Treball final de grau Codi:  21.133    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Grau (TFG) vol possibilitar una avaluació global i sintètica de les competències generals, bàsiques i transversals dels Estudis. El treball pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent d'Història, Història de l'Art i Geografia, previ acord amb el professor o professora responsable de l'aula, a qui correspondrà el seguiment i guiatge de l'elaboració

El TFG consistirà en l'elaboració d'un treball seguint l'estructura formal d'un article acadèmic. És a dir, en base a les diverses normes de publicació i guidelines editorials de revistes acadèmiques de reconegut prestigi en les àrees de coneixement d'Història, d'Història de l'Art i Geografia disponibles als recursos de l'assignatura, l'estudiant haurà d'elaborar el seu assaig. La recerca bibliogràfica, la selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit, el plantejament del marc teòric, hipòtesis i conclusions i la presentació escrita i oral del treball seran les parts fonamentals de la seva elaboració.

Amunt

El TFG és la culminació del Grau i, per aquest motiu, posa en joc tots els coneixements, habilitats i aprenentatges adquirits al llarg dels estudis.

Amunt

  

Amunt

   

Amunt

Per matricular el TFG, cal haver superat tots els crèdits troncals i obligatoris, i comptar amb el vist-i-plau de la tutora o tutor. La defensa del TFG serà oral i en defensa síncrona

Amunt

OBJECTIUS

 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit.
 • Cercar i identificar les fonts d'informació adequades que donin resposta a un necessitat d'informació concreta.

 • Citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

 • Confeccionar una bibliografia adient al tema i citar-la correctament.

 • Determinar l'àmbit cronològic i temàtica de la recerca.

 • Elaborar models divulgatius dinàmics i sintètics.

 • Estructurar correctament l'exposició oral.

 • Identificar les principals aportacions historiogràfiques a la temàtica

 • Identificar els elements claus que ens poden ajudar a entendre el perquè d'un determinat fet històric.

 • Interpretar i analitzar fonts històriques de diferents tipologia .

 • Mostrar capacitat d'argumentació i replica.

 • Mostrar i comunicar de manera eficient els coneixements adquirits durant la recerca.

 • Mostrar que s'ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants, tot donant-les resposta a partir de l'examen de les dades empíriques i teòriques demanades pel projecte.  

 • Mostrar que s'ha adquirit un alt domini dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica.

 • Mostrar que s'ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.

 • Mostrar un bon coneixement de l'estat de la qüestió del tema tractat i ser capaç de fer prospectiva i apuntar escenaris futurs de recerca.

COMPETÈNCIES

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que acostumen a demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat d'aplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1. Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permetin comprendre el present i fer-lo comprensible als demés.

CT2- Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació.

CE5 - Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat

CE10 - Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

Amunt

 • Preparació d'un marc teòric sòlid d'acord amb l'objecte d'investigació escollit.
 • Planificació d'un disseny d'anàlisi congruent amb la conceptualització teòrica plantejada.
 • Implementació d'un treball de camp sòlid en el marc de la feina d'investigació a desenvolupar.
 • Realització d'un treball original, que es plantegi preguntes rellevants, i que produeixi, com a resultat de l'anàlisi de les dades rellevants recollides, una reflexió coherent i crítica.
 • Preparació i realització d'una defensa pública en línia de la feina que reculli les principals aportacions de la mateixa.

Amunt

Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual

Amunt

   

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt