Història de la música Codi:  21.139    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El programa de l'assignatura d'Història de la música explora els diversos estils de la música occidental des de l'Edat Mitjana fins al present, així com la interacció de la música europea amb les músiques d'altres continents dins dels contextos històrics i culturals. Els temes a tractar inclouen aspectes bàsics de la tècnica musical, música instrumental i vocal, música per a banda sonora i noves tecnologies aplicades a la música.

L'assignatura té un important component pràctic amb l'audició i anàlisi de les obres musicals i les escoles d'interpretació.

Amunt

L'assignatura d'Història de la Música és una excel·lent preparació útil per a la pràctica d'una varietat de professions, com ara periodisme i ciències de la informació, gestió i treballs relacionats amb les indústries culturals i l'ensenyament, a més de les òbvies relacionades amb la música.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs. La bibliografia recomanada en anglès no serà imprescindible per a la superació de l'assignatura

Amunt

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

 • Desenvolupar una ment crítica auditiva
 • Capacitat d'analitzar críticament una varietat d'estils musicals
 • Coneixement dels contextos socials de la música, la seva creació i difusió
 • Adquisició de conceptes bàsics per comprendre la sintaxi de la música
 • Coneixement de diferents aspectes de la indústria musical actual

Competències bàsiques

 • Coneixement crític del fenomen musical dins dels processos històrics i la seva evolució dins de contextos socials.
 • Conèixer les tendències historiogràfiques més recents i la seva influència en la recepció de les diverses manifestacions musicals. ¿
 • Adquirir eines bàsiques d'anàlisi auditiu
 • Adquirir eines bàsiques d'investigació musical

Competències específiques

 • Comprendre, identificar i analitzar el repertori musical, els seu creadors  i intèrprets dins dels processos històrics i socials adients
 • Escolta analítica i avaluació crítica de la música

Amunt

Tema 1: Fonaments de la música: del Llibre Vermell (s. XIV) a la cançó d'autor (s. XXI)

 • Elements de la música
 • Monodia vs. Polifonia
 • La repetició i les formes musicals
 • Organologia

 

Tema 2: Entremesos, intermezzi, òpera i òpera bufa: la revolució de la música instrumental

 • Teatre, música i dansa: topoi
 • De l'antic al nou règim: Haydn un estudi de cas
 • El 'classicisme' i la historiografía de la música
 • El rol dels instruments de teclat com a difusors de repertori

 

Tema 3: Fin-de-siècle : nacionalisme, neoclassicisme, impressionisme, modernisme

 • La construcció dels nacionalismes: de Carmen a  El Amor Brujo
 • Les fires internacionals de París i de Barcelona difusores d'un nou repertori
 • Els ballets russos de Diaghilev i el Modernisme: Falla, Picasso, Stravinsky.

 

Tema 4: Música i cinema. Reflexions sobre el rol de música a la societat actual

 • Herències i convencions per a una nova tecnologia
 • La funció de la banda sonora: diferents conceptes
 • La banda sonora com a difusora de música d'atvanguarda
 • Recursos i noves tecnologies
 • El mercat de la música
 • L'educació musical i la música a l'educació

Amunt

La construcció dels nacionalismes musicals Audiovisual
Música clàssica entre els dos segles (XX-XXI) Audiovisual
Educant amb música al segle XXI Audiovisual
Història de la música XML
Història de la música DAISY
Història de la música EPUB 2.0
Història de la música MOBIPOCKET
Història de la música KARAOKE
Història de la música HTML5
Història de la música PDF
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya XML
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya DAISY
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya EPUB 2.0
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya MOBIPOCKET
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya HTML5
Domenico Scarlatti i el nacionalisme musical a Espanya PDF
Primitivisme a la Belle Époque: Stravinsky i Falla Audiovisual
Paisatges sonors de Barcelona Audiovisual
Converses musicals en el Tecnocè: música dispersa, música global Audiovisual
Adaptacions de Carmen al segle XX: des del music-hall fins al cinema Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt