El món contemporani Codi:  21.808    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1750-1930. Recull allò que part del món historiogràfic defineix com el Llarg segle XIX (1789-1914) i el principi del Segle XX Curt (1914-1991). És un període marcat pel naixement del món modern sobre les estructures de la societat d'Antic Règim que anirà subvertint i destruint en un marc de forts contrastos i tensions, tant per la competència de models polítics i ideològics oposats - que desembocarà en molts casos en confrontacions armades - com pel manteniment de grans desigualtats socials i econòmiques. El pas de la societat estamental a la societat de classes farà que la posició social deixi de dependre del naixement però el capitalisme liberal que esdevé hegemònic no tindrà cap interès en eliminar la piràmide societària.

És més, els canvis culturals, tecnològics i científics d'un abast desconegut fins al moment permetran que es jerarquitzi el planeta sencer amb la cultura liberal-burgesa occidental ocupant-ne el cim de la mà d'un procés imperialista del que encara avui en dia en patim les nafres. És tracta llavors d'un període imprescindible per a la comprensió del present però la llunyania del qual comença a ser suficient com per a que sigui imprescindible situar els esdeveniments, les actituds i les idees en el seu context, sense caure en una assimilació automàtica amb el la nostra manera de fer, de pensar, d'actuar. És per això que un dels objectius d'aquesta matèria serà apostar per una visió amb voluntat holística que englobi no només els aspectes polítics i socioeconòmics sinó també el món de l'art en les seves diferents facetes i de les idees, de la producció artística i filosòfica per tal de potenciar una visió àmplia i complexa de la història del nostre passat proper.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Amunt

Competències associades a la matèria

CE2 - Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària

CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual

CE9 - Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

 • Identificar i citar correctament autors i fonts dels diferents àmbits disciplinaris de la matèria - la història, la història cultural, la filosofia... -  així com el seus conceptes fonamentals.
 • Establir de forma correcta i ordenada cronologies i fets històrics.
 • Construir relats on els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells capaços d'exposar diversos enfocaments basats en les fonts de la disciplina
 • Identificar i exposar les dades més rellevants i la significació històrica dels personatges, esdeveniments i creacions artístiques i intel·lectuals treballades en l'assignatura.
 • Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers
 • Comentar críticament obres d'art i esdeveniments culturals i argumentar de forma justificada sobre els mateixos a partir dels debats actuals al seu voltant
 • Contextualitzar política i socialment obres d'art i tradicions culturals
 • Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat
 • Descriure els principals trets característics dels moviments polítics, socials, econòmics i culturals del període que comprèn la matèria.
 • Detectar les principals problemàtiques vinculades a les relacions entre art i política o ideologia en les diferents etapes del període que comprèn la matèria.
 • Comprendre debats i girs historiogràfics actuals i emprar-los en les reflexions sobre el període que comprèn la matèria.

Amunt

 1. La irrupció del món contemporani, 1750-1850
 2. Auge i caiguda de la cultura europea, 1850-1918
 3. Contra el liberalisme, 1918-1939: avantguardes, revolució soviètica, feixismes

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'art del segle XX (wiki) Web

Amunt

Són de lectura o visionat obligatori els recursos d'aprenentatge que s'esmenten a l'enunciat de les PACS. Des del tauler del professor s'anirà pautant el ritme i l'abast de les lectures.

 A banda dels materials bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries de caràcter no obligatori.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt