Treball final de grau Codi:  21.813    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura del Treball  Final de Grau té com a objectiu la realització d'un treball acadèmic original i rigorós basat en una recerca o activitat de documentació en l'àmbit de les Humanitats. La primera etapa d'aquest treball, de fet, s'inicia amb el disseny del projecte de treball que l'estudiant vol realitzar i que es fa en el marc de l'assignatura ‘Seminari de preparació per al TFG’, per bé que s'acaba de perfilar definitivament durant les primeres setmanes de l'assignatura de TFG.

L’objectiu de TFG és que l’estudiant integri els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del grau, posi en joc les competències treballades i aprengui a establir relacions transversals entre els diferents àmbits de coneixement mitjançant la realització d’un projecte individual. És recomanable cursar aquesta assignatura durant els darrers semestres del grau precisament per integrar-hi totes les competències, els coneixements i les habilitats adquirides durant el programa.

El Treball Final de Grau té dues modalitats: desenvolupar el TFG com a treball de recerca o desenvolupar el TFG com a treball pràctic.

TFG com a treball de recerca. L’estudiant que opti per aquesta modalitat, haurà de matricular-se, en funció del tema que desenvoluparà, en un dels següents àmbits:

TFG Pensament
TFG Història
TFG Arts
TFG Ciències socials
TFG Estudis interdisciplinaris

TFG com a treball pràctic. Només podran matricular el TFG com a treball pràctic aquells estudiants que hagin cursat el semestre immediatament anterior l’assignatura del ‘Seminari de preparació per al TFG’ i hagin comunicat l’opció TFG pràctic, escollint la institució en la que faran el TFG a la consultora de l’assignatura del Seminari.

Amunt

Per cursar el TFG, es necessari haver-se matriculat  i haver superat prèviament l' assignatura 'Seminari de preparació pel TFG'.
La defensa del  TFG es farà de manera sincrònica i virtual.
 

Amunt

Objectius
 • Redactar el TFG sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau.
 • Mostrar que s’ha adquirit un alt domini dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica.
 • Mostrar que s’ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen de les dades empíriques i teòrics de tipus divers segons els requeriments de el projecte.
 • Mostrar que s’ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
 • Mostra que s’ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.
 • Saber confeccionar una bibliografia adequada a el tema i citar-la correctament
 • Mostrar un bon coneixement de l'estat de la qüestió del tema tractat i ser capaç de fer prospectiva i apuntar escenaris futurs de recerca
 • Estructurar correctament el treball en la seva globalitat i en les diferents parts que el componen
 • Ser capaç de realitzar una presentació de la feina.
Competències
Competències bàsiques i generals
CB1-Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4-Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5-Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CG2- Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.

Competències específiques
CE5-Argumentar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors en la comprensió del món i de nosaltres mateixos
CE8-Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica

Competències transversals
CT1-Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.
Guardar

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura depenen de la naturalesa de cada projecte individual que elabora l'estudiant. S'entén que el punt de partida és el que s'ha estudiat en les diverses assignatures del grau i que l'estudiant haurà d'aprofundir en els temes o habilitats que tenen més relació amb el seu projecte. Aquest aprofundiment generalment es farà en forma de lectures complementàries que l'estudiant buscarà amb l'ajuda del seu director.

Addicionalment a l'apartat de recursos de l'aula estaran a disposició dels estudiants els documents metodològics del Seminari de preparació que puguin ser d'utilitat per al TFG i altres recursos docents que els professor responsables i directors de TFG creguin oportuns.

Amunt

Treball final de carrera Web
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Competències informacionals Web
Competències informacionals DAISY
Competències informacionals EPUB 2.0
Competències informacionals MOBIPOCKET
Competències informacionals XML
Competències informacionals HTML5
Competències informacionals PDF
Competències informacionals OAI-MPH
Referències bibliogràfiques PDF
Criteris lingüístics. Servei Lingüístic de la UOC Web
Exemples d'informes d'avaluació de treballs finals d'Humanitats PDF
Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Com evitar el plagi PDF
Mètodes d'anàlisi PDF
Pla de treball PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Tècniques i mètodes de recerca Web
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca XML
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca DAISY
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca EPUB 2.0
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca MOBIPOCKET
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca HTML5
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca PDF
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Guia d'elaboració del Treball final de grau d'Estudis d'Arts i Humanitats Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt