Animació Codi:  16.629    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura d'Animació introdueix els conceptes bàsics en els que es basa l'animació tradicional i fa una breu introducció a aquesta. S'hi treballen els procediments bàsics de l'animació en 2 dimensions.

Amunt

L'assignatura d'Animació és obligatòria dins del pla d'estudis del Grau en Multimèdia i optativa dins del Grau de Disseny i creació digitals. Al Grau d'Arts és optativa i no hi presenta requeriments previs.

En el cas del Grau en Multimèdia, és important haver superat anteriorment Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva, totes elles de l'àrea d'audiovisuals i de disseny. D'altra banda, Animació és prèvia i antecedeix en coneixements i competències a la obligatòria de Composició digital i a les optatives d'Animació 3D i a Creació de mons virtuals .

En el cas del Grau de Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

 

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-ho per a la realització d'animacions bàsiques en dues dimensions. 

Actualment l'animació té aplicacions en diversos camps com la publicitat, l'educació, els videojocs, la televisió, etc. Saber aplicar correctament els principis bàsics de l'animació aportarà qualitat i expressivitat al nostre treball.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és important tenir coneixements i competències en disseny i imatge visual, llenguatge audiovisual i realització de guions. Per això, dins del Grau en Multimèdia recomanem haver cursat amb anterioritat Disseny Gràfic, Imatge i llenguatge visual, Vídeo i Narrativa interactiva. En el cas del Grau en Disseny i creació digitals, cal haver cursat amb anterioritat les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Storytelling: recursos narratius, i Tipografia, així com els tallers de Forma i Composició, de Color i de Dibuix.

Amunt

L'assignatura d'Animació és una assignatura molt pràctica on a més d'aprendre a fer animacions en 2D, s'aplicaran competències treballades en assignatures prèvies i que són necessàries per poder crear un bon projecte d'animació. 

Partim d'una introducció als principis bàsics de l'animació per passar a l'aplicació d'aquests en la realització d'animacions en 2D i amb nocions molt bàsiques veurem com es poden aconseguir projectes molt interessants utilitzant el programari Adobe After effects. 

A més d'analitzar diversos productes d'animació, també s'estudiaran i aplicaran els processos i procediments bàsics que requereix la producció d'animació 2D.

Amunt

Objectius 
 • Conèixer els principals estils d'animació i les seves característiques específiques. 
 • Conèixer el llenguatge del moviment i les lleis bàsiques de l'animació. 
 • Utilitzar creativament les diferents tècniques i estils propis d'animació. 
 • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment, en animacions en 2 dimensions. 
 • Aprofundir en l'ús de les eines d'animació per ordinador en 2 dimensions. 
 • Conèixer les fases de pre-producció, producció i post-producció d'un projecte d'animació 2D. 
 • Planificar de forma global les estratègies de la producció de l'animació. 
 • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 2 dimensions. 
 • Potenciar la capacitat d'anàlisi, observació i crítica davant una obra audiovisual. 
Competències 
 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic. 
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals 
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees 
 • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades. 
 • Capacitat per animar en 2 dimensions.

Amunt

Parlant d’animació 
 • De l’animació tradicional a l’animació digital 
 • Animant en 2 dimensions 
 • Animant en 3 dimensions
 • Obtenció del resultat final 

L'expressió del moviment 
 • Evolució i tipologia de les tècniques d'animació 
 • Etapes de creació d'una animació 
 • Representar el moviment en animació 
 • Animació digital. El problema de la quantitat 
Principis i mètodes de l'animació 
 • Principis bàsics de l'animació 
 • Tècniques d'animació 
 • Càlcul de l'animació. Aproximació al càlcul d'un recorregut 
 • Ritmes de desplaçament 
 • La fluïdesa en el moviment 
 • Desglossament del moviment 
 • Tipus de moviments cíclics. Classes de cíclics 
 • Forma i moviment Efectes especials en 2D 
 • La profunditat de l'escena 2D 
 • Panoràmiques i fons 
 • Les lleis fonamentals de l'animació 3D

Amunt

Material Suport
Quadern d'Animació Web
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (2) Audiovisual
Screencast: Anàlisi d'un projecte d'animació (1) Audiovisual
Endisem-nos en l'animació digital Audiovisual
Comencem a animar! Audiovisual
Animant figures geomètriques II Audiovisual
Animant figures geomètriques I Audiovisual
Altres maneres d'animar el moviment Audiovisual
Mate de seguiment (track matte): què és? Audiovisual
Animem màscares Audiovisual
Jerarquies Audiovisual
Puppet tool Audiovisual
Vectors Audiovisual
Animem aplicant alguns principis de l'animació Audiovisual
Lliscar Audiovisual
Paral·laxi Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Bewerly, Ray., "Así se crean dibujos animados cómo utilizar las técnicas tradicionales de producción: guión "story board", animación, rodaje y postproducción: la animación por ordenador", Barcelona Rosaljai 1995.

Blair, Preston, "Dibujos animados el dibujo de historietas a su alcance", Köln Evergreen cop. 1999.

Gil López, Joaquín, "Infografía diseño y animación", Madrid Instituto Oficial de Radio y Televisión D.L. 1998.

Halas, John., "La Técnica de los dibujos animados", Barcelona Omega 1980

White, Tony. "The Animator's Workbook: step-by-step techniques of draw animation", Watson-Guptill Publications, 1988

Preston Blair. "How to animate film cartoons" Walter Foster Publishing, 1998

Preston Blair. "How to draw cartoon animation" Walter Foster Publishing, 1989

Amunt

La metodologia bàsica de treball consisteix en la lectura dels materials didàctics i la realització de les activitats proposades. El consultor podrà fer propostes específiques que s'afegeixin a les que es troben en la temporalització de l'assignatura. El ritme de treball proposat permet una assimilació progressiva dels continguts teòrics i dels procediments de treball amb els programes d'animació digital. Es recomana la lectura dels materials de l'aula i la realització de les activitats proposades. 

És recomanable el seguiment continu de l'activitat de l'aula a través de les informacions que es puguin publicar en Anuncis i de les activitats i debats que es plantegin. També recomanem l'ús dels Fòrums de l'aula per plantejar dubtes, fer comentaris i publicar els exercicis i pràctiques realitzats. 

Entre els mòduls i guies d'estudi del material docent es troben els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, juntament amb exemples i exercicis tutoritzats, no obstant això, el professor col·laborador complementarà els temes amb material complementari a través d'anuncis de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Model pendent assignació


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El seguiment de l'avaluació contínuada implica el seguiment de la temporalització proposada al calendari. El consultor basarà la dinàmica de l'aula en aquesta temporalització. Seguir l'avaluació continuada és la única via per assolir el màxim aprofitament de l'assignatura i el seu aprovat

L'avaluació continuada consistirà en la realització de les diverses activitats que es proposen a l'apartat d'Activitats. Es tracta de 6 activitats, 5 PACs (Proves d'avaluació continuada), més una PR (Pràctica) i la seva realització comporten el seguiment de l'avaluació continuada.

Aquestes 5 PACs + PR es valoraran individualment de la següent manera:

 • A:     excel·lent (equivalència d'entre 9 i 10 punts sobre 10)
 • B:     notable (equivalència d'entre 7 i 8 punts sobre 10)
 • C+:   suficient (equivalència d'entre 5 i 6 punts sobre 10)
 • C-:    insuficient (equivalència d'entre 3 i 4 punts sobre 10)
 • D:     deficient (equivalència d'entre 1 i 2 punts sobre 10)

C = Nota PAC1*0,15 + Nota PAC2*0,15 + Nota PAC3*0,20 + Nota PAC4*0,25 + Nota PAC5*0,25
P = Nota Pr
F = C * 0,7 + P * 0,3 

Les notes individuals de cada activitat s'avaluaran només amb una lletra, l'equivalència numèrica és només de referència per al càlcul final. La nota final de l'avaluació continuada serà igual a la mitjana de les notes de les 5 activitats en base als criteris anteriors.

La nota final serà igual a la mitjana de les notes C i P d'acord amb els criteris anteriors.

Tot i que recomanem el seguiment de l'avaluació continuada es pot donar el cas que un estudiant no entregui una PAC dins del termini establert. Això no implica el no seguiment automàtic de l'avaluació continuada, però cal tenir en compte les diverses casuístiques que es poden donar.

 • Es permet lliurar una PAC fora de termini, amb un màxim de 7 dies i previ avís al consultor. La puntuació de la PAC, en aquests cas, no podrà superar la de C+.
 • En el cas de no lliurar una PAC aquesta computarà com a zero per a la qualificació final. En aquest cas, cal contactar amb el professor per avaluar les possibilitats de recuperació i que la nota no computi com a zero.
 • En tot cas no es podrà permetre no lliurar més d'una PAC.
 • La PR és obligatòria.

Amunt

És necessari complir els requeriments de l'avaluació continuada.

Amunt

En tot moment, a través d'Anuncis, s'indicarà la forma d'interactuar amb els diferents espais de l'aula i s'avisarà de qualsevol canvi o informació rellevant. És per tant necessari que l'alumne llegeixi atentament tots els missatges que s'hi publiquin.

Donat que considerem molt important la participació de tothom dins de la dinàmica de l'aula, el/la consultor/a farà un seguiment inicial de la participació dels estudiants en l'avaluació continuada. També en aquest sentit es demana la presentació de l'estudiant als Fòrums de l'assignatura a l'inici del curs.

Les PACs tindran una valoració i comentaris globals per part del/la consultor/a en documents que es publicaran a Anuncis. Aquesta valoració global podrà tenir diverses formes documentals. Hi pot haver també comentaris individuals en alguns casos i en funció del tipus de PAC si el/la consultor/a ho creu convenient.

També i com a procediment didàctic, es demanarà a l'estudiant que publiqui els seus treballs en l'espai dels Fòrums una vegada ho indiqui el/la consultor/a i sempre després de la data d'entrega de cada PAC o Pràctica. El/la consultor/a podrà publicar també per iniciativa pròpia treballs dels estudiants amb la finalitat que siguin exemple de temes concrets. Si un estudiant no desitja que es puguin publicar els seus treballs a les aules com a exemple de temàtiques de l'assignatura pot manifestar-ho el/la consultor/a a través d'un missatge a la bústia personal.

Amunt