Temes de literatura contemporània Codi:  21.814    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocada des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Paral·lelament, proposem l'assoliment de les competències interpretatives que ens permetin identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals, socials i estètics, així com el reconeixement de la literatura com una eina per tal de relacionar-nos críticament amb el món. Aquest eix temàtic incorpora la perspectiva de gènere com a paradigma des del qual explorar múltiples problemàtiques paral·leles. Aquesta dimensió de la literatura queda revelada des de la interpretació i l'anàlisi d'obres concretes, i és per aquesta raó que tot sovint oferirem, a tall exemplificatiu, referències provinents de tots els gèneres literaris. La contemporaneïtat, però, ha difuminat les fronteres convencionals entre les diverses disciplines artístiques i culturals. Així, es farà necessari reflexionar sobre el potencial interpretatiu de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions no literàries, com les arts plàstiques, la música o el cinema; o fins i tot d'altres àmbits i pràctiques socials com la publicitat, les noves tecnologies o el món digital.

Amunt

Temes de literatura contemporània pretén formar l'alumnat perquè s'enfronti al text literari amb prou coneixements per copsar-ne la significació global. Tenint en compte que es prioritza el component interpretatiu de diverses obres literàries, és evident la seva relació amb altres assignatures del pla d'estudis del Grau d'Humanitats que tenen un caràcter transversal o que es basen en l'acostament a altres manifestacions culturals o artístiques.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. La capacitat analítica, interpretativa i crítica que forneix l'estudi dels textos literaris es pot aplicar perfectament a molts terrenys afins. La necessària mirada interdisciplinària que l'anàlisi dels textos literaris contemporanis reclama, fa d'aquesta assignatura una via efectiva de coneixement d'altres facetes de la cultura i la societat: història, periodisme, cinema, política, etc.

Així doncs, la docència, la investigació universitària, la gestió cultural, el periodisme o la creació literària són alguns dels àmbits de desenvolupament dels coneixements assolits amb aquesta assignatura.

Amunt

Per a l'òptim seguiment d'aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Introducció a l'estudi de la literatura, Temes de literatura universal, Teoria de la Literatura, Literatura Comparada o, fins i tot, Introducció a la història de l'art o Cinema i arts visuals.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del Grau d'Humanitats de la UOC.

Amunt

OBJECTIUS

 • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
 • Incorporar una visió decolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de distintes tradicions literàries, identificant les similituds i diferències sobre uns mateixos temes compartits.
 • Realizar una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
 • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la Literatura Comparada.
 • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la Literatura Comparada.
 • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
 • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.
 • Relacionar la Literatura Comparada amb corrents de la teoria literària i de la Història de la Literatura.
 • Aplicar els coneixements essencials relatius a la tematologia en l'anàlisi i interpretació d'una obra literària.
 • Reflexionar sobre el potencial interpretatiu de l'aplicació de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.
 • Gestió de la informació.
 • Compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Competències específiques

 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

L'eix central de l'assignatura és, com ja s'apuntava anteriorment, el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic. Per tal d'assolir aquest coneixement, el contingut s'estructura en dos blocs diferenciats, que es corresponen amb la tipologia variable de la matèria: mentre que el primer bloc és comú en qualsevol període docent, el segon està subjecte a canvis d'ordre temàtic, amb la pretensió de reflectir la versatilitat que un enfocament d'aquesta naturalesa permet oferir als estudis literaris. En el curs 2020-2021 (segon semestre), els dos blocs queden distribuïts d'aquesta manera:

 1. La Tematologia dins els estudis de Literatura Comparada. Conceptes afins: motiu, mite, arquetip, tòpic. Grans temes de la literatura contemporània. La mirada cap a la tradició.
 2. Violències cap a les dones a la literatura contemporània.

Per al seguiment de l'assignatura, ens basarem en aquests tres materials, que tenen relació directa amb les PAC.

En primer lloc, hi ha els dos mòduls teòrics, intitulats Temes de literatura contemporània. Es tracta d'una aproximació de caràcter general a la tematologia (i, lateralment, a la literatura comparada) per tal que l'estudiant assoleixi un instrumental teòric adequat a l'hora de fer front a les lectures literàries del curs.

En segon lloc, es proposa una selecció d'articles, lligats a les lectures literàries del curs. La lectura d'alguns d'aquells textos serà necessària per realitzar determinades PAC.

En tercer lloc, les lectures literàries. Cada estudiant haurà de fer un mínim de 2 lectures d'entre el total que figura en aquesta relació, determinades per les PAC 2 a 5 segons s'explicarà en els respectius anunciats:

 • Solitud, de Víctor Català.
 • Dona al punt zero, de Nawal El Saadawi.
 • Jo, Tituba, la bruixa negra de Salem, de Maryse Condé
 • Violada, Joyce Carol Oates.
 • Persèpolis, de Marjan Satrapi.
 • La vegetariana, de Han Kang.
 • L'últim patriarca, de Najat El Hachmi.
 • Pechos y huevos, de Kawakami Mieko.
 • La casa de la fuerza, d'Angélica Lidell.
 • Ca la Wenling, de Gemma Ruiz.
 • Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor.
 • Persecució, Toni Sala.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Temes de literatura contemporània XML
Temes de literatura contemporània DAISY
Temes de literatura contemporània EPUB 2.0
Temes de literatura contemporània MOBIPOCKET
Temes de literatura contemporània KARAOKE
Temes de literatura contemporània HTML5
Temes de literatura contemporània PDF
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari XML
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari DAISY
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari EPUB 2.0
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari MOBIPOCKET
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari KARAOKE
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari HTML5
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari PDF
L'estructura de l'assaig interpretatiu Audiovisual
La lectura analítica Audiovisual
Literatura, violències i decolonialitat Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt