Entorn global de negoci Codi:  M2.666    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Durant els últims anys l'interès acadèmic, polític, social i empresarial per la competitivitat ha crescut notablement. A grans trets, és possible atribuir aquest interès a tres fenòmens que estan transformant radicalment l'estructura de l'economia mundial i la forma dels negocis. En primer lloc, per la consolidació del procés de globalització, que suposa una capacitat econòmica en temps real i escala planetària. En segon lloc, per la generalització dels processos de regionalització econòmica. La construcció d'àrees econòmiques regionals, amb les quals augmenta la problemàtica de la convergència econòmica, s'afegeix a la ja tradicional preocupació per les desigualtats en nivells de renda i benestar en les diferents economies del món. I, en tercer lloc, per la creixent evidència que posa en relleu l'augment de les diferencies en nivells de benestar en les principals àrees econòmiques del món.  

En aquest context, cal assenyalar que les concepcions més recents s'aproximen a la competitivitat des d'una àmplia perspectiva, que va més enllà de la tradicional que les economies tenen per penetrar als mercats internacionals. Les noves aproximacions a la competitivitat, entesa com la capacitat que té una economia per créixer sosteniblement en el llarg termini, ens condueix a preguntar-nos per les fonts de la productivitat i del creixement econòmica.  

Des de la perspectiva empresarial, l'aproximació tradicional a la competitivitat, entesa com la capacitat que una empresa té per ampliar quotes de mercat també s'ha vist modificada per la naturalesa canviant de les fonts d'eficiència i l'estructura dels mercats. Avui, la competitivitat empresarial es relaciona amb la presència continuada als mercats, l'obtenció de beneficis i la capacitat d'adaptació de la producció a la demanda. Amb aquest i objectiu, i enfront de l'emergència de l'economia global del coneixement i els seus nous determinants de creixement, les empreses consoliden noves fonts interrelacionades de competitivitat, com l'estratègia global, els usos intensius de la tecnologia i el coneixement, la innovació, les noves pràctiques de recursos humans i organització del treball, les operacions en xarxa o la inversió en intangibles.   

Precisament, l'assignatura d'Entorn global dels negocis pretén presentar els fonaments de la globalització econòmica i estudiar els nous determinants de la competitivitat empresarial en el nou context competitiu que defineixen l'economia del coneixement i l'empresa xarxa. Sense un bon enteniment de les noves fonts de competitivitat empresarial, difícilment la presa de decisions a l'interior de l'empresa s'adaptarà amb èxit a les noves condicions de competència.  

Amunt

L'assignatura que presentem a continuació, que consta de 4 crèdits ECTS, té importants vinculacions i marca el punt d'inici del vostre programa de formació en l'àmbit de l'economia i l'empresa. En tractar-se d'uns continguts de fonaments de globalització i de competitivitat empresarial, pretenem capacitar-vos en la comprensió de les noves regles del joc en l'entorn econòmic que defineixen la consolidació de l'economia global del coneixement i l'empresa xarxa.

En aquest sentit, els continguts de l'assignatura d'Entorn Global dels Negocis s'associen amb futurs continguts d'estratègia i organització empresarial que desenvolupareu més endavant.

Amunt

La comprensió de la problemàtica de la competitivitat empresarial en el context de la globalització, i especialment de les noves fonts de creixement de l'economia mundial i dels nous processos de generació de valor en les empreses, té una incidència molt important en la presa de decisions dels agents econòmics. Amb això, els camps professionals d'implicació d'aquesta assignatura abasten totes aquelles competències vinculades amb l'anàlisi de l'entorn empresarial i amb la presa de decisions dels directius i professionals en les empreses, especialment les més obertes a la competència internacional.

Amunt

Per aconseguir les competències pedagògiques programades no són necessaris coneixements previs. No obstant això, és important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb els conceptes més bàsics de l'anàlisi de l'entorn i l'estructura econòmica, i de l'estratègia i l'organització empresarial.

Amunt

Per cursar i superar aquesta assignatura no s'exigeixen coneixements específics previs en el camp de l'anàlisi econòmic. No obstant això, si al llarg del curs es detecten mancances concretes, es definirà la manera de poder-les corregir per avançar adequadament en el procés d'aprenentatge dels objectius i competències definides per l'assignatura. En aquest sentit, sí que cal esmentar que l'assignatura està vinculada amb els continguts relacionats amb les noves fonts de competitivitat en l'economia del coneixement i l'empresa xarxa, que són tractats a l'assignatura. L'estudiant disposarà de material didàctic per facilitar-li el coneixement transversal i contingut base de l'assignatura.

Amunt

COMPETÈNCIES  

Bàsiques i generals  

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.  

Transversals

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

RESULTATS D'APRENENTATGE

1. Comprendre la competitivitat i els seus determinants en els entorns globals, i entendre la seva rellevància com un resultat econòmic i social fonamental.

2. Distingir les fonts internes i externes de la competitivitat empresarial, i avaluar la seva importància per a la presa de decisions.

3. Profunditzar en els diferents rols de l'estratègia empresarial com a impulsora de la competitivitat empresarial en els contextos globals.

Amunt

El material didàctic que us presentem, a part de constar de diferents recursos, es divideix en dos mòduls didàctics. En el primer mòdul, al qual hem anomenat "Fonaments de l'economia global," es revisaran els fonaments econòmics, històrics, institucionals i polítics de la globalització, especialment els aspectes relacionats amb la direcció dels mètodes de producció i l'organització del treball. Un cop realitzat aquest anàlisi, ja estarem en disposició d'abordar el veritable nucli d'aquest contingut sobre l'entorn global dels negocis: l'anàlisi de la competitivitat de les empreses davant la irrupció i consolidació dels mercats globals.

El segon mòdul de l'assignatura, al qual hem anomenat "Globalització, empresa xarxa i competitivitat," l'analitzarem tenint en compte una doble premissa. En primer lloc, a través de la constatació que el procés de globalització està estretament vinculat amb un nou model de creixement econòmic, l'economia del coneixement, i amb una nova forma estratègica i organitzativa d'articular els negocis: l'empresa xarxa. I, en segon lloc, constatant la importància de l'economia real, de les noves fonts de competitivitat a l'empresa, com a objectiu principal de la direcció d'empreses. Concretament, els materials didàctics es divideixen com segueix:

Mòdul didàctic 1: Fonaments de l'economia global

 • Els orígens del capitalisme industrial
 • L'edat d'or del capitalisme industrial
 • Del capitalisme nacional i internacional a l'economia mundial
 • Cap a l'economia global

Mòdul didàctic 2: Globalització, empresa xarxa i competitivitat

 • Competitivitat agregada, regional i empresarial
 • L'economia del coneixement i la competitivitat agregada i regional
 • L'empresa xarxa i la competitivitat empresarial

 

Amunt

Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat XML
Fonaments de l'economia global. Implicacions directives del procés de globalizació econòmica XML
Innovació i noves tecnologies en entorns globals Audiovisual
Coneixement i tecnologia com a conductors de la competitivitat Audiovisual
Riscos i oportunitats en un entorn de canvi i alta competitivitat Audiovisual
Present i futur de l’entorn global Audiovisual

Amunt

Repte 1. Quines són les implicacions directives de la globalització?


 1. Present i futur de l'entorn global.
 2. L'empreneduria i les microempreses en l'economia del coneixement.
 3. Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat.
 4. L'economia del coneixement (Material complementari bàsic).
 5. Crisis, redes y empresa: implicaciones directivas y de gestión del cambio estructural.

Repte 2. Què és la competitivitat?


 1. Innovació i noves tecnologies en entorns globals.
 2. Riscos i oportunitats en un entorn de canvi i alta competitivitat.
 3. Coneixement i tecnologia com a conductors de la competitivitat.
 4. Fonaments de l'economia global.
 5. Decoding the metaverse, web3 and Ewb .
 6. Economia del coneixement (Material complementari bàsic).
 7. Crisis, redes y empresa: implicaciones directivas y de gestión del cambio estructural.

Repte 3. Aproximació a un problema global


 1. Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat.
 2. European Regional Competitiveness Index.
 3. Estrategia y competitividad.
 4. Pankaj Ghemawat. Actually, the world isn't flat.
 5. Economia del coneixement (Material complementari bàsic).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt