Pensament social clàssic Codi:  22.021    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és profundament pràctica malgrat el seu caràcter teòric. Tot i que treballarem teories que han marcat la història del pensament social a Europa, a Occident, i en certa manera en el món, no les treballarem des d'una distància abstracta, sinó que baixarem als texts originals i ens prendrem tot el temps necessari per llegir-los i anar extraient d'ells tots els continguts que, en moltes ocasions, ens arriben filtrats i refiltrats a través de les lectures d'altri.

Els noms de Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Simmel, etc. sonen sovint a les classes de sociologia i ciències socials de les universitats d'arreu del món, però rares vegades s'acompanya de l'anàlisi d'algun text original d'ells que permeti conèixer la seva obra a partir de les seves pròpies paraules, seguint els seus pensaments. Llegir-los directament és un gran plaer, i encara que el temps i la distància fan que algunes de les seves idees necessitin d'una contextualització, per tal de copsar la novetat dels seus pensaments o la problemàtica que intentaven resoldre, no hi ha res que es pugui comparar amb la lectura lenta dels texts originals.

I és per això que aquesta assignatura es basa fonamentalment en la lectura dels texts originals dels autors seleccionats, fent així un camí per la modernitat, des del segle XVII als inicis del segle XX. Com veureu l'altíssima qualitat dels treballs d'aquests autors, allò que els convertí en clàssics, fou la seva capacitat de diagnosticar allò que era més nou, més problemàtic, més fonamental de la seva època, i formular les preguntes correctes. Evidentment, també treballarem les seves respostes. Però les preguntes...quines grans preguntes!

Unes preguntes i respostes que també aplicarem a problemàtiques actuals, perquè la capacitat d'aquests autors d'encara interpel·lar-nos és també allò que els converteix en clàssics.

Amunt

Assignatura obligatòria de primer curs.

Amunt

-Recerca i docència (professorat de secundària, professorat universitari, professorat de formació complementària en l'àmbit de les ciències socials)

-Investigació social 

Amunt

Tots aquells coneixements assolits durant el primer any del grau de ciències socials.

Amunt

Està previst desplegar aquesta assignatura al primer semestre del curs 22/23 (setembre 22).

Amunt

Al llarg de l'assignatura es proposa treballar una sèrie de materials i desplegar una sèrie d'activitats que volen obtenir, com a objectius d'aprenentatge, els resultats següents:

 • Interpretar els principals precedents de la disciplina de la sociologia.
 • Reconèixer les preguntes fonamentals i debats centrals de la sociologia clàssica.
 • Discriminar els fonaments analítics i metodològics de la teoria sociològica.
 • Construir una genealogia relacional de les preguntes i temàtiques principals de la sociologia clàssica
 • Desenvolupar la capacitat per a l'anàlisi crítica de l'estudi de la realitat social.


 Així mateix, i guiats pels objectius d'aprenentatge anterior, l'assignatura permet treballar i desenvolupar les competències següents:
 Competències bàsiques: CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi  Competències generals: CG3 - Incorporar el pensament crític formulant judicis argumentats sobre la base de criteris fonamentats en l'anàlisi, la síntesi i el contrast d'evidències o conceptualitzacions teòriques pertinents CG5 - Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat
 Competències específiques: CE1- Identificar en els estudis o treballs propis de la sociologia els antecedents teòrics i les aportacions originals i aplicar les perspectives i conceptes teòrics principals en l'anàlisi de la vida social. CE3 - Reconèixer les claus analítiques del funcionament de les relacions i els vincles entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es despleguen a través de diferents reptes d'aprenentatge, enfocats a l'aprenentatge en els continguts i coneixements següents:

 • Filosofia política de la modernitat. Precursors de la sociologia.
 • Història de la sociologia: context d'emergència i teories principals.
 • Debats fundadors sobre lobjecte de la sociologia.
 • Els clàssics de la sociologia: preguntes, teories i mètodes.
 • Les primeres dècades del segle XX: noves realitats, noves preguntes, noves metodologies.

Amunt

Georg Simmel: Introducció a la seva vida i obra Audiovisual
Rousseau: El bon salvatge corromput Àudio
Marx: Les condicions materials de la justícia Àudio
Locke: La propietat privada i el govern Àudio
Montesquieu: Els poders es vigilen Àudio
Hobbes: El Leviatan en el seu context Àudio

Amunt

Veure bibliografia i les diferents unitats temàtiques

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt