Història social: geografia de la humanitat Codi:  M5.069    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Una nena o un nen que neixi avui al Nord Global possiblement podrà viure fins als 100 anys. Igualment, aquesta millora progressiva també s'observa al Sud, tot i que amb menys intensitat. De fet, en l'actualitat l'esperança de vida mundial està en més de 70 anys, amb les corresponents disparitats geogràfiques, encara que s'haurà de calibrar quin serà l'efecte de la COVID-19. No obstant això, a mitjans del segle XIX a Occident l'esperança de vida era tan sols d'uns 30 anys. Procés que és part de la denominada revolució reproductiva per la qual les poblacions humanes han buscat la seva eficiència reproductiva a partir d'una alta supervivència i una baixa natalitat Vols conèixer els processos que van vehicular aquest canvi demogràfic? Aquesta és la teva assignatura.

L'assignatura planteja, de la mà de les eines de la demografia històrica, una aproximació als conceptes, teories i fenòmens vinculats a l'evolució de la població i la seva interconnexió amb els canvis econòmics i els valors culturals i institucions socials. De fet, les dinàmiques poblacionals, com el descens de la mortalitat i la fecunditat que en alguns països occidentals van començar a finals de segle XVIII, es vinculen als processos de desenvolupament humà (alfabetització, higiene ...) i als processos migratoris.

Així mateix, cal tenir present la mateixa organització com a societat, les tipologies com la classe, el sorgiment de la societat de masses, l'expansió de l'esperança de vida, la feminització de la vellesa o el procés d'urbanització que han transformat globalment el món contemporani. Elements que expliquen la configuració de les societats actuals que indubtablement són producte de l'esdevenir històric conjuntament amb les implicacions de les polítiques demogràfiques. Així, s'oferiran els mecanismes d'interpretació del present demogràfic a partir del passat històric com a marc d'anàlisi.

Amunt

S'aconsella cursar-la després d'haver cursat l'assignatura obligatòria "Història cultural i social"

Amunt

No calen coneixements previs.

Amunt

Objectius:

- Copsar les arrels històriques del canvi poblacional.

- Avaluar la interseccionalitat de la demografia amb el gènere, l'economia, la classe social, etc. tant en el passat com en el present.  

- Comprendre la importància de la demografia en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible que preconitza l'agenda 2030 de Nacions Unides.

- Mesurar i/o analitzar variables demogràfiques a través de la utilització de dades primàries i visualitzar-les a través de representacions gràfiques.

Competències:

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.                                                                                                                  

CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.                                                                       

CE1 - Identificar i reconèixer críticament els esdeveniments, marcs i perspectives teòrics i conceptuals, que ens ajudin a interpretar i comprendre els processos històrics regionals i globals més recents.               

Amunt

Creixement de la població i distribució geogràfica de la població mundial (1800 - actualitat).

Repte 1. Creixement històric de la població

Del descens de la mortalitat a l'envelliment de les poblacions.

Repte 2. L'evolució de la mortalitat infantil del passat al present

Del descens de la fecunditat a la revolució reproductiva.

Repte 3. Fecunditat i Covid-19: baby boom o baby bust?

Anada i tornada de les migracions

Repte 4. Vides migrants

Amunt

Descens de la fecunditat i revolució reproductiva. Entrevista a Julio Pérez Audiovisual
Entrevista Ronny Jean L. Lesthaeghe Audiovisual
El paper de la nutrició en el descens de la mortalitat. Entrevista Massimo Levi Audiovisual

Amunt

Repte 1. Creixement històric de la població      

 Material docent de creació pròpia: Creixement de la població i distribució geogràfica de la població mundial (1800 - actualitat).  

Lectures complementàries:

1. 1 Distribució geogràfica del creixement

2019 Revision of World Population Prospects, Nacions Unides: https://population.un.org/wpp/

1.2 Limitacions en el creixement històric

- Wrigley, E. A. (1988). The limits to growth: Malthus and the classical economists. Population and Development Review14, 30-48.

- McNICOLL, G. (1998). Malthus for the twenty-first century. Population and development review, 309-316.

- Boserup, Ester. 1976. Environment, population, and technology in primitive Societies. Population and Development Review 2.1 (1976): 21-36.

- Collantes Gutiérrez, Fernando. "Robert Malthus: un economista político convertido en demógrafo por aclamación popular." Reis (2003): 149-173.

1.3 Explosió del creixement

- Malakoff, D. 2011. "Are more people necessarily the problem?" Science 333(6042): 544-546.

Repte 2. L'evolució de la mortalitat infantil del passat al present         

Material docent de creació pròpia: Del descens de la mortalitat a l'envelliment de les poblacions.

 - Entrevista al Prof. Massimo Livi Bacci: El papel de la nutrición en el descenso de la mortalidad.                                       

Material docent de creació pròpia: Del descens de la mortalitat a l'envelliment de les poblacions.

Lectures complementàries:

2.1: Transició Demogràfica:

- Gutmann, Myron P., and Emily Klancher Merchant. "25 Historical Demography." Handbook of Population. Springer, Cham, 2019. 669-695.

- Reher, David. "Back to the basics: mortality and fertility interactions during the demographic transition." Continuity and Change 14.1 (1999): 9-31.

2.2 Transició Epidemiològica:

- Omran, Abdel. 1971. The epidemiological transition: a theory of the epidemiology of population change. Milbank Memorial Fund Quarterly 69: 509-538.

2.3 Determinants del descens de la mortalitat [Debat]

- Thomas McKeown. 1976. The Modern Rise of Population. London: Academic Press. Chapters 3 & 5: pp. 44-72 & 91-109.

- Colgrove, James. 2002. "The McKeown Thesis: A Historical Controversy and Its Enduring Influence". American Journal of Public Health 92(5): 725-729.

- Bernard Harris & Jonas Helgertz (2019) Urban sanitation and the decline of mortality, The History of the Family, 24:2, 207-226.

2.4 Envelliment i longevitat

-Leeson, G. W. (2018). The growth, ageing and urbanisation of our world. Journal of Population Ageing11(2), 107-115.

- John Bongaarts. 2006. How long will we live? Population and Development Review 32(4): 605-628

- Grundy, E. M., & Murphy, M. (2017). Population ageing in Europe. Oxford Textbook of Geriatric Medicine, 11.

Repte 3. Fecunditat i Covid-19: baby boom o baby bust?          

- Entrevista al Prof Ron Lesthaeghe: Fertility Decline & Second Demographic Transition                               

- Entrevista al Dr. Julio Pérez Díaz: Descenso de la fecundidad y Revolución Reproductiva.                                                

Material docent de creació pròpia: Del descens de la fecunditat a la revolució reproductiva.

- Lectures complementàries:

3.1 Fecunditat natural

- Henry, Louis. "Some data on natural fertility." Eugenics quarterly 8.2 (1961): 81-91.

3.2 Descens de la fecunditat

- S. Szreter (1993) "The idea of demographic transition and the study of fertility change: a critical intellectual history." PDR 19 (4):659-702.

3.2.1 Revolució reproductiva

- Julio Pérez Díaz: Síntesis de la teoria de la Revolución Reproductiva: https://apuntesdedemografia.com/2012/03/12/sintesis-de-la-teoria-de-la-revolucion-reproductiva/

- MacInnes, J., & Díaz, J. P. (2009). The reproductive revolution. The Sociological Review57(2), 262-284

3.3 La fecunditat actual: Baixa fecunditat o la fi del descens de la fecunditat?

- Balbo, N., F.C. Billari & M. Mills 2013. Fertility in advanced societies: A review of research. European Journal of Population, 29, 1-38.

- Mason, K. O. (2001). Gender and family systems in the fertility transition. In R. A. Bulatao and J. B. Casterline (Eds.), Global Fertility Transition, pp. 160-176. New York: Supplement to Population and Development Review, Vol. 27

- McDonald, P. (2000). Gender equity in theories of fertility transition. Population and Development Review 26 (3), 427-440

3.2.4 La fi del descens de la fecunditat

- Myrskylä, M., H.-P. Kohler, F.C. Billari, 2009, Advances in Development Reverse Fertility Decline, Nature, 460: 741-743

Repte 4. Vides migrants

Material docent de creació pròpia: Anada i tornada de les migracions

Lectures complementàries:

4.1 D'Europa a Amèrica (segles XIX - XX)

- Alonso, B. S. (2007). The other Europeans: immigration into Latin America and the international labour market (1870-1930). Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History25(3), 395-426.

4.2 Migracions i gènere

- Willis, K., & Yeoh, B. (2000). Gender and migration. Edward Elgar Publishing.

4.3 Migracions del segle XX

- Lucassen, L., Lucassen, J., de Jong, R., & van de Water, M. (2014). Cross-cultural migration in Western Europe 1901-2000: A preliminary estimate. IISH Research Paper52.

4.4 Migracions del segle XXI

- Brown, S. K., & Bean, F. D. (2005). International migration. In Handbook of population (pp. 347-382). Springer, Boston, MA.

- Domingo, A., & Sabater, A. (2013). Crisis económica y emigración: la perspectiva demográfica. Anuario CIDOB de la Inmigración, 59-88.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt