Nous factors de competitivitat Codi:  21.342    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Durant els darrers anys l'interès acadèmic, polític i social per la competitivitat ha crescut notablement. A grans trets, és possible atribuir aquest interès a tres fenòmens que estan transformant radicalment l'estructura de l'economia mundial. En primer lloc, per la consolidació del procés de globalització, que suposa una capacitat econòmica en temps real i escala planetària. En segon lloc, per la generalització dels processos de regionalització econòmica. La construcció d'àrees econòmiques regionals, amb les que augmenta la problemàtica de la convergència econòmica, s'afegeix a la ja tradicional preocupació per les desigualtats en nivells de renda i benestar de les diferents economies del món. I, en tercer lloc, per la creixent evidència de l'increment de diferències en nivells de benestar a les diferents àrees econòmiques del món.
 
En aquest context, cal assenyalar que les concepcions més recents s'aproximen a la competitivitat des d'una àmplia perspectiva, que ve més enllà de la tradicional capacitat que les economies tenen per a penetrar als mercats internacionals. Les noves aproximacions a la competitivitat, entesa com la capacitat que té una economia per a créixer sosteniblement en el llarg termini, ens condueix a preguntar-nos per les fonts de productivitat i del creixement econòmic.
 
Des de la perspectiva empresarial, l'aproximació tradicional a la competitivitat, entesa com la capacitat que té una empresa per ampliar quotes de mercat també s'ha vist modificada per la naturalesa canviant de les fonts d'eficiència i l'estructura dels mercats. Avui, la competitivitat empresarial es relaciona amb la presència continuada als mercats, l'obtenció de beneficis i la capacitat d'adaptació de la producció a la demanda. Amb aquest objectiu, i front l'emergència de l'economia global del coneixement i els seus nous determinants de creixement, les empreses consoliden noves fonts interrelacionades de competitivitat, com l'estratègia global, els usos intensius de la tecnologia i el coneixement, la innovació, les noves pràctiques de recursos humans i d'organització del treball, les operacions en xarxa o la inversió en intangibles.
 
Precisament, l'assignatura Nous Factors de Competitivitat pretén estudiar els nous determinants de la competitivitat econòmica i empresarial davant del nou context competitiu que defineixen l'economia del coneixement i l'empresa xarxa. Sense un bon enteniment de les noves fonts de competitivitat, difícilment la presa econòmica de decisions s'adaptarà amb èxit a les noves condicions de competència.

Amunt

L'assignatura que presentem a continuació té importants vinculacions i dona continuïtat a altres assignatures del Grau d'Economia. D'entrada, hem de mencionar les connexions amb les assignatures de teoria econòmica: Macroeconomia i Economia Internacional, però també amb les d'economia aplicada, com Estructura econòmica (Espanyola i Mundial), Geografia Econòmica i Política Econòmica (Estructural i Conjuntural).

Amunt

La comprensió de la problemàtica de la competitivitat, i en especial de les noves fonts de creixement de l'economia mundial i dels processos de generació de valor a les empreses, té una incidència molt important en la presa de decisions dels agents econòmics. Per tant, els camps professionals d'implicació d'aquesta assignatura abasten a totes aquelles competències vinculades amb l'anàlisi de l'entorn empresarial i amb la presa de decisions dels directius i professionals de les empreses.

Amunt

Per a l'assoliment de les competències pedagògiques programades no són necessaris coneixements previs. Tot i amb això, és important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb els conceptes més bàsics de l'anàlisi de l'entorn econòmic (teoria i geografia econòmica), i de l'estructura empresarial.

Amunt

Per tal de cursar i superar aquesta assignatura no s'exigeixen coneixements específics previs en el camp de l'anàlisi econòmica. No obstant, si al llarg del curs es detecten mancances concretes, es definirà la manera de poder corregir-les per tal d'avançar adequadament en el procés d'aprenentatge dels objectius i competències definides per l'assignatura.

Amunt

Les competències del Grau d’Economia que es treballen en aquesta assignatura són:
 
-        Aprendre a interpretar el funcionament dels mercats en diferents escenaris.
 
-        Comprendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions.
 
-        Conèixer quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics i la seva interpretació a través del pensament econòmic.
 
-        Aprendre a elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com en el privat.
 
Les competències enunciades es concreten en els objectius generals següents:
 
-       Analitzar la competitivitat i els seus determinants, i entendre la seva rellevància com un resultat econòmic i social fonamental
 
-       Estudiar les fonts internes i externes de la competitivitat, i avaluar-ne la seva importància per a la presa de decisions.
 
-       Aprofundir en els diferents rols de la política pública com a impulsora de la competitivitat.

Amunt

El material didàctic que presentem s'agrupa en dos mòduls didàctics. Al primer mòdul: Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat s'analitza com les noves fonts del creixement econòmic i empresarial, que anomenem economia del coneixement i empresa xarxa, estan transformant la competitivitat, tant des del punt de vista conceptual com des del punt de vista empíric i de les polítiques públiques. Al segon mòdul: La competitivitat de l'economia i les empreses de Catalunya ens centrarem en l'anàlisi específic de la competitivitat a Catalunya, fent especial èmfasi als factors que expliquen l'assoliment de l'avantatge competitiu al nivell empresarial.

Mòdul didàctic 1
Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat
1. Competitivitat agregada, regional i empresarial
2. L'economia del coneixement, i la competitivitat agregada i regional
3. L'empresa xarxa i la competitivitat empresarial
 
Mòdul didàctic 2
La competitivitat de l'economia i les empreses de Catalunya
1. Fets i fonts de la competitivitat a Catalunya
2. El nou procés de generació de valor de l'empresa catalana
3. Fets i fonts de la competitivitat empresarial a Catalunya

Amunt

Amunt

El material que teniu a la vostra disposició (Web i paper) es força complet, detallat i compleix amb els requeriments pedagògics d'aquesta assignatura. En aquest sentit, i per avançar en el vostre aprenentatge és important que una vegada llegit el mòdul didàctic treballeu les activitats d'avaluació continuada que se us aniran proposant. Addicionalment, a la vostra disposició teniu l'hiperrepertori o la relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa, així com una bibliografia bàsica i recomanada (vegeu l'apartat corresponent), per ampliar els coneixements de l'assignatura

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt