Gènere i societat Codi:  22.027    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura enlloc d'aprofundir en una sola disciplina i en els seus continguts, objectius i/o metodologies, us proposa partir d'un eix analític molt concret, la perspectiva de gènere, amb l'objectiu d'aplicar aquesta mirada a diferents temàtiques i àmbits de coneixement.

La perspectiva de gènere és una eina teòrica i metodològica que permet elaborar una anàlisi crítica de les diverses disciplines tradicionals, i en tots els àmbits del coneixement sense excepció. Des d'aquesta perspectiva, que aviat vosaltres també compartireu, argumentem que sense tenir en compte la dimensió del gènere, l'anàlisi de la realitat és parcial, incomplerta i, sobretot, col·labora a perpetuar les desigualtats i dominacions existents entre homes i dones i en aquelles persones que no s'adapten al seu model normatiu.

En aquesta assignatura es treballarà d'una manera transdisciplinària. Aquest adjectiu es refereix a les circumstàncies en què diferents disciplines s'uneixen per estudiar una parcel·la de la realitat o un objecte d'estudi no previst prèviament, parcial o totalment, per cap de les disciplines anteriors. La pràctica de la recerca transdisciplinària genera un àmbit de coneixement que no recau directament en cap disciplina preestablerta, no és de ningú en particular i és de tots al mateix temps. En l'àmbit de la formació, això significa que el conjunt de matèries o assignatures es posa al servei d'un sol projecte transversal.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria.

Amunt

Com a eina teòrica i metodològica, la perspectiva de gènere es pot aplicar, com hem dit, a l'anàlisi crític de tots els àmbits del coneixement i per tant ens serà útil en qualsevol camp on haguem de treballar. No només en les ciències socials, sinó també, per exemple, en l'anàlisi històric, filosòfic, literari, etc. També és una gran font d'inspiració per als camps de la creació artística, el disseny, l'arquitectura, la música, el cinema, el teatre... aportant una visió diferent a la normativa. Avui dia és molt important en les professions vinculades a l'administració pública de tots els nivells (local, autonòmic, nacional, europeu...) que està obligada a desenvolupar l'anomenada 'transversalitat de gènere' (o 'gender mainstreaming') en els seus diferents àmbits (ciutadania, inclusió, cultura, joventut, infància, educació, comunicació, a més d'altres àmbits com l'economia, l'ocupació, l'urbanisme, etc.). A més, la perspectiva de gènere sempre ens remou i qüestiona imperatius assumits com a 'normals' i aquesta reflexió ens ajuda a ser millors persones i professionals.

Amunt

Aquesta assignatura, com ja heu pogut intuir a partir de tot el que s'ha anat explicant, requereix un esforç important d'integració de coneixements i el desenvolupament progressiu de l'habilitat per a gestionar la complexitat d'un tema o problemàtica determinats.

Per tant, és molt recomanable que hagueu cursat com a mínim 5 semestres del grau.

Amunt

Objectius

Amb aquesta assignatura ens proposem:

  • Familiaritzar l'alumnat amb els conceptes bàsics i debats de la perspectiva de gènere.
  • Apropar l'alumnat a la perspectiva de gènere en diferents àmbits de coneixement i/o disciplinars des d'una mirada transversal.

Així doncs, els resultats d'aprenentatge esperats en aquesta assignatura són:

  • Comprendre d'una manera fonamentada el concepte de gènere i els processos de la seva construcció sociocultural i històrica.
  • Identificar les diferències i similituds entre diferents escoles i perspectives feministes.
  • Saber fer una reflexió crítica del paper que el gènere té en totes les esferes de la vida de les persones.
  • Comprendre el fenomen de l'androcentrisme en la ciència i en la tecnologia.

Competències transversals:

CT3- Que els estudiants sàpiguen dilucidar els particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

CT4- Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'Àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar a els Coneixements resultants en els activitats que desenvolupin.

 Competències específiques:

 CE2- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

 CE6- Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar, avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.

Amunt

Aquesta assignatura  s'estructura a partir d'una sèrie de lectures en les quals es desenvolupa la perspectiva de gènere des de diferents àmbits de coneixement -com ara la història, la psicologia, la sociologia o l'antropologia. Igualment, a l'aula també s'hi han incorporat unes entrevistes a persones expertes en àmbits molt diferents que us ajudaran a comprendre com la perspectiva de gènere pot arribar a transformar la nostra mirada sobre qualsevol tema o àmbit del coneixement que vulguem abordar.

Per proveir als estudiants de conceptes sòlids, amb l'objectiu que es vagin familiaritzant amb els estudis de gènere, s'ha creat un material que porta per títol: Gèneres i contemporaneïtats. Durant el curs aquest document el tractarem com si d'una "caixa d'eines" es tractés. És a dir, hi trobarem els conceptes, la seva història i els debats esdevindran el nostre suport per poder treballar des d'una perspectiva de gènere. 

 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Gènere i societat Audiovisual
Enquesta gèneres i contemporaneïtats Moodle
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats XML
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats DAISY
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats EPUB 2.0
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats MOBIPOCKET
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats HTML5
Aportacions teòriques a l'estudi de les masculinitats PDF
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats XML
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats DAISY
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats EPUB 2.0
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats MOBIPOCKET
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats HTML5
Caixa d'eines. Gèneres i contemporaneïtats PDF

Amunt

En la pestanya "Recursos d'aprenentatge", en l'apartat "Fonts d'informació",  hi ha una llista de lectures pel seguiment i realització de les PAC. No totes són obligatòries. El consultor us indicarà en l'enunciat de cada PAC les que haureu de llegir per tal de realitzar-la.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt