Treball final de màster Codi:  M0.967    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster consisteix en un document inèdit realitzat individualment per l'estudiant durant un semestre acadèmic.

L'objectiu del TFM és adquirir les destreses analítiques i metodològiques per a arribar a la formulació d'informes, projectes, o accions concretes que vagin més enllà de la necessària reflexió acadèmica i que puguin aplicar-se en l'entorn professional de les persones que van cursar el màster. Tot això sense ignorar la importància de ser rigorosos en el tractament del tema i en l'elaboració metodològica del treball.

El text a desenvolupar pot ajustar-se a dues modalitats d'aproximacions:

 • Modalitat A. Recerca empírica: hauràs de desenvolupar una recerca que aporti elements d'innovació a la resolució de problemàtiques urbanes, fonamentada en dades empíriques (un cas en un context real) tot utilitzant tècniques de recollida de 13 dades (entrevistes, revisió documental, qüestionaris, etc.). El treball haurà de plantejar preguntes que guiïn el procés de recerca empírica i la seva fonamentació teòrica. Tot i que l'objectiu central d'aquesta modalitat sigui la recerca empírica, també haurà de proposar recomanacions, suggeriments, etc., que, a partir dels resultats obtinguts, estiguin enfocats a l'acció.
 • Modalitat B. Recerca projectiva: hauràs de desenvolupar una proposta per a un context urbà determinat i que respongui a una situació problemàtica urbana justificada. En la recerca projectiva, l'elaboració d'una proposta és el focus central de la recerca, però, de la mateixa manera que la modalitat A, s'haurà de basar en una fonamentació teòrica i una recerca empírica prèvia (Hurtado, 2000).
 • Modalitat C. Recerca¿acció participativa: desenvoluparàs una recerca col·laborativa orientada a promoure una transformació social. En aquesta modalitat, les persones investigadores deixen d'exercir com a les úniques líders intel·lectuals del procés, i passen a ser cosubjectes i facilitadores del procés de recerca (Heron i Reason, 1997). És a dir, la recerca és un procés cooperatiu entre diferents actors interessats en el coneixement que es produirà -organització social amb la qual vulguis treballar, les persones participants en l'estudi i tu, com a estudiant de treball final de màster. Amb aquesta finalitat, es treballa des de processos de reflexió, discussió i participació en la conceptualització, el desenvolupament i l'aplicació dels resultats de la recerca. Aquesta modalitat no és objecte d'aquesta guia. Si optes per aquesta tipologia de TFM, ho hauràs de comentar al professorat responsable de l'assignatura al començament del curs.

Quant a les temàtiques específiques, s'haurà de triar un tema d'acord amb alguna de les línies de treball pròpies del màster:

 • Urbanisme per a ciutats col·laboratives i inclusives
 • Polítiques públiques per a ciutats obertes
 • Territoris sostenibles i ciutats connectades
 • Noves ciutadanies per a ciutats més intel·ligents

Amunt

El Treball final de màster està dissenyat per ser cursat en l'últim semestre del pla d'estudis del Màster universitari en Ciutat i urbanisme, realitzant-se al final de la trajectòria de formació de l'alumne. La durada del mateix és d'un semestre acadèmic.

 

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 
 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com a polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements previs que ha de tenir l'estudiantat són els adquirits en el màster atès que per a matricular-se en aquesta assignatura és necessari haver superat almenys vuit assignatures de docència (32 crèdits).

Amunt

Els requisits per a tots els estudiants que vulguin matricular-se en el TFM són els següents:

 • Tenir superats 24 crèdits de les assignatures de docència.
 • Tenir superats o matriculats conjuntament amb el TFM els  crèdits restants d'assignatures.
 • Haver superat o matriculat conjuntament amb el TFM les Pràctiques professionals externes.

Amunt

Competències


CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
CB8: Que els/les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
CB10: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica
CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
CG4: Comprendre el llenguatge i propostes d'altres especialitats
CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional
CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
CE4: Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
CE5: Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge de cada etapa del TFM estan especificats a l'aula.

Amunt

Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación PDF
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación DAISY
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación EPUB 2.0
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación MOBIPOCKET
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación KARAOKE
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación HTML5
Guía de metodologías participativas orientadas a su implementación PDF
H2PAC ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster? PDF
H2PAC Com elaborar un treball final de màster? PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge són els que estan disponible en la pestanya recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt