Conflicts and Political Changes in the Middle East Codi:  20.421    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

The course offers a complete overview on the main events that have shaped the modern Middle East. In order to do it, the course does navigate through the study of political and social dynamics of the region as well as analyzes the  most important conflicts of the Middle East. Likewise, the role played by factors such as religion or the economy, along with the  impact of  interests and rivalries of the main international actors present in the region is exposed with the respective evolution and transformation suffered in the Middle East. Accordingly the course will develop an attempt to answer key questions such as: is democracy possible in the Middle East? Why is this region of the world so unstable? What role does the external players have in the region's stability? What challenges does the post-spring Arab scene pose?

Amunt

The subject Conflicts and Political Changes in the Middle East aims to provide students with a general knowledge about one of the most important regions for international politics and dynamics. Specifically works and offers students with an acquisition of new tools to critically analyze international affairs.


Amunt

Previous Knowledge on International Affairs, Conflict studies and Middle East will be an asset for the study of the subject.

Amunt

C1: CG1. Develop analysis and synthesis skills.
C2: CG2. Discuss and formulate critical reasoning.
C3: CG3. Understand and respect the complexity of social and cultural diversity.
C4: CE3. Know how to apply the main theories of political science in the analysis of the structure and functioning of current political systems.
C5: CE4. Identify the most relevant concepts and theories in the discipline of international relations and know how to apply them in the study of relationships between various international actors.
C6: CE5. Analyze and relate different policies adopted by the actors of the international system, especially in matters of foreign policy, security and development cooperation.
C7: CE6. Analyze the diversity of international conflicts and peace processes, explaining their causes, dynamics and main effects.
C8: CE9. Relate historical events and processes with the structural characteristics and dynamics of the current global world.

Amunt

  1. HOW THE MIDDLE EAST WAS CREATED? AN OVERVIEW OF THE MODERN MIDDLE EAST
  2. WHO PLAYS ON THE MIDDLE EAST CHESSBOARD?
  3. WHAT IS THE ROLE OF ECONOMY AND RELIGION IN MIDDLE EASTERN POLITICS?
  4. THE MIDDLE EAST IN THE 21ST CENTURY: TOWARDS A NEW RESHAPING OF THE REGION?

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt