Teories de la comunicació Codi:  16.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

 "És essencial conèixer no tan sols com la teoria influeix sobre la pràctica i la pràctica sobre la teoria, sinó també com les teories de les persones es contradiuen en la pràctica i com les seves pràctiques es contradiuen amb les seves teories."

Stephen Kemmis

  

Aquesta assignatura  de sis crèdits ECTS obligatoris pretén ser una introducció a la investigació científica al voltant del fenomen de la comunicació. D'una banda, es presenten les diferents perspectives teòriques que s'han desenvolupat en aquest àmbit de coneixement. D'una altra banda, es proposa una aproximació pràctica al món de la producció de textos científics i de la gestió bibliogràfica.

Al final del semestre, l'estudiantat haurà de saber identificar els diversos corrents teòrics que s'han ocupat d'explicar la comunicació com a fenomen inherent a la configuració dels models de societat. Concretament, els continguts s'organitzen al voltant de les bases conceptuals del procés de comunicació, incidint especialment en la comunicació mediada (mitjans de comunicació analògics o digitals). D'una altra banda, l'estudiantat haurà adquirit coneixements bàsics sobre la cerca, emmagatzematge i gestió de fonts bibliogràfiques i, d'una altra, s'haurà familiaritzat amb els textos acadèmics.

Aquesta assignatura també forma part del pla d'Estudis del Grau en Ciències Socials. 

Amunt

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una estreta relació amb altres assignatures de formació bàsica com la de Sociologia de la comunicació o Psicologia de la comunicació.

En el context del Grau de Ciències Socials aquesta assignatura preten dotar als estudiants dels coneixements necessaris per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat. 

Amunt

Els conceptes que s'aprenen i es treballen en aquesta assignatura constitueixen una base important per entendre i, sobretot, reflexionar sobre moltes de les qüestions que afecten els processos comunicatius i, per tant, esdevenen centrals per a qualsevol professional implicat/da en l'àmbit de la comunicació.

Amunt

Pel seu caràcter introductori en el camp d'estudi de la comunicació, no requereix coneixements previs específics més enllà d'un cert bagatge en la metodologia pròpia d'estudi i de treball del nivell d'ensenyament superior.

Amunt

Pel seu caràcter introductori i l'enfocament metòdic dels continguts, s'aconsella la matrícula d'aquesta assignatura abans -o al mateix temps- de cursar l'assignatura de Sociologia de la comunicació, amb la qual es comparteixen alguns conceptes, idees, metodologies.

Amunt

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS:

Competències bàsiques:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CG1 - Capacitat de treball en equip
CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
CG6 - Capacitat de pensar estratègicament

Competències específiques:

CE1 - Recerca, gestió i ús de la informació
CE2 - Coneixement de l'mercat i de l'entorn professional
CE3 - Coneixement de el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions)
CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica de l'context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives
CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats
CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

  

RESULTATS D'APRENENTATGE PER ACTIVITATS/REPTES


REPTE 1: 

Resultats d'aprenentatge:

 1. Identificar perspectives teòriques, autors i paraules clau.
 2. Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
 3. Organitzar la informació seleccionada.
 4. Analitzar des d'una visió crítica les principals teories de la comunicació i prendre consciència de l'evolució de la recerca en comunicació i la seva aplicació a la vida real.
 5. Domini de les eines de l'argumentació (en la resolució dels casos proposats a la segona part de l'activitat).
 6. Aplicar la terminologia i els coneixements bàsics de les teories de la comunicació.

REPTE 2: 

Resultats d'aprenentatge:

 1. Utilitzar correctament els conceptes teòrics sobre la perspectiva interpretativa.
 2. Identificar documentació pertinent per analitzar un concepte teòric.
 3. Recollir informació sobre els enfocaments emprats a les notícies i relacionar-los amb idees centrals de les teories interpretatives de la comunicació.
 4. Analitzar els enquadraments que es fan servir a les notícies dels mitjans.
 5. Sintetitzar un debat públic mitjançant la redacció d'un text dialògic.

 

 REPTE 3: 

Resultats d'aprenentatge:

 1. Aplicar la teoria, conceptes i escoles rellevants, de les perspectives crítiques de la comunicació social.
 2. Planificar i executar una entrevista, seleccionant-ne la informació rellevant.
 3. Fer una exegesi analítica d'una entrevista i organizar un text argumentat en base al contingut.
 4. Buscar alternatives a les estructures i realitats actuals comunicatives pel que fa als usos individuals i organitzacionals.

 

 REPTE 4:

Resultats d'aprenentatge:

 1. Dissenyar i executar un procés de recollida de dades que s'ajusti a la proposta del repte.
 2. Aplicar conceptes teòrics procedents de l'estudi de la societat de la informació a l'anàlisi de la relació quotidiana entre TIC i grups socials rellevants (gent gran, entre d'altres).
 3. Ser capaç de presentar les idees principals del treball de camp realitzat, ajustant-les al format triat (textual o audiovisual).
 4. Debatre de forma constructiva i posant de manifest capacitat per connectar els conceptes teòrics de referència amb les entrades realitzades a l'aula.

Amunt

INTRODUCCIÓ 

Plantejament de l'assignatura.
Materials i recursos instrumentals de recolzament útils per al desenvolupament de l'assignatura.


Un cop feta la introducció a l'assignatura, aquesta s'estructura en 4 reptes que, tal i com s'indica al llarg del semestre, se sustenten en els següents mòduls:

MÒDUL 1. L'ESTUDI DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ

 1. L'objecte d'estudi de les teories de la comunicació i la informació
 2. Inicis i història de la investigació en comunicació
 3. El camp d'estudi de les teories de la comunicació i la informació
 4. Els fonaments metodològics de les teories de la comunicació i la informació          

MÒDUL 2. LA PERSPECTIVA INTERPRETATIVA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. L 'escola de Palo Alto
 2. L'interaccionisme simbòlic
 3. Erving Goffman: aportacions a les teories de la comunicació i la informació
 4. El construccionisme
 5. L'etnometodologia 

MÒDUL 3. LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. Orígens del funcionalisme
 2. Els principis del funcionalisme
 3. Les funcions de la comunicació de masses
 4. Usos i efectes socials de la comunicació
 5. Els avantatges i les limitacions del funcionalisme           

MÒDUL 4. LA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. L'Escola de Frankfurt
 2. L'Economia Política
 3. Els Estudis Culturals           

MÒDUL 5. LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 1. L'Escola de Toronto
 2. Els canvis a la societat de la informació
 3. La comunicació a la societat de la informació           

MÒDUL 6. LES TEORIES CRÍTIQUES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 1. Els escenaris de les TIC
 2. El poder a la societat de la informació
 3. El paper de les teories de la comunicació

Amunt

Video entrevistes Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

Teories de la Comunicació. Material docent de la UOC. 

 

Característiques específiques del material didàctic

A cada Repte s'indica el material didàctic rellevant. Els mòduls són centrals i es complementen amb altres continguts necessaris per fer el seguiment adequat de l'assignatura. 

Al llarg de cada mòdul els autors i autores del material didàctic suggereixen bibliografia complementària. Aquesta bibliografia pot ser una bona guia per aquells alumnes interessats a aprofundir en els continguts tractats en cadascun dels apartats, però no és de lectura obligatòria, si no és que, per a l'avaluació continuada, el/la professor/a consultor/a així ho especifiqui. 

S'ofereixen propostes de reflexió que, de manera progressiva, fan possible que l'estudiantat s'interrogui sobre qüestions de fons dels continguts. Així, també, els exemples -alguns de caràcter audiovisual, d'acord amb l'idiosincràsia dels estudis- i els exercicis que hi ha al material han d'ajudar l'estudiantat no només a assolir el contingut de la matèria sinó també a examinar-ne els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt