Geografia humana Codi:  22.024    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es proposa analitzar els principals problemes entorn el desenvolupament mundial. Iniciar en una actitud crítica envers els problemes teòrics que afecten a la Geografia Humana i familiaritzar l'estudiant amb els mètodes i recursos d'anàlisi propis de la disciplina a través de l'exercici pràctic.

Amunt

En el Pla d'Estudis de Ciències Humanes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Geografia Humana és la primera assignatura d'aquesta matèria que s'imparteix als estudiants. El seu contingut dóna als estudiants una introducció dels aspectes i els temes més importants en el món de la Geografia contemporània; tot enllaçant els diversos conceptes de Geografia amb els d'altres disciplines de les ciències socials i amb algunes de les ciències humanes, per oferir una perspectiva geogràfica dins del marc del Grau Interuniversitari d'Antropologia.  Així, el lligam amb altres assignatures, es produeix per la necessitat de completar i contextualitzar els propis temes geogràfics amb els de les altres matèries.

Amunt

Les projeccions professionals de la geografia han anat canviant al llarg del temps. En l'actualitat, la geografia es considera l'estudi del lloc, i també, l'estudi transversal i horitzontal dels esdeveniments econòmics, socials, i també polítics, que indiscutiblement succeeixen en el territori. Amb aquesta finalitat la geografia disposa d'un marc teòric-conceptual i d'unes eines d'anàlisi que permeten l'estudi sistemàtic i formal dels processos i fenòmens territorialitzats. Cada vegada més, la geografia es reflexa com una de les ciències base d'altres ciències, tant en el seu context teòric com en la seva metodologia i eines d'anàlisi. La geografia ha esdevingut en els darrers anys un dels puntals en el grup d'assignatures de secundaria bàsiques als Estats Units, similar a la física i a les matemàtiques; i que les eines més fonamentals de la geografia actual, com els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), són cada vegada més difosos en altres disciplines.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura.

Amunt

 

 • Oferir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.
 • Comprendre els processos de transformació de l'espai en les seves diverses dimensions estructurals de l'espai urbà davant l'espai rural.
 • Incidir en la relació espai-temps, amb el millorament de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Entendre les qüestions que afecten la població mundial des d'una perspectiva geodemogràfica.
 • Entendre la ciutat i el seu procés històric, i analitzar-ne els processos d'urbanització i la relació amb les altres ciutats de la xarxa urbana.
 • Estudiar les activitats que inclou el sector de serveis, l'evolució que han experimentat i les causes que en determinen la localització.
 • Comprendre com interaccionen el medi natural i les societats humanes i presentar les darreres polítiques ambientals que recullen les aportacions sobre desenvolupament sostenible.

 

COMPETÈNCIES

 

 • Que els estudiants assoleixin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en el sí de de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de tipus social, científica o ètic.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Sensibilització en temes mediambientals.

 

Amunt

El contingut de l'assignatura consta de cinc blocs temàtics:

 

MÒDUL. La història de la geografia i la seva institucionalització com a disciplina científica

MÒDUL. Globalització i desigualtats territorials

MÒDUL. Canvi climàtic global (ignoreu aquest mòdul) 

MÒDUL. Geografia de la població

MÒDUL. Geografia urbana

MÒDUL. Geografia dels serveis (módul nou que substitueix el de Canvi Climàtic)

En cadascun dels mòduls es treballa un tema específic. Per a cadascun d'ells hi ha les principals característiques i els conceptes clau. Tot i que inicialment els treballarem de forma individual, al final veurem que molts d'ells són transversals.

Amunt

Geografia dels serveis PDF

Amunt

El material didàctic que rebreu amb aquesta assignatura es composa de pràctiques que se us ofereixen en format paper i de material complementari en format Web. En el mateix llibre que forma el suport bàsic de l'assignatura Geografia Humana, al finalitzar cada un dels mòduls es troben els exercicis que es recomanen per assolir i interioritzar la part teòrica del text. En format Web es troben lectures originals, que son part complementaria de els material de suport bàsic. Depèn de cada mòdul, el material es composa de:

1. Propostes de sortides i visites a realitzar amb la guia per descobrir diversos aspectes rellevants per l'assignatura,

2. Propostes de lectures de la premsa diària,

3. Problemes per resoldre aplicant alguna metodologia del text teòric,

4. Aspectes conceptuals a descobrir i analitzar en determinades lectures recomanades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt