Historiografia: les veus de la història Codi:  M5.065    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La reflexió historiogràfica existeix i està internacionalment consolidada com a disciplina. Per entendre-la, hom requereix una formació específica i, tanmateix, aporta al professional un conjunt d'eines i competències imprescindibles per a l'exercici de qualsevol dels oficis que comporta la professió d'historiador. No obstant això, els estudiants i nous graduats en Història sovint no han rebut cap classe de formació en aquesta direcció, de manera que les seves articulacions actuals, els seus debats i fins i tot un bon grapat dels seus autors són absolutament desconeguts. Prendre consciència d'aquest buit i emplenar-lo serà l'objectiu fonamental de la matèria. 

En segon lloc, serà prioritari fer entendre que el coneixement històric no ha seguit desenvolupaments acumulatius i seqüencials des de la seva professionalització (úniques línies d'un progrés ininterromput) sinó que, per una banda, ha estat fortament trasbalsat en el decurs de diferents processos històrics (científics, intel·lectuals, polítics i socials) que han dirigit i redirigit els seus vectors evolutius (hores zero, per exemple); i per altra, en tot moment i lloc ha coexistit una diversitat de concepcions i pràctiques professionals. Així, les mal anomenades Tendències Historiogràfiques, lluny de constituir exemples de la seqüència de progrés, estan sempre, d'una manera o l'altra, vinculades a moviments culturals, intel·lectuals o científics de rangs diversos (epistemològic o d'ús públic i funció social, p. ex.). Per això, hom no pot afrontar la teoria de la història sense història de la historiografia. Una autocomprensió conscient i realista, prepara també per assolir uns més alts estàndards de qualitat i autoexigència en el disseny de recerques, en la realització de treballs professionals i en l'anàlisi de l'obra d'altri. 

Els/les alumnes que hagin cursat aquesta assignatura no poden esperar assolir un alt grau d'especialització en la matèria, però sí que assoliran la capacitat d'identificar els principals elements analítics i la competència requerida per posar en marxa reflexions pròpies. En aquest sentit, partim de la idea que qui arriba al màster té un mínim coneixement de la història de la professió. Coneix de forma enciclopèdica què és l'historicisme, el materialisme històric, l'escola dels Annales o la història social (sap distingir Braudel d'E. P. Thompson i Ranke de Meinecke). Per tant, podem concentrar la part central de l'assignatura en un segon nivell de reflexió: els elements teòrics i metodològics (metahistòrics) que connecten el segle XX i el XXI, per aprendre a distingir el pretesament nou del veritablement innovador. 

Amunt

Aquesta assignatura pertany a la matèria 'Historiografia' que està formada per les assignatures "Las escrituras de la historia", "La Políticas e instituciones de la historia" i "Historiografía: las voces de la historia". 

És l'assignatura obligatòria del bloc i es recomana cursar-la prèviament a les altres atès que comprèn les bases teòriques i comprensives així com el desenvolupament dels debats més actuals. Pel seu caràcter netament contemporani, molts dels recursos docents apareixen en anglès encara que lògicament els alumnes han de lliurar els seus exercicis no en anglès sinó en la llengua docent de l'assignatura.

Amunt

En finalitzar el curs, l'estudiant haurà adquirit les següents competències:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. 
CG1 - Formular preguntes d'investigació adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el sí de la ciència històrica. 
CE2 - Posar en relació les tendències i enfocaments historiogràfics i els models teòrics i conceptuals més rellevants, construint així noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens proporciona el mètode històric.

S'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • discutir i manejar els conceptes fonamentals de la historiografia contemporaneista, 
 • dominar les diverses fonts documentals i/o d'informació sobre el tema,  interpretar i descodificar els grans debats en l'àmbit nacional i internacional en el camp de la historiografia i les ciències socials sobre el món contemporani,
 • capacitar-se per a intervenir en el debat públic i disciplinari sobre els usos de la història,
 • dominar les eines pròpies de la disciplina (recopilació d'informació, organització coherent d'aquesta, anàlisi crítica),
 • apreciar i aplicar la trajectòria de la història de les dones i la historiografia existent sobre identitats de gènere,
 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere a la pràctica acadèmica i professional,
 • resoldre en els mateixos textos acadèmics o d'investigació, dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, d'acord amb l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Amunt

UNITAT 1. CAL UNA TEORIA DE LA HISTÒRIA?

 1. Disciplines, camps, gèneres i mapes categorials.
 2. Denkstil (Fleck), paradigma (Kuhn), matriu disciplinària (Rüsen). La història de la professió d'historiador com a eina d'autocomprensió totalitzadora.
 3. Els enfocaments clàssics del segle XX en teoria de la història: 1930-1990 aprox.

  • Positivisme (Feichtinger)
  • Nova hermenèutica crítica: Gadamer (tradició), Ricoeur (relat), Koselleck (temps)
  • Historicisme com a teorització: A. Reynolds, Iggers, Paul, relació entre historicisme i filosofia de la ciència
  • Constructivisme narratiu: Munslow, Pihlainen
  • Pragmatisme: Verónica Tozzi, JM Kuukkanen
  • Filosofia analítica anglosaxona: Gorman, Gardiner, Mink, Danto
  • Teoria crítica de la societat: Rüsen, Koselleck
  • Canvi social i canvi conceptual: Veit-Brause, Kuukkanen, Rüsen 
  • New cultural studies i teoria de la història: la irrupció de White i del nou historicisme de caràcter literari
  • Narrativisme: debat Stone-Hobsbawm; White, Ankersmit
  • Crisi del postmodernismeUNITAT 2. LA HISTORIOGRAFIA DEL SEGLE XX   

1. La nova història com a constant secular 

a. De què parlem quan fem referència a la nova història?  

b. Actualitat de la Nova Història.

2. Historicisme, positivisme i la seva superació 

a. Historicisme com a paradigma 

b. Historicisme des de la llarga durada dels segles XIX i XX 

c. Del New Historicism (1980) al debat de Journal of the Philosophy of History. El diàleg historicista en el segle XXI.


3. El Materialisme Històric 

a. Història de la historiografia marxista

b. Conceptes, categories, articulacions (dialèctica, emancipació, ideologia, Estat, feudalisme, capitalisme, transició, propietat, revolució, estructura, conjuntura)

c. Desenvolupaments sectorials (història de les idees polítiques, història social, grups/classes socials, moviments socials, història econòmica, món obrer, premsa, educació) 

d. Els grans debats: transicions i crisis e. La industrialització f. Modernització: Marx i Weber g. Marxisme i feixisme h. Desenvolupaments nacionals i. Després de la pluja: el materialisme històric després de 1989


4. L'escola dels Annales

a. La superació de l'école Méthodique (1870-1920) 

b. El naixement d'Annales i la primera generació 

c. Annales hegemònic: la segona generació 

d. La creació d'un públic: la tercera generació. Duby, Le Roy Ladurie, Le Goff... 

e. Les recepcions d'Annales arreu a partir dels anys setantes 

f. El tournant critique dels anys vuitanta: Pierre Nora i el final d'Annales? 

g. Conclusions: Annales com a moviment o com a escola?

5. La Història Social. El diàleg de la història amb les ciències socials durant tot el segle XX. Del somni cientista (objectivista) al relativisme postmodern

a. Els orígens de la història social en el canvi de segle 

b. 1930-1990: l'edat d'or de la història social c. Cap a la història post-social?


6. La renovació de la historiografia en els anys setanta i vuitanta 

a. El desenvolupament de matrius en formació 

b. La irrupció del gir lingüístic, del postmodernisme i de la filosofia dèbil i la seva 

c. Conclusions: la vida i la mort de les tendències historiogràfiques


7. La renovació de la historiografia en els anys noranta 

a. Nous desenvolupaments de tendències de períodes anteriors  

b. Noves tendències derivades d'usos i pràctiques abans inexistents 

c. Conclusions: la vida i la mort de les tendències historiogràfiques


UNITAT 3. CAP A UNA NOVA TEORIA DE LA HISTÒRIA EN EL SEGLE XXI 

 1. La teoria de la història i la filosofia de la historiografia a principis del segle XX 
 2. La gran transformació: les noves agendes 
 3.  Els debats actuals: el canvi de guàrdia

Amunt

Amunt

Unitat 1. Repte-Niu: Cal una teoria de la història?

Material bàsic

 1. Video: conceptes bàsics (Miquel Marín)
 2. Michel De Certeau, "La operación historiogràfica", en M. De Certeau, La escritura de la historia. Mexico DF, Universidad Iberoamericana, 2006, pp.67-118. ["La operación histórica", en Jacques Le Goff & Pierre Nora, eds., Hacer la historia. Vol. i. Nuevos problemes. Barcelona, Laia, 1978, pp.15-54]
 3. Jörn Rüsen, "La escritura de la historia como problema teórico de las ciències históricas", en S. Pappe, coord., Debates recientes en la teoría de la historiografia alemana, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2000, pp.235-263.
 4. Herman Paul, "¿Qué es la teoría de la historia?" dins H. Paul, La llamada del pasado. Claves de la teoría de la historia. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, pp.27-48.
 5. Chris Lorenz, "Historia y teoría", en Entre filosofia e historia. Buenos Aires, Prometeo, 2013, pp.47-75.

 Material complementàries

 1. Jörn Rüsen, "Acercamientos teóricos a la comparación intercultural del pensamiento histórico". En Sylvia Pappe, ed., La modernidad en el debate de la historiografía alemana. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004, pp. 339-384.
 2. B. Simon, "Do theorists of History have a Theory of History? Reflections on a non Discipline", História da Historiografia, 12, 29, 2019, pp.53-68.
 3. Verónica Tozzi, "Hayden White y una filosofía de la historia literariamente informada", Ideas y valores, 140, 2009, pp.73-98.
 4. Arthur Danto, "The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History", dins F.R. Ankersmit i H. Kellner, eds., A new Philosophy of History. London, Reaktion Books, 1995, pp. 70-86.
 5. Kalle Pihlainen, "Releer el constructivismo", La obra de la historia. Constructivismo y política del pasado. Santiago de Chile, Palinodia, 2019, pp.73-109.
 6. Jochen Hoock, "La contribución de Reinhart Koselleck a la teoría de la historia", en Delacroix, Ch.; Dosse, F.; y Garcia, Patrick, eds. Historicidades. Buenos Aires, Waldhuter, 2010, pp.117-126. [En general, recomanam tot el bloc II, anomenat Momento Koselleck.]
 7. -M. Kuukkanen ""Truth", en Chiel van den Akker, ed., The Routledge Companion to Historical Theory, London, Routledge, 2022, pp.316-331.
 8. Video: Scholars in Coversation, Kuukkanen i Paul


Unitat 2. Repte-niu: La historiografia del segle XX.

Material bàsic

 1. Video: Conceptes clau, la historiografia del segle XX. En aquest video de 30 minuts el professor Miquel àngel Marín Gelabert presenta els conceptes claus de la historiografia del segle XX. Es recomana l'estudiant veure'l sencer abans de començar la lectura i tornar al video al llarg d'aquesta o de l'escriptura cada vegada que necessiti aclarir un concepte o contextualitzar-lo.
 2. Conferència de Chartier 1/6/2022
 3. Chartier, Roger, "Quatre qüestions à Hayden White", Storia della Storiografia, 24, 1993, pp.133-142. ["Four Questions for Hayden White", On the Edge of the Cliff, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997, pp.28-38]
 4. White, Hayden, "Response to Professor Chartier's Four Questions", Storia della Storiografia, 27, 1995, pp.63-70.

 Material complementari

 1. Raphael, Lutz (2012). ¿Foco o marco? La historia nacional y la ciencia històrica en el último tercio del siglo XX; y La ciencia històrica a comienzos del siglo XXI. En La ciencia històrica en la era de los extremos. Teorías, métodos y tendencias desde 1900 hasta la actualidad. (pp.269-294). Institución Fernando el Católico.
 2. Olábarri Gortázar, I. (1993). La "Nueva Historia", una estructura de larga duración. En Andrés-Gallego, J., ed. New History. Nouvelle Histoire: Hacia una Nueva Historia. (pp.29-81). Actas.
 3. Kroll, Thomas. (2019). Marxist historians, Communist Historical Cultures and Transnational Relations in Western Europe in the 1950s and 1960s. Berger, S. i Cornelissen, Ch. eds. Marxist Historical Cultures and Social Movements during the Cold War. (pp.65-87). Palgrave. [En castellà, en premsa, Institución Fernando el Católico, 2021]
 4. Burguière, André. (2009). De la historia total a la historia global. En Burguière, A. La Escuela de los Annales. Una historia intelectual, (pp.177-209). Universidad de Valencia.
 5. Cabrera, M. Á. (2003). La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia postsocial. Revista de Historia Contemporánea. 51, 201-223.
 6. Espagne, Michel. (2013). Comparison and Transfer: A Question of Method. En Middell, M. & Roura, Ll. eds. Transnational Challenges to National Historical Writing. (pp.36-53). Palgrave MacMillan, The European Science Foundation.
 7. Chakrabarty, Dipesh. (2008). La poscolonialidad y el artificio de la historia. En Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica. (pp.57-80). Tusquets.
 8. Bourdieu, P. (2007). Acerca de las relaciones entre la sociologia y la historia en Alemania y en Francia. Conversación con Lutz Raphael. Sociohistórica, 7, 183-
 9. Colin Jones, "Les Annales et Past and Present: une histoire croisée", Annales. Histoire, Sciences Sociales, LXXV, ¾, 2020, pp.693-707.

Unitat 3. Repte-niu: CAP A UNA NOVA TEORIA DE LA HISTÒRIA EN EL SEGLE XXI

Material bàsic:

 1. Video: Conceptos clave, cabe una nueva teoría de la historia en el siglo XXI. Video de 15 minutos donde el profesor Miquel Àngel Marín Gelabert nos presenta los conceptos clave de la discusión actual en torno a la teoría histórica. Se recomienda al estudiante ver este video antes de empezar la lectura Y consultarlo después en la lectura o escritura cada vez que tenga que aclarar o contextualizar un concepto.
 2. Miquel A. Marín Gelabert (2021), Hacia una nova teoría de la historia en el siglo XXI. Barcelona, Editorial UOC
 3. Paul, Herman, "Relations to the Past. A Research Agenda for historical theorists", Rethinking History, 19, 3, 2015, 410-458. "Relaciones con el pasado". En Paul, Herman. La llamada del pasado. Claves de teoría de la historia. Zaragoza, Fernando el Catòlico 2016, 67-83
 4. Roth, Paul A., "The Pasts", History and Theory, 51, 3, 2012, 313-339.

 Material complemetari:

 1. Ankersmit, F.R. (2017). A Dialogue with Jouni-Matti Kuukkanen. Journal of the Philosophy of History, 11 (1), 38-58.
 2. Tamm, Marek i Z. B. Simon, "More-Than-Human History. Philosophy of History at the Time of the Anthropocene", en Kuukkanen, J.-M., ed. Philosophy of History. Twenty first Century Perspectives. London, Bloomsbury, 2020, pp.198-215.
 3. Lorenz, Ch. (2016). "Hacen falta tres para bailar un tango: Historia entre el "Passado Práctico" y el "Passado Histórico"". En Tozzi, V. i Bentivoglio, J. eds. Hayden White: cuarenta años de Metahistoria. Del "passado histórico" al "passado practico. (pp.39-61). Prometeo.
 4. Ivanova, I. i Hristov, T. (2014). "Institutional and Conceptual Transformations of Philosophy of History". Historein, 14 (2),18-29.
 5. Rüsen, Jörn . (2013). "La ciencia histórica como cultura histórica". En Palos, Joan Lluís; i Sanchez-Costa, Fernando, eds. A vueltas con el pasado. Historias, memoria y vida. (pp. 81-109). Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 6. Video: v=HsJCc2evqqE) o KLEINBERG "The Role of Theory in Critical History" (https://www.youtube.com/watch?v=bb2CfiLbOig)

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt