TFM Codi:  M5.071    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El "Treball Final de Màster" representa la culminació de la trajectòria realitzada al llarg de la titulació. Aquest pot ser de dos tipus:

a) una investigació a partir de fonts primàries, tant qualitatives com qualitatives.

b) un estat de la qüestió a partir de fonts secundàries.

En ambdós casos, es tracta de refutar, corregir o confirmar una hipòtesi de treball que respon a la pregunta de recerca. La recerca ha d'adoptar una perspectiva eminentment crítica i, en la mesura que sigui possible, ha de tenir un posicionament ètic respectuós amb els drets humans i la diversitat.

Formalment, el TFM s'ha d'ajustar a les indicacions d'un article de revista acadèmica proposada pel director del treball o acordada amb ell o, en casos concrets, d'una producció de format alternatiu, però amb contingut propi d'un professional de la història.

Aquest treball, a més, s'ha de defensar de forma pública i síncrona.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria que configura la matèria anomenada Treball Final de Màster, juntament amb "Iniciació a la recerca", que cal haver cursat i superat prèviament per matricular aquesta. A més, es recomana matricular-la el darrer semestre docent, després d'haver superat, almenys, la resta de crèdits obligatoris. 

Amunt

Cal haver cursat i superat prèviament l’assignatura de “Introducció a la recerca”. A més, es recomana matricular-la el darrer semestre docent, després d’haver superat, almenys, la resta de crèdits obligatoris.

Amunt

No es pot cursar aquesta assignatura sense haver superat primer "Iniciació a la recerca". La defensa del TFM és oral i de forma síncrona.

Amunt

Objectius

 • identificar i reconèixer amb detall els aspectes formals que requereix el treball final
 • escollir i utilitzar la metodologia més adient per cada tipus de treball, així com l’estructura adecuada i els continguts de les diferents seccions
 • dominar els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica, assumir la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los-hi resposta a partir de l’examen d’informacions de tipus divers segons els requeriments del projecte i utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris
 • redactar el Treball Final de Màster posant en joc els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació
 • mostrar l’adquisició de la capacitat necessària per a seguir aprenent a nivells avançats de forma autònoma
 • actuar de manera ètica i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers
 • resoldre en els propis textos acadèmics o de recerca dilemes de reconeixement i atribució d’idees i treballs, en base a l’ètic i la integritat del treball intel·lectual
Competències

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
CG2 – Realitzar judicis a partir de l’anàlisi d'un objecte d'estudi (a) en base a criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generin aportacions creatives i originals.
CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CE4 - Raonar i valorar críticament les implicacions històriques sobre societats concretes i sobre la condició humana en general de les diferents corrents ideològiques, morals, polítiques, econòmiques, científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani. 
CE5 - Enriquir la complexitat i comprensió del relat històric mitjançant la inclusió crítica de mirades no-occidentals en l'anàlisi dels reptes globals actuals.

Amunt

Fase 1: Per què és important el meu treball? (Cerca d'informació)

A l'assignatura 'Introducció a la recerca' has definit una pregunta de recerca. En aquesta primera fase del TFM, cal que justifiquis la idoneïtat, la rellevància i l'originalitat del tema escollit a través d'un estat de la qüestió. Si el teu TFM consisteix en un estat de la qüestió pròpiament dit, cal que facis igualment l'exercici de presentar succintament la bibliografia existent sobre el tema i justificar la rellevància i la pertinència de l'anàlisi crítica que en faràs.

Un estat de la qüestió no és resum de la bibliografia existent, sinó una anàlisi crítica de l'evolució que un determinat tema ha tingut en la historiografia i de les diferents visions presentades i -si és el cas- debats celebrats. Un estat de la qüestió permet identificar, per tant, buits de recerca o mancances sobre el tema d'estudi (per exemple, que tinguin en compte les perspectives de gènere i postcolonials).

En aquest sentit, és important que incorporis, sempre que sigui possible, l'obra d'aquelles historiadores i historiadores que tradicionalment han tingut menys visibilitat en el desenvolupament de la disciplina, per motiu de sexe, gènere, racialització, diversitat funcional, etc.

Durant la primera setmana de l'assignatura hauràs de lliurar al professor o professora el treball resultant d'Iniciació a la recerca' i a continuació ambdós mantindreu una trobada síncrona per tal d'aclarir dubtes, conceptes i parlar de l'enfocament que es donarà al TFM.

En la data convinguda, cal que presentis una estructura raonada del teu treball amb un esbós de cadascuna de les parts i mencions explícites de quines fonts fas servir i per què, com s'hi relaciona la bibliografia utilitzada, i quin pes tenen aquests materials en el teu argument. Aquest esbós del futur article se't retornarà corregit amb comentaris i la rúbrica per la part formal. 

Fase 2: Com construeixo el meu argument? (Elaboració)

Per a l'elaboració del treball, cal que facis servir conjuntament les fonts primàries i la bibliografia per construir el teu argument. Per fer-ho, cal que tinguis clara l'estructura del text i com faràs servir cadascun dels materials de què disposes.

En aquesta fase, cal que decideixis junt amb el director del TFM quina revista acadèmica faràs servir de model per al teu treball final, ja que això t'ajudarà a definir i orientar el tipus d'argument, fonts i perspectiva utilitzades, així com ajustar els aspectes formals als requisits de la publicació escollida.

En la data establerta lliuraràs el treball ja en el format definitiu, com si l'enviessis a la revista escollida. El professor te'l retornarà amb les correccions pertinents amb comentaris i rúbrica.

El TFM, ho indiqui o no el model de revista escollit, ha d'anar acompanyat d'una bibliografia al final que detalli tots els títols de publicacions i fonts emprats.

Fase 4: Presenta'ns la teva recerca (1/2)

En aquesta fase de l'assignatura prepararàs la defensa del teu treball i en lliuraràs en la data convinguda la versió definitiva, seguint els principis ètics de l'assignatura i aplicant les guies de presentació i estil de la revista acadèmica escollida.

Fase 3: Presenta'ns la teva recerca (2/2)

En aquesta darrera fase de l'assignatura, prepararàs i duràs a terme la defensa síncrona del treball en una data i hora que se t'assignarà amb temps. Aquesta defensa consistirà en una presentació breu de les principals aportacions, després de les quals hauràs de respondre a les possibles preguntes i comentaris del Tribunal avaluador.

 

Amunt

Amunt

MATERIALS

Exemples d'articles acadèmics:

Roca Vernet, Jordi. "La Renaixença, els processos de nacionalització i la regionalització de la nació a debat". Cercles: revista d'història cultural. Núm. 20, 2017. p 209-230. ISSN 11390158 Enllaç

II Simposi Internacional sobre el Noucentisme "Noucentismes: el Noucentisme català en el context cultural europeu" (Universitat de Girona, 23-25 de març de 2017 Enllaç

"La Cataluña Medieval en la construcción del nacionalismo Lligaire-Noucentista". Historia contemporánea. 45, 2012. p 605-636. ISSN 11302402 Enllaç

Lladonosa Latorre, Mariona. "Identitat(s) nacional(s) a la Catalunya del segle XXI". Afers: fulls de recerca i pensament. 29 (77), 2014. p 217-239. ISSN 02131471 Enllaç

Lo Cascio, Paola. "El pujolismo entre gestión y cultura política. Unas notas interpretativas (1980-2003)". Ayer. 120, 2020. p 283-308. ISSN 11342277 Enllaç

Luengo, Jorge & Dalmau, Pol. "Writing Spanish history in the global age: connections and entanglements in the nineteenth century". Journal of global history. Vol. 13, issue 3, 2018. p 425-445. ISSN 17400228 Enllaç

Mallart, Lucila. "Researching the Medieval Past between Catalonia and Romania. Josep Puig i Cadafalch, Nicolae Iorga and the Transnational Writing of National History (1921-1935)". Nations and nationalism. Vol. 27, issue 1, 2021. p 148-161. ISSN 13545078  Enllaç

Revistes acadèmiques:

Recerques: història, economia, cultura. Guia d'estil Enllaç

Revista Ayer, Asociación de Historia Contemporánea (AHC). Guía de estilo Enllaç

Revista Catalan Historical Review. Guidelines  Enllaç

Revista d'Història Cultural (UB). Guia d'estil  Enllaç

Revista Historia y Política. Guía de estilo  Enllaç

Revista Mélanges de la Casa de Velázquez. Guía de estilo  Enllaç

Revista Rubrica Contemporanea. Guía de estilo  Enllaç

Revista Spagna contemporanea. Guía de estilo  Enllaç

European Review of History / Revue européenne d'histoire. Instructions for authors  Enllaç

Historiografías: revista de historia y teoría. Guía de estilo Enllaç

Complements de recerca:

Project MUSE Enllaç

Base de dades: Dialnet, Universidad de la Rioja Enllaç

Base de dades: JSTOR Enllaç

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) Enllaç

Gestió bibliogràfica Enllaç

Gestor de referències: Mendeley Institutional Enllaç

Google Scholar Enllaç

Mendeley. Help guides Enllaç

Recursos per elaborar el treball final Enllaç

UOC. Col·lecció digital per àrees d'estudi Enllaç

Eines per millorar la redacció del TFM:

Mendeley - tutorial d'aprenentatge. UOC Enllaç

Com citar: Zotero Enllaç

Zotero: guia d'autoformació Enllaç

Eines per no cometre plagi acadèmic:

Biblioteca UOC. Plagi acadèmic Enllaç

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt