Iniciació a la investigació Codi:  M5.070    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Iniciació a la recerca és l’assignatura preparatòria del Treball final de màster. El seu objectiu és treballar les diferents etapes del procés de planificació i de disseny de la recerca, així com l’estructura de l’article acadèmic. Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: elecció del tema d'investigació; delimitació del problema i del tema de recerca; formulació de les preguntes de recerca;  búsqueda i gestió de bibliografia i d’altres fonts primàries i secundàries; preparació de l'estat de la qüestió; citació, presentació d'evidències i bibliografies; estructura de l’article acadèmic; eines per al procés de revisió i de resolució de dubtes lingüístics i d’estil. 

L'assignatura és eminentment pràctica i els continguts van directament orientats a proporcionar a l’estudiantat materials i recursos per a iniciar-se en la recerca, de cara tant al Treball final de màster com a altres projectes que vulguin emprendre en el futur.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria que configura la matèria anomenada Treball final de màster, juntament amb l’assignatura homònima, Treball final de màster, que es cursarà en un semestre posterior. 

Amunt

La recerca acadèmica. 

Amunt

Competències

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG1 - Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la història.

CG2 - Realitzar judicis a partir de l’anàlisi d'un objecte d'estudi (a) en base a criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generin aportacions creatives i originals.

CE1 - Identificar i reconèixer críticament els esdeveniments, marcs i perspectives teòrics i conceptuals, que ens ajudin a interpretar i comprendre els processos històrics regionals i globals més recents.

CE2 - Posar en relació les tendències i enfocaments historiogràfics i els models teòrics i conceptuals més rellevants, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix el mètode històric.

CE3 - Analitzar críticament fonts històriques de diversa índole, extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals, tot aplicant-les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.

Resultats d’aprenentatge
 • Identificar i reconèixer amb detall els aspectes formals que requereix el treball final.
 • Escollir i utilitzar la metodologia més adequada per a cada tipus de treball, així com l'estructura adequada i els continguts de les diferents seccions.
 • Dominar els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica, assumir la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de tipus divers segons els requisits del projecte, i utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
 • Redactar el Treball Final de Màster posant en joc els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació.
 • Mostrar l'adquisició de la capacitat necessària per a seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut de la feina de tercers.
 • Resoldre en els mateixos textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de l’ètica i la integritat de la feina intel·lectual.

Amunt

Repte 1: Plantejament de la recerca: idees, antecedents, preguntes, objectius i hipòtesis

Repte 2: Fonamentació de la recerca. Documentació i gestió de la informació

Repte 3: La metodologia de recerca

Repte 4: Estructuració de la recerca. L' article acadèmic

Amunt

Iniciació a la recerca Web

Amunt

Trobareu els recursos d'aprenentge obligatoris en el contingut de cada repte de l'assignatura. Desar

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt