, ja que tota noció teòrica és considerada en funció de la seva aplicabilitat i a la pràctica d'anàlisi i comentari de textos literaris.
 
L'assignatura proposa una aproximació a l'estudi de la literatura a partir dels seus principis teòrics fonamentals, així com a partir de l'anàlisi d'algunes obres del cànon occidental per tal de familiaritzar els estudiants amb la tradició literària europea i, alhora, amb els instruments imprescindibles per a la seva comprensió, anàlisi i crítica.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és matèria de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. El seu principal objectiu és proporcionar el bagatge teòric i metodològic necessari per afrontar l'anàlisi i la interpretació de textos literaris.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

 

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral d'un graduat en Llengua i literatura catalanes són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats [vegeu el web de la Jornada "Les noves professions lingüístiques i literàries" (Barcelona, 11 de febrer de 2003], aquesta assignatura en particular i els estudis de Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

 

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és una assignatura introductòria i no requereix coneixements previs.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és requisit indispensable per cursar Teoria de la literatura i Literatura comparada.

Amunt

Objectius

 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
 • Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.
 • Reconèixer i analitzar les característiques ideològiques dels textos.
 • Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen sobre la producció i interpretació dels textos.
 • Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.
 • Conèixer les principals tendències de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.
 • Conèixer i aplicar les teories i els mètodes de l'estudi de la literatura.
 • Saber reflexionar teòrica i críticament sobre la literatura.
 • Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.
 • Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en les qüestions de judici i valoració.


Competències

Específiques
3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

7. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.
7.3. Tenir consciència crítica de la historiografia de la literatura.

8. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
8.4. Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.
8.5. Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l'anàlisi de les obres literàries.

9. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
9.2. Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.
9.3. Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.
10.2. Conèixer i aplicar les teories i els mètodes d'estudi de la literatura.
 
14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
14.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
15.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.
15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

16. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
16.5. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

Transversals
2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
2.3. Treballar de manera productiva dintre un equip en xarxa o en un entorn virtual.

6. Treball individual i en equip.
6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.
6.3. Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

Amunt

Mòdul 1. La literatura i els estudis literaris
Es tracta de veure el lloc que ocupa la teoria literària en el context de les altres disciplines que estudien la literatura per passar seguidament a estudiar la naturalesa i la funció de la literatura, quines propietats té. Es repassa també la concepció de "gènere literari" i "estil".

Mòdul 2. Convencions del discurs literari
La retòrica i la mètrica formen els temes d'aquest mòdul. Conté, doncs, nocions sobre els usos figuratius del llenguatge i sobre mètrica.

Mòdul 3. La poesia
Aquest mòdul està enterament dedicat a la poesia. Tracta de la naturalesa i les convencions de la poesia lírica i de les estratègies de lectura.

Mòdul 4. La narrativa
Aquest mòdul està dedicat a la narrativa. Examina què és, en què consisteix i quins són els elements que constitueixen la narració: temps, espai, personatges, etc.

Mòdul 5. El drama
El cinquè mòdul examina el teatre, des del text dramàtic fins als personatges passant pel temps i l'espai teatrals.

Amunt

L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura Audiovisual

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula consta del manual de l'assignatura, Introducció a l'estudi de la literatura.

L'estudiant disposa també d'un dossier de lectures complementàries. Aquest material és a disposició en format digital i es pot descarregar des de la mateixa aula a l'apartat de Recursos.

Cal advertir que el dossier de lectures és un complement a la lectura de les obres originals i que caldrà seguir en tot moment la programació i les orientacions didàctiques de la consultora i/o la professora responsable.

 

Lectures obligatòries, que l'estudiant haurà de buscar amb l'antelació suficient:

Maria-Mercè Marçal, Llengua abolida. Barcelona: La butxaca, 2017.

Pere Calders, Tots els contes. Barcelona: Labutxaca, 2016.

William Shakespeare, Hamlet. Barcelona: Quaderns Crema, 2008.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt