Filosofia moderna Codi:  21.810    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura es concentra en el pensament filosòfic i científic que va del s. XVII fins al s. XIX, i s'articula sobre la base de tres reptes o activitats que permetran a l'alumne aprofundir en l'anomenada revolució moderna que aquest període comportarà i les influencies que aquesta exercirà sobre la nostra actualitat. D'aquesta manera, i mitjançant la primera activitat, es permetrà que l'alumne es qüestioni les condicions de possibilitat històriques que han fet possible la construcció del paradigma de coneixement científic i tècnic que impera fins als nostres dies, alhora que se'l convidarà a exercir la critica sobre el mateix a través de conceptes clau com el de vida o història A partir de la segona, l'alumne s'enfrontarà a l'ambient crític, però també a les contradiccions que l'ordre cultural modern i la seva ordenació política van obrir i de les que encara en som tributaris. Finalment, s'estimularà a l'alumne a encarar el comentari d'una sèrie de textos que abordaran l'evolució del concepte de subjecte i cos al llarg d'aquest període.

 

Amunt

Filosofia moderna és una assignatura Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Es tracta d'una assignatura clau, que dóna entrada a pràcticament totes les restants en els aspectes teòrics, contextuals i d'evolució. Al respecte és el lligam històric i evolutiu on arrelen totes les altres assignatures i temàtiques. Té una virtut pedagògica molt important perquè introdueix a conceptes i desenvolupaments difícils, des de la història i les circumstàncies socials i vitals que els donen sentit i permeten entendre'ls.

Amunt

L'assignatura prepara per a camps professionals diversos (que cada vegada més, inclouen una multitud d'iniciatives empresarials). En destaquem en especial els que demanen una visió interdisciplinar, global i crítica, com per exemple la gestió cultural, la política cultural, el món editorial i del periodisme. Naturalment una de les seves sortides obvies és l'ensenyament: ja sigui amb una vessant més actual, social i política, com de la història de la filosofia i de les idees (tant a l'escola, com a la universitat pública o privada).

Amunt

Es pressuposa, com a mínim, els coneixements d'Història del Pensament i de la Ciència que corresponen al Batxillerat i al fet d'haver cursat la Pensament Filosòfic i Científic Clàssic.

Amunt

És recomanable haver superat Pensament Filosòfic i Científic Clàssic.

Amunt

L'objectiu vertebrador de l'assignatura és mostrar algunes de les conseqüències més destacades que el nou paradigma de racionalitat comportará per la comprensió del món que es configurara al llarg d'aquests segles. Conseqüències en el pensament filosòfic i científic de l'època moderna, però també en la vida social, política i econòmica.  

 

Aquest objectiu central pot dividir-se en el següents objectius específics:

 

 • Reconèixer els trets definitoris de la racionalitat moderna.
 • Ser conscient de la importància del model de 'racionalitat' (i d'individu racional) que es va configurant en aquest període.
 • Emfatitzar el procés de sorgiment i consolidació d'un jo interior (subjectivitat moderna) objectiu.
 • Conèixer la llargada del projecte il·lustrat
 • Adonar-se del poder 'transformador' de l'ideal il·lustrat
 • Valorar l'actualitat -i consolidació- del projecte il·lustrat i del romanticisme.
 • Adonar-se de com es consolida el nou pensament científic iniciat durant els segles XVI i XVII.
 • Repensar els conceptes "Revolució científica" i "Ciència moderna".

Aquests objectius, així com l'enfocament que se li vol donar a la matèria que aborda l'assignatura, estan en funció de treballar la capacitació de l'estudiant en les següents COMPETÈNCIES:

 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.   

En conjunt, les tres competències que proposem treballar en l'assignatura tenen un centre comú: fomentar la capacitat crítica de l'alumne per acostar-se al món contemporani (al 'nostre' món)  a través del coneixement dels processos històrics que l'han construït i les categories sobre les que el pensem.

Amunt

Els continguts  es vertebren al voltant de tres reptes que organitzats entorn d'una sèrie d'activitats proposades i recursos oferts a través del nou agregador de recursos (NIU) formen l'acció formativa compacta (Performance Learning Activity- PLA) que busca assolir l'assignatura  Pensament filosòfic i científic modern:

 1. Repte 1. Hipotheses non fingo
 2. Repte 2. Ilustració i civilització
 3. Repte 3. Subjecte i cos a la modernitat

 

 

Amunt

Pensament filosòfic i científic modern PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Vegeu els mòduls i el material digital de l'aula 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt