Anàlisi de polítiques exteriors Codi:  20.407    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Anàlisi de Polítiques Exteriors  pretén dotar els estudiants del Grau de Relacions Internacionals de les eines teòriques, conceptuals i analítiques necessàries per comprendre la política exterior de qualsevol actor de les Relacions Internacionals, i especialment la dels Estats.  

En primer lloc, analitzarem l'evolució l'Anàlisi de la Política Exterior (APE) com a subdisciplina,  les diferents escoles i cosmovisions que ajuden a entendre la complexitat de la política exterior de qualsevol Estat.

Seguidament, partirem de la base que hem d'entendre la política exterior com qualsevol altra  política pública, i per tant, ens centrarem en el procés de presa de decisions i en identificar aquells factors interns i externs que la influeixen. Ara bé, en aquest estudi és necessari entendre que la política exterior és el resultat d'una sèrie d'actors, donades unes estructures, i atesos uns processos d'interacció entre el nivell domèstic i l'internacional, allò que alguns teòrics han definit com l'àmbit intermèstic. Dit d'una altra forma, la política exterior és un complex procés en el qual hi intervenen nombrosos actors i estructures domèstics i internacionals que acaben tenint un impacte directe en el procés de decisió dels estats. 

A continuació, ens centrarem a estudiar la política exterior com una política pública i el seu procés de creació o bé com el resultat de l'acció d'un govern.
En la següent part del curs, centrarem el focus d'atenció als actors no estatals que intervenen en la formulació de la política exterior: els actors no governamentals -grups de poder, lobbies, etc.-, subestatals -l'anomenada paradiplomàcia- i l'opinió pública.

Més endavant, tractarem d'aplicar part d'aquestes discussions teòriques i analítiques a casos particulars. En aquest estudi pràctic analitzarem a fons la política exterior dels Estats Units, del Japó i de la Xina. Aprofitant que aquests tres casos d'estudi han estat ja abordats en altres assignatures, en aquest curs mirarem d'escodrinyar la política exterior d'una superpotència, d'un país en ascens, i d'una potència en declivi.

En la darrera part del curs, com a part d'aquest procés de comprensió del funcionament de les polítiques exteriors, identificarem 2 models analítics que ajuden a entendre el comportament dels estats: el model racional, el burocràtic, l'individual o psicològic, i el societal o cultural. Lluny d'atribuir a un o altre model la validesa de les seves premisses, tractarem d'entendre que en els processos de presa de decisió hi intervenen factors racionals, d'organització, psicològics, ideològics i culturals. 

Amunt

L'assignatura Anàlisi de Polítiques Exteriors és una assignatura de tercer curs del Grau de Relacions Internacionals (el sisè semestre) i forma part d'un conjunt d'assignatures que ofereixen els marcs teòrics i analítics necessaris per a una correcta interpretació dels fenòmens que es produeixen en les relacions internacionals, i en especial dels seus actors més rellevants, els Estats. 

Amunt

Els coneixements i competències adquirits a través d'aquesta assignatura, junt amb la resta d'assignatures del grau, habiliten els/les estudiants per a diverses sortides professionals tant en l'àmbit públic com en el sector privat. Més concretament, les principals trajectòries professionals cap a les quals s'orienta aquesta assignatura són:

 • Càrrecs i funcions de l'administració pública, a tots els nivells;
 • Assessorament a partits polítics sobre qüestions vinculades amb les relacions internacionals
 • Funcionaris i altres posicions de caràcter tècnic en les organitzacions internacionals;
 • En el sector de les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre;
 • En el sector empresarial, en els departaments encarregats de les qüestions internacionals
 • Les consultories sobre temes de relacions internacionals

Amunt

No requereix coneixements previs, però sí que resulta del tot recomanable haver cursat l'assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals del primer curs, i Teoria de les Relacions Internacionals, del segon curs. Tanmateix és necessari tenir un nivell de comprensió lectora en anglès per seguir aquelles lectures que siguin en aquest idioma.

Amunt

Objectius i resultats d'aprenentatge: 


- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

- Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.

- Aplicar raonadament diferents teories polítiques contemporànies a fenòmens relacionats amb la política exterior.

- Conèixer el comportament d'actors estatals en els principals temes i problemes relacionats amb la política exterior.

- Analitzar i valorar processos de presa de decisió en matèria de política exterior, amb l'ajuda de diferents eines analítiques.

- Elaborar i planificar recerques o informes analítics. - Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.

- Utilitzar les principals tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina essencial en l'anàlisi.

- Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.

- Comprendre les transformacions més rellevants en les diferents dimensions de la política exterior, específicament en la diplomàcia contemporània.

- Identificar el marc conceptual de les eines teòriques i instruments que permeten analitzar i explicar els diversos factors, actors i contextos de les polítiques exteriors.

- Comprendre el complex sistema internacional en el qual es dissenyen i implementen les polítiques exteriors


Competències:

CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi

CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

CE4.- Identificar els conceptes i teories més rellevants de la disciplina de Relacions Internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.

CE5.- Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament.

CT4.- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional

Amunt

Els continguts d'aquest curs s'articulen al voltant de 6 unitats que conformen el total de l'assignatura i que serveixen a més de guia per als materials de l'assignatura. 

Unitat 1: L'anàlisi de les polítiques exteriors i l'evolució com a disciplina acadèmica


1.1 Orígens i evolució de la subàrea de l'APE
1.2 L'irresoluble problema entre l'agència i l'estructura a l'APE


Unitat 2: Els nivells d'anàlisi de la política exterior: l'individual, el nacional i el sistèmic


2.1 El nivell individual
2.2 El nivell nacional
2.3 El nivell sistèmic 


Unitat 3: L'estudi de les polítiques exteriors com a polítiques públiques


3.1 El concepte de sistema polític d'Easton i l'estudi de la política exterior
3.2 La política exterior com a política pública
3.3 El cicle de la formulació d'una política exterior


Unitat 4: La política exterior és cosa només d'Estats? 


4.1 L'impacte de l'opinió pública i els mitjans de comunicació en la formulació de les polítiques exteriors


Unitat 5: Estudis de cas: Existeixen patrons de comportament comuns en les polítiques exteriors dels Estats?


5.1 Estudi de cas:  Política Exterior dels Estats Units
5.2 Estudi de cas: Política Exterior de la Xina
5.3 Estudi de cas: Política Exterior del Japó 


Unitat 6: Són millor les guineus o els eriçons?
6.1 El model racional
6.2 El model individual o psicològic

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt